Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 210

 

гр. Пловдив, 28 януари 2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на тринадесети ноември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №2454 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, представляван от адвокат И.И.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №161105292 от 09.04.2012г., издаден от Веселина Георгиева Господинова- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, офис Хасково, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №809 от 09.07.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, а понастоящем Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е определен допълнително данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2005г. в размер от 3 015,40 лв. и прилежащи лихви в размер от 2 226,58 лв. и данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер от 1 726,35 лв. и прилежащи лихви в размер от 1 043,42 лв. Претендира се отмяна на акта изцяло поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, а понастоящем директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, представляван от юрисконсулт Рашко Стоянов- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в процеса, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

Ревизионното производство е повторно. С Решение №924 от 30.09.2011г. (листи 285-290) на директора на Д”ОУИ”- Пловдив /Д”ОДОП”- Пловдив/ е отменен постановеният при първоначалното ревизионно производство РА с №261102011 от 18.07.2011г. (листи 291-314) и преписката е върната за издаване на нов РА.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1105292 от 11.10.2011г. (лист 178) на Венета Петрова Ангелова- началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП е възложена ревизия на жалбоподателя за задължения по ЗОДФЛ, отм. за периода 01.01.2005г. – 31.12.2006г. и са определени за ревизиращи органи Веселина Георгиева Господинова и Георги Вълчев Киневски- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на 08.11.2011г. на ревизираното лице. Ревизионният доклад (РД) с №1105292 (листи 45-61) е изготвен на 17.02.2012г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и връчен на Н. С. на 14.03.2012г. По делото не са ангажирани доказателства за направено възражение против РД. Със Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К1105292 от 20.02.2012г. (лист 176) на Дорета Начева Ангелова- главен инспектор по приходите в дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, е определен компетентния орган, който да издаде ревизионен акт Веселина Георгиева Господинова- главен инспектор по приходите. По делото не са ангажирани доказателства за датата на връчване на ЗОКО с №К1105292 от 20.02.2012г. на ревизираното лице. Ревизионният акт с №161105292 (листи 29-44), предмет на настоящето производство, е издаден на 09.04.2012г. и връчен на С. на 04.05.2012г.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Освен това, по делото са приети заверени копия на Заповед №РД-09-1 от 04.01.2010г. (листи 4-7) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, според която заповед, на началника на сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, офис Хасково, Венета Петрова Ангелова и на заместващата я при отсъствие орган по приходите Дорета Начева Ангелова е делегирано правомощието за издаване на заповеди за възлагане на ревизии и съответно за определяне на компетентния орган по приходите, който да издава РА. Посоченото делегиране на правомощие съдът намира за надлежно направено, поради което процесният РА се явява издаден от компетентен орган.

В рамките на ревизията е установено, че през ревизирания период Н.С. осъществява търговска дейност като собственик на ЕТ”АДИ- Н. Стоицева”, представляваща търговия на дребно в специализирани магазини, и се намира в законен брак с Л.Д.С., според удостоверение за граждански брак (лист 72а). От брака имат пълнолетен син Д.Л.С.. С протокол №1202203 от 10.11.2011г. (лист 62) към ревизионната преписка са надлежно приобщени писмени доказателства, събрани в рамките на предходната ревизия, представляващи приложения с №2, 3, 4 и 5 към РД с №1102011 от 28.05.2011г. (листи 315-340).

При съпоставка на установените спрямо жалбоподателката доходи и декларираните от съпруга и доходи, както и общо извършените разходи през годините от семейството, е прието за установено, че е налице превишаване на извършените разходи спрямо доходите с доказан произход за периода 2005г. – 2006г. Съответно, за 2005г. е прието за установено, че приходите на семейството са в общ размер от 8 850,37 лв., а разходите са в общ размер от 44 430,69 лв.; за 2006г. е прието за установено, че общо приходите на семейството са 9 411,00 лв., а общите разходи са в размер от 32 743,80 лв. Разликите между приетите за установени разходи и приходи за ревизираните години /35 580,32 лв. за 2005г. и 23 332,80 лв. за 2006г./ са положителни величини и тези разлики представляват данъчна основа от други доходи, която следва да се раздели поравно между съпрузите, съобразно разпоредбата на чл.19, ал.1 от Семейния кодекс (СК, отм.), според която норма, вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Посочените несъответствия ревизорите квалифицират като наличие на данни за укрити приходи или доходи; документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, липсват или са повредени до степен негодни за ползване; декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период. Респективно, наличие на обстоятелства по чл.122, ал.1, т.т.2, 5 7 от ДОПК, даващо право данъчната основа и дължимият данък да бъдат определени по реда на чл.122, ал.2 от кодекса.

