Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 150

 

град Пловдив, 18.01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:                      

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря С.С. и участието на прокурора Дилян Пинчев, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 2446 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационната жалба на ТД на НАП - ПЛОВДИВ, срещу Решение № 1654 от 14.06.2012 година, постановено по НАХД № 7221 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 45412-0008552 от 09.03.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл. 180, ал. 1 от ЗДДС вр. с чл. 86 ал. 1 и ал. 2 и чл. 66 от ЗДДС на ХЕЛИОС ОЙЛ ООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15 744.66 лева за извършено административно нарушение по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС вр. с чл. 66 от ЗДДС.

В жалбата, подадена чрез пълномощника юрисконсулт М., се сочи, че решението е постановено в противоречие на закона при неправилно тълкуване и прилагане на закона, което е касационно основание по чл. 348 ал. 1 т. 1 от НПК вр. с чл. 63 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и да се постанови друго решение по същество, с което да се потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

В съдебното заседание касаторът се представлява от юрисконсулт М., която поддържа жалбата и в писмено становище излага доводите си по същество, като счита решението на първоинстанционния съд за неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът – “Хелиос Ойл” ООД, се представлява в съдебно заседание от  адв. С. Същата оспорва жалбата. Счита решението на първостепенния съд за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде оставено в сила по съображения, изложени в писмено възражение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив, намира жалбата за неоснователна и предлага на съда да остави в сила решението на първоинстанционния съд.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 348 от НПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за неоснователна.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

Процесното Наказателно постановление е било издадено против “Хелиос Ойл” ООД, за това, че при извършена ревизия на дружеството, възложена със Заповед за възлагане на ревизия с № 1001861/09.06.2010г., изменена със ЗВР № 1002738/13.08.2010г., изменена със ЗВР № 1003242/13.09.2010г. и приключила с Ревизионен доклад № 1003242/ 28.10.2010г., неразделна част от РА 091003242/29.11.2010г., се установило, че “Хелиос Ойл” ООД като задълженото лице не е начислило ДДС в размер на 15744,66лв. за периода от  01.09.2009 година до 30.09.2009 година.

През месец септември 2009г. за осъществените ВОД до фирма „Агротики” СА Мегара - Гърция от “Хелиос Ойл” ООД са издадени фактури с № 3000000080/10.09.2009г. с данъчна основа 26675,76лв., ф-ра № 3000000083/13.09.2009г. с данъчна основа 26543,16лв. и фактура № 1000000103/29.09.2009г. с данъчна основа 25504,42лв., за които е установено, че не са налице необходимите доказателства по силата на ЗДДС и ППЗДДС, потвърждаващи процесния ВОД.

Обосновано районния съд е приел, че документът за доставката и документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките, съгласно чл.45 от ППЗДДС, са такива, без наличие на които извършването на ВОД не може да бъде удостоверено.

Районния съд е постановил решенето си при точен анализ на  фактическа обстановка и възоснова на събраните по делото доказателства е изложил решаващи мотиви, които се споделят от тази инстанция.

Между страните е било формиран спор относно тълкуването на доказателства, сочещи за осъществени от “Хелиос ойл” ООД доставки, чрез посочените в решението  транспортни фирми.

Съдът е приел, че както самостоятелния така и съвкупния анализ на доказателствения материал  сочи, че такива доставки са били осъществени, като липсват категорични доказателства в обратната насока.

Този извод е обосновал с множеството писмени доказателства, приобщени по делото и най-вече от изготвената ССчЕ, чието заключение Съдът е кредитирал изцяло като обективно, достоверно, детайлно и неоспорено от страните. Съдът е  приел, че липсата на регистрация на преминаването на транспортните средства през граничните пунктове и липсата на отбелязване на закупуване на винетни стикери, респективно заплащане на винетни такси за тях, както и непредставянето в пълнота на документи, доказващи заплащането на пътни такси най-вече в РГърция, не води до категоричния извод, че доставките не са извършени до гръцката фирма, още повече, че по делото е приложено потвърждение от същата фирма за тяхното извършване, което писмено доказателство не би могло да се игнорира по никакъв начин.

Доставките са извършвани между страни членки на Общността, като в конкретния случай при осъществяването им не се преминава граница с държава, която не е член на същата и поради това, както в приложените от различните институции справки е отбелязано контролът на стоки и услуги не е изчерпателен, което на свой ред налага извода, че е възможно преминаването на транспортните средства, без същите да са били регистрирани на ГКПП.

Правилно е установена и доказателствената тежест в производството, предвид административнонаказателния му характер /за разлика от ревизионното производство /т.е същата доказателствената тежест е обърната, поради което и не е необходимо жалбоподателят да доказва, че е осъществил ВОД, а точно обратното – нужно е данъчната администрация да докаже, че ВОД не е осъществен, но това следва да стане по един безспорен и категоричен начин.

Съдът е приел, че липсват доказателства „Хелиос ойл” да не е осъществило доставките за „Aгротики” С.А. гр.Мегара, Гърция, а напротив налице били такива, сочещи, че доставките са реализирани.

Тогава за наказващия орган не е възникнало основанието да отчита друга ставка на ДДС, тоест неоснователен се явява  фактическия извод, че следва задълженото лице да начисли ДДС в друг размер /не при данъчна ставка 0%, а при такава от 20 %/

Досежно процесните три фактури допълнително е бил начислен ДДС по силата на Ревизионен акт №091003242 от 29.11.2010 година , потвърден с Решение №32 от 14.01.2011 г. на Директора дирекция “ОУИ” Пловдив.

С влязло в сила съдебно решение по административно дело №346 от 2011 година на Административен съд Пловдив, в тази му част Ревизионен акт №091003242 от 29.11.2010 година е отменен, като Съдът е приел, че ревизията неправилно е отказала на „Хелиос ойл” ООД правото да приложи нулева ставка по чл.53, ал.1 във връзка с чл.7 ЗДДС, по декларираните ВОД към три гръцки дружества, в това число и „Aгротики” С.А. гр.Мегара, Гърция.

         С влязло в сила съдебно решение е установено, че стоките са транспортирани до територията на Гърция и това се подкрепя по категоричен начин от събраните доказателства при извършените насрещни проверки на транспортните фирми, осъществили превоза на стоките по процесиите фактури, в това число писмени обяснения от шофьори и собственици на дружества — превозвачи, които потвърждават факта, че са осъществили превоза и че са издали представените по делото транспортни документи.

         Настоящата инстанция намира, че не са налице касационните основания по чл.348 ал.1, т.1 и т.2 НПК, а атакуваното решение на Районния Съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл.221 ал.1 АПК следва да бъде оставено в сила.

  Административен съд - Пловдив, двадесет и първи касационен състав, на основание чл. 63, ал. 1, изречение 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 221, ал. 2, предложение първо от АПК,

                                                                 РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1654 от 14.06.2012 година, постановено по НАХД № 7221 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 45412-0008552 от 09.03.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл. 180, ал. 1 от ЗДДС вр. с чл. 86 ал. 1 и ал. 2 и чл. 66 от ЗДДС на “ХЕЛИОС ОЙЛ” ООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15 744.66 лева за извършено административно нарушение по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС вр. с чл. 66 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

                                               

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

             

 

 

 

                                                                                            2.