РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       

           177

 

 

              гр. Пловдив, 21.01.2013 год.

 

 

              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в публично заседание на двадесети декември през две хиляди и дванадесетата година в състав :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА административно дело № 2459 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното :

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Дял Трети, Глава Десета, Раздел Първи от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

2. Образувано е по повод оспорване, предявено от Г.Я.Ж. ***, на Заповед № РД – 09 - 848 от 16.07.2012г. на Кмета на Община - Марица, В ЧАСТТА Й, относно определената продажна цена на недвижим имот – частна общинска собственост : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61412.501.186, съответстващ на УПИ I – 186, кв.24, по действащия регулационен план, одобрен със Заповед № РД- 09-272/1994г. и на парцел I – общ. от кв.21 по отменения план на селото от 1948 година, с площ по кадастралната скица от 790 кв.м, трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване/до 10 м/“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радиново, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД - 18-77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен адрес, с.Радиново, обл.Пловдив, ул.“6 - та“ № 13, актуван с акт за частна общинска собственост № 1250/24.08.2010г. при граници : ПИ № 501.630, ПИ № 501.185, ПИ № 501.624,  в размер на 11 857, 00 /единадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без ДДС.

Недоволен от така постановения административен акт, оспорващият счита същия за незаконосъобразен и настоява за отмяната му в оспорената част, по отношение на определената продажна цена на недвижимия имот .

3. Ответникът по жалбата – Кмет на Община Марица, чрез своя процесуален представител, е на становище, че подадената жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, като се присъди и следващото се юрисконсултско възнаграждение. Поддържат се изцяло фактическите констатации и правни изводи, възприети от органите на приходната администрация при постановяване на оспорения административен акт.

ІІ. За допустимостта :

4. Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличие на правен интерес, при което е процесуално ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

5. От доказателствата, приложени към административната преписка се установява, че Г.Я.Ж. е подал в деловодството на Община Марица заявление по смисъла на чл.79, ал.3 от НРПУРОИ за закупуване на недвижим имот, върху който е разположена законно построена сграда, с вх. № 94-00-387/28.05.2012 г. по описа на Община Марица, с приложен към него нотариален акт вписан в Служба по вписванията под № 196, том 67, дело 12593 на 10.11.2010г. Видно от въпросния нотариален акт, жалбоподателят е собственик на еднофамилна жилищна сграда със ЗП 81 кв.м, разположена върху ПИ 61412.501.186, актуван с Акт № 1250/24.08.2010г. за частна общинска собственост.

Със свое Решение № 108, взето с протокол № 8 от 21.06.2012 г. Общински съвет -  Марица, след поименно гласуване е одобрил предложената пазарна оценка на ПИ № 61412.501.186 в размер на 9 480.00 лева, без ДДС по 12.00 лева /кв.м., която пазарна оценка е определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.З от ЗОС и чл.80 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община  - Марица. В същото това решение № 108 на Общинския съвет,  в точка 2, по своя преценка съветът, е приел по-висока стойност от пазарната оценка, и е определил пазарна цена в размер 11 850.00 лева за продажба на ПИ 61412.501.186, съответстващ на УПИ 1-186, кв.24 по действащия регулационен план, одобрен със Заповед № РД-09-272/1994 г., с площ от 790 кв.м., трайно предназначение „Урбанизирана територия", начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/" по КК и КР на с. Радиново, одобрена със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен адрес ул. „6-та" № 13, на собственика на законно построената в гореописания имот двуетажна еднофамилна жилищна сграда със ЗП 81 кв.м. Г.Я.Ж.. Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на 1 981.30 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 6607002155/11.06.2012 г.

6. При тази фактическа и правна обстановка е издадена и оспорената в настоящото производство Заповед № РД - 09-848 от 16.07.2012г. на Кмета на Община - Марица, с която е определена продажна цена на недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61412.501.186, съответстващ на УПИ I – 186, кв.124, по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД- 09-272/1994г. и на парцел I – общ. от кв.21 по отменения план на селото от 1948 година, с площ по кадастралната скица от 790 кв.м, трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване/до 10 м/“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радиново, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД - 18-77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен адрес, с.Радиново, обл.Пловдив, ул.“6 - та“ № 13, актуван с акт за частна общинска собственост № 1250/24.08.2010г. при граници : ПИ № 501.630, ПИ № 501.185, ПИ № 501.624., в размер на 11 857, 00 лв., без ДДС.

Каза се, че именно в тази част, по отношение на определената от административния орган продажна цена, заповедта на Кмета на Община – Марица се оспорва пред настоящата инстанция.

7. В хода на съдебното производство по искане на оспорващия са разпитани свидетелите Ж. Тенева Т. и  Данаил Х.Д., които са потвърдили фактическите констатации, обективирани в Протокол от заседание на ПК по Общинска собственост, проведено на 18.06.2012г. /приобщен към доказателствения материал и  приложен на л.93  - л.95 от делото/.

ІV. За правото :

8. В случая, релевантните за разрешаването на административноправния  въпрос факти и обстоятелства са установени от материално компетентен административен орган, в изискуемата от закона форма. В случая процесния административен акт е не само валиден, но и законосъобразен. Съвкупната преценка на приобщените по делото доказателства, налага да се приеме, че фактическите констатации на административния орган са истинни, а направените въз основа на тях правни изводи, са съответни на материалния закон. Не се констатират нарушения на процесуалните правила. В пълнота е спазена целта, която преследва закона с издаването на актове от категорията на процесния.

Противоположните становища, поддържани от страните в настоящото производство се отнасят до правилното приложение на материалния закон и се концентрират във въпроса за законосъобразността на определената  продажна цена на процесния недвижим имот.