Предвид установените предпоставки за провеждане на ревизионното производство по реда на особените правила на чл.122 и следващите от ДОПК, на ревизираното лице е изпратено нарочно уведомление по чл.124, ал.1 от ДОПК с Изх.№К6-123 от 01.12.2011г. (лист 164), както и Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№К8-9215 от 01.12.2011г. (лист163) за представяне на декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК за 2005г. и 2006г. По ревизионната преписка са представени 2 броя декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК, съответно за 2005г. (листи 172-175) и за 2006г. (листи 168-171), според които декларации, “данните и документите са същите, като тези представени при предходната ревизия”. Документите от предходните ревизии обаче, не са представени по делото.

Освен това, при изследване на всички относими към ревизираното лице обстоятелства по чл.122, ал.2 от ДОПК са взети предвид представените по делото: справка за движението на парични суми по банковите сметки на жалбоподателката (листи 63-67) за периода на ревизията; справки за движението на парични суми по банковите сметки на съпруга и Л.Д.С. (листи 128-131, 145-146, 151-152) за същия период; нотариални актове, удостоверяващи разпоредителни сделки с недвижими имоти, съответно от 19.01.2005г., с №20, том І, Н.дело №16/2005г. (листи 73-74), от 16.02.2001г., с №84, том І, Н.дело №87/2001г. (листи 75а-76), от 25.09.2003г., с №117, том ІІІ, Н.дело №394/2003г. (листи 77-76а).

Определена е данъчна основа по чл.26 от ЗОДФЛ, отм. в размер 17 790,16 лв. от други доходи, представляваща половината от установената сума на превишение на разходите над приходите за 2005г. Към така посочената данъчно основа по чл.26 от закона са прибавени определените данъчни основи по чл.22 от закона в размер от 1 716,00 лв. и по чл.25 от закона в размер от 768,00 лв. Сборът от годишните данъчни основи в размер от 20 274,16 лв. /17 790,16 лв. + 1 716,00 лв. + 768,00 лв./ е намален с размера на задължителните осигурителни вноски (ЗОВ) за 2005г. в общ размер от 5 460,00 лв., от които 924,00 лв. са внесени през годината, а 4 536,00 лв. лицето следва да довнесе. В резултат е определена обща годишна данъчна основа в размер от 14 814,16 лв. /20 274,16 лв. – 5 460,00 лв./, върху която е определен данък за внасяне в размер от 3 015,40 лв. и са начислени законните лихви върху определения данък в размер от 2 226,58 лв.

Аналогично, за 2006г. ревизорите определят данъчна основа от други доходи по чл.26 от ЗОДФЛ, отм. в размер 11 664,40 лв., която сума се равнява на половината от установената сума на превишение на разходите над приходите за 2006г. /23 332,80 лв./. Към определената данъчна основа по чл.26 от ЗОДФЛ, отм. е прибавена определената по чл.22 от закона данъчна основа в размер от 1 560,00 лв. Общата сума на данъчните основи, в размер от 13 226,40 лв. /11 664,40 лв. + 1 560,00 лв./ се намалява с размера на ЗОВ за 2006г. в общ размер от 3 383,25 лв., от които 765,60 лв. са внесени през годината, а 2 617,65 лв. С. следва да довнесе. Определя се обща годишна данъчна основа в размер от 9 843,15 лв. /13 226,40 лв. – 3 383,25 лв./, дължимият данък върху която основа е сумата от 1 726,35 лв. Съответно, върху определеният данък са начислени законните лихви от 1 043,42 лв.

Според разпоредбата на чл.124, ал.2 от ДОПК, когато ревизията е извършена по реда на чл.122, фактическите констатации в РА се смятат за верни до доказване на противното, когато те са подкрепени от събраните доказателства. Съответно, в тежест за жалбоподателя е оборването на констатациите в РА.

В случая, за оборване на констатациите в РА, бе назначена съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ) с вещо лице А.С.. Според допълнителното заключение на вещото лице С. (листи 347-361), изготвено въз основа на представените по ревизионната преписка документи и допълнително представените от страна на жалбоподателката (листи 231-283), прието неоспорено от страните, за разлика от първото заключение (листи 200-227), и което, като съответстващо на останалите по делото доказателства, съдът кредитира само в частта му относно изготвената справка за паричните потоци на двамата съпрузи С., към 01.01.2005г. наличните парични средства по банковата cметка на жалбоподателката са в размер от 5 982,14 лв., а наличните парично средства по банковите сметки на съпруга Л. С. са в размер от 31 107,69 лв. или общо за двамата съпрузи са в размер от 37 089,29 лв. Към 01.01.2006г. С. разполага с парични средства по банковите си сметки в размер от 12 247,53 лв., а Любен Стоицов с парични средства в размер от 1 912,41 лв. или общо двамата съпрузи разполагат със сумата от 14 159,67 лв. Съответно, в края на 2006г. година по банковите сметки на жалбоподателката е налична сумата от 16 075,78 лв., а по банковите сметки на съпруга С. е налична сумата от 7 810,00 лв. или общо за двамата съпрузи са налични по банкови сметки 23 885,78 лв.

Разликата между наличните в банкови сметки на съпрузите средства в края на 2005г. /14 159,67 лв./ и в началото на същата година /37 089,29 лв./, равняваща се на сумата от 22 929,62 лв., предпоставя извод за получен приход от семейството в този размер, при това с доказан произход. От своя страна, в РА е прието, че доказаният размер на приходите от банкова cметка с №240064312 /на Л. С./ е само от 5 322,37 лв. При това положение съдът намира, че с разликата между доказания, но не отчетен в РА, приход от 22 929,62 лв. и признатия с РА приход от 5 322,37 лв., равняваща се на сумата от 17 607,25 лв. следва да бъдат увеличени общите приходи на семейството за 2005г. Съответно, общият размер на приходите на семейството през 2005г. е от 26 457,62 лв. Разликата между общо разходваните средства /44 430,69 лв./ и общо установените приходи /26 475,62 лв./ представлява размер на данъчна основа от приходи с неустановен произход /17 973,07 лв./, която следва да се раздели наполовина между двамата съпрузи /8 986,54 лв./. Общата годишна данъчна основа за 2005г. е сумата от 11 470,54 лв. /8 986,54 + 1 716,00 +768,00/. Върху посочената сума се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) от 29% и вноски за здравно осигуряване (ЗО) от 6%, съответно в размер от 3 326,46 лв. за ДОО и 688,23 лв. за ЗО. От общата годишна данъчна основа следва да се приспаднат направените и дължими вноски за ДОО и ЗО в общ размер от 4 938,69 лв. /924,00 + 3 326,46 + 688,23/, в резултат на което се получава общ годишен доход, подлежащ на облагане, в размер от 6 531,85 лв. Дължимият данък върху тази сума за 2005г. е в размер от 1 041,01 лв., поради което оспореният РА е незаконосъобразен за разликата над посочената сума до сумата от 3 015,40 лв. В тази връзка, определените лихви следва да се редуцират по простото тройно правило от 2 226,58 лв. на 768,68 лв.

За 2006г. разликата между наличните в банкови сметки на съпрузите средства в края на годината /23 885,78 лв./ и в началото на същата /14 159,67 лв./ предпоставя извода за доказано получени приходи по банкови операции на двамата съпрузи в общ размер от 9 726,11 лв., докато в РА е прието за установено, че приходите от разпореждане с банковите им сметки е сумата от 6 190,20 лв. Разликата между посочените две суми от 3 535,91 лв. следва да бъде добавена към общо установените приходи на семейството за 2006г. в размер от 9 411,00 лв. или общият размер на приходите за 2006г. е сумата от 12 946,91 лв. /9 411,00лв. + 3 535,91 лв./. Съответно, разликата между общо разходваните и общо получените суми за 2006г. е 19 796,89 лв. /32 743,80 лв. – 12 946,91 лв./. Сумата от 19 796,89 лв. представлява размер на данъчна основа от приходи с неустановен произход, която следва да се раздели поравно между съпрузите /9 898,45 лв./. Общата годишна данъчна основа за 2006г. е сумата от 11 458,45 лв. /9 898,45 + 1 560,00/. Върху посочената сума се дължат вноски за ДОО от 23% и вноски за ЗО от 6% за 2006г., съответно в размер от 2 635,44 лв. за ДОО и 687,51 лв. за ЗО. От общата годишна данъчна основа следва да се приспаднат направените и дължими вноски за ДОО и ЗО в общ размер от 3 322,95 лв. /2 635,44 + 687,51/, в резултат на което се получава общ годишен доход, подлежащ на облагане, в размер от 8 135,50 лв. /11 458,45 – 3 322,95/ Дължимият данък върху сумата от 8 135,50 лв. за 2006г. е в размер от 1 316,52 лв. и РА се явява незаконосъобразен за разликата над посочената сума до сумата от 1 726,35 лв. Респективно, определените лихви следва да се редуцират по простото тройно правило от 1 043,42 лв. на 795,72 лв.

Предвид очерталия се изход на делото, жалбоподателят има правото на разноски съразмерно на уважената част от жалбата /4 089,82 лв./, а ответникът има право на юрисконсултско възнаграждение за отхвърлената част от жалбата /3 921,93 лв./ в минимален размер, определен по реда на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161105292 от 09.04.2012г. на Веселина Георгиева Господинова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Хасково, на НАП, потвърден с Решение №809 от 09.07.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. за разликата над 1 041,01 лв. до пълния размер от 3 015,40 лв. и прилежащи лихви за разликата над 768,68 лв. до пълния размер от 2 226,58 лв.; за 2006г. за разликата над 1 316,52 лв. до пълния размер от 1 726,35 лв. и прилежащи лихви за разликата над 795,72 лв. до пълния размер от 1 043,42 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 459,43 лева съразмерно на уважената част от жалбата.

ОСЪЖДА ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 375,32 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 

НБ