9. Разрешаването на конкретния административноправен спор, с оглед  възраженията на оспорващия, в случая налагат на първо място да се съобрази разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗОС. Така, съгласно въпросната нормативна разпоредба, разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.

Нормата на закона е ясна категорична и небудеща съмнение – разпоредителните  сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, определени от общинския съвет въз основа на пазарни оценки от оценители, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, които пазарни оценки не могат да бъдат по - ниски от данъчните им оценки. Или, казано с други думи, законът въвежда изискване при  разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, същите да бъдат извършени по цени, определени от общинския съвет,  въз основа на пазарни оценки по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, които да не са по - ниски от данъчните оценки на имота.

Съответно, следва да се посочи и това, че в случая пазарната оценка на имота е изготвена от лицензиран оценител по реда предвиден в чл.22, ал.3 от ЗОС. Няма никакво съмнение и спор между страните, че този ред в случая е спазен, видно от пазарната оценка на процесния имот, приложена към административната преписка по издаване на оспорената заповед на Кмета на Община Марица. Така, съгласно въпросната  пазарна оценка,  за процесния ПИ № 61412.501.186, е определена пазарна цена в съответствие с въпросното законово изискване, в размер на  9 480, 00 лв., без ДДС.

10. При това положение,  приетата с  решение № 108, по протокол от 21.06.2012г.  на Общински съвет – Марица продажна цена на процесния ПИ № 61412.501.186, находящ се в с. Радиново, общ.Марица, обл.Пловдив, и възпроизведена в процесната Заповед № РД – 09-848 от 16.07.2012г. на Кмета на Община Марица, е определена в съответствие с императивната норма на чл.41, ал.2 от ЗОС. В тази връзка, следва да се посочи, че законодателят е дал възможност общинския съвет, при упражняване на дискреционната си власт, да определи съответните пазарни цени на недвижимите имоти, като използва за основа оценката, дадена от независимия оценител. Настоящият случай е именно такъв, като определената продажна цена на процесния недвижим имот е определена в съотвествие със закона, въз основа на оценката от лицензирания оценител и оплакванията на оспорващия в обратния смисъл са неоснователни и не се споделят от състава на съда. В обсъжданата насока, в случая следва да се посочи още и това, че съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, общинският съвет  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като имотите и вещи общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост и с грижата на добър стопанин, и в този смисъл е изричната разпоредба на чл.11 от ЗОС. Тъкмо поради тази причина, законодателят в разпоредбите на ЗОС е определил законовите рамки по отношение на управлението и разпореждането с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, като е обвързал дискреционната власт на органа на местното самоуправление  в тази му дейност, определяйки долната граница, под която общинския съвет не може да слезе в разпоредителните си действия – а именно данъчната оценка на имота, а от друга страна, е ограничил  оперативната самостоятелност на оценителя, който от своя страна също не може да определи пазарна цена на имота или на вещно право върху имота, по - ниска от данъчната оценка.

11.Нито в хода на административното, нито в хода на настоящото съдебно производство се ангажираха доказателства от страна на оспорващия, които да променят така възприетите изводи, въпреки изрично дадените указания от съда относно подлежащите на установяване факти и за последиците от недоказването. 

Не водят до различен извод показанията на разпитаните по делото свидетели, които не опровергават фактическите констатации на административния орган, относно определената продажна цена на недвижимия имот

12.В обобщение, следва да се посочи, че оспорващия, комуто е доказателствената тежест, с оглед правилото на чл.154, ал.1 от ГПК, не ангажира  необходимата пълнота от доказателства, които да обосновават твърденията му за за незаконосъобразност на процесния административен акт в оспорената му част,  досежно  определяне на  продажната цена на недвижимия имот.  

Обратно, в случая административния орган установи по несъмнен начин проявлението на фактите и обстоятелствата, от който черпи правомощието си да издаде акт в постановената насока,  като констатациите му са обосновани със събраните в хода на административното производство доказателства, а направените въз основа на тях правни изводи, са съответни на материалния закон.

13. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалвания административен акт е законосъобразен в обжалваната му част, а оплакванията на жалбоподателят в противния смисъл са неоснователни, и не се споделят от състава на съда.

Ето защо и жалбата като неоснователна ще следва да бъде отхвърлена.

V. За разноските :

14. При посочения изход на спора, на основание чл.143, ал.3 и 4 от АПК  на ответника се дължи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. То се констатира в размер на 150 лв., изчислено, съгласно чл. 8, във вр. с чл.7, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Водим от горното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав

 

                                                     

  Р    Е    Ш   И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването, предявено от Г.Я.Ж. ***, на Заповед № РД – 09 - 848 от 16.07.2012г. на Кмета на Община - Марица, В ЧАСТТА Й, относно определената продажна цена на недвижим имот – частна общинска собственост : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61412.501.186, съответстващ на УПИ I – 186, кв.24, по действащия регулационен план, одобрен със Заповед № РД- 09-272/1994г. и на парцел I – общ. от кв.21 по отменения план на селото от 1948 година, с площ по кадастралната скица от 790 кв.м, трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване/до 10 м/“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радиново, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД - 18-77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен адрес, с.Радиново, обл.Пловдив, ул.“6 - та“ № 13, актуван с акт за частна общинска собственост № 1250/24.08.2010г. при граници : ПИ № 501.630, ПИ № 501.185, ПИ № 501.624,  в размер на 11 857, 00 /единадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без ДДС.

 

ОСЪЖДА Г.Я.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Община Марица, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: