Р Е Ш Е Н И Е

 

…18

 

гр. Пловдив,07.01. 2013 год.

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря Марияна Георгиева. и с участието на прокурора Георги Димитров като разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело №2467 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

         І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

           Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

          Образувано е по жалба предявена от К.Т.Б., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 161106636 от 25.04.2012г., издаден от Н.А.А., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7,б.”щ” от ЗОДФЛ /отм/ за 2005г. в размер на 23333.31лв., лихви в размер на 19671.75лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7, б. “щ” от  ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 20470.03лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ и т. 30 б. “б” от Приложението към закона за 2007г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 16706.68лв.

                   Навеждат се  доводи за материалноправна и процесуална незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда. Твърди се, че за процесните години не е извършвана дейност дейност като заложна къща, сключване са договори за заем, но не е уговаряна възнаградителна лихва, хората на които са предоставяни заеми са роднини и приятели като заемите са предоставяни за да се услужи, а не с цел печалба. Твърди се, че част от установените задължения са погасени по давност.

Претендира се отмяната на оспорения Ревизионен акт.

                   Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, чрез процесуалния си представител - юрисконсулт Бонева, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         ІІ. За допустимостта :

     Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извода за нейната ДОПУСТИМОСТ. 

         ІІІ. За фактите:

                    Със Заповед за възлагане на ревизия № 1106636 от 09.12.2011г./л. 55/ е извършена ревизия на жалбоподателя, обхващаща следните видове задължения за периоди: патентен данък за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2006г.; патентен данък за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. ЗВР е издадена в изпълнение на Решение № 1081 от 08.11.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив, с което е отменен РА № 131102094 от 10.08.2011г.

                Заповедта е издадена от В.В.Д.- и.д.Началник Сектор “Ревизии” Дирекция “Контрол”  при ТД на НАП гр. Пловдив  на осн. чл. 112 и чл. 113 от ДОПК и на осн. Заповед № РД-09-464 от 06.06.2011г. на Териториалния Директор на ТД на НАП-Пловдив. Със ЗВР № 1106636 от 09.12.2011г са определени: Н.А.А. – на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител екип и В.Т.К. – на длъжност главен инспектор по приходите да извършат ревизията. Определен е срок за завършване на ревизията-два месеца, считано от датата на връчване на ЗВР. Същата е връчена на 03.01.2012г. на К.Б., видно от разписка към заповедта.

                 Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 108 от 2007 г./  срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане.  Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 108 от 2007 г./  определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От анализа на коментираната по-горе заповед се установи, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания. В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1106636 от 19.03.2012г. Същият е  надлежно връчен на 04.04.2012г. Издадена е Заповед № К1106636 от 19.03.2012г., с която на осн. чл. 119 ал.2 от ДОПК е определена Н.А.А. – на длъжност  главен инспектор по приходите за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.  ЗОКО е връчена на Б. на 04.04.2012г.

        В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден  Ревизионен акт № 161106636 от 25.04.2012г. от Н.А.А., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7,б.”щ” от ЗОДФЛ /отм/ за 2005г. в размер на 23333.31лв., лихви в размер на 19671.75лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7, б. “щ” от  ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 20470.03лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ и т. 30 б. “б” от Приложението към закона за 2007г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 16706.68лв.

                  РА е връчен на жалбоподателя  на 11.05.2012г.

           За процесния период от 01.01.2005г. до 31.12.2005г. е констатирано от приходните органи, че Б. не е подал ГДД по реда на чл. 41 от ЗОДФЛ /отм/, не е подадена и декларация по чл. 43 от ЗОДФЛ /отм/. Установено е, че през този период К.Б. е предоставил на различни физически лица парични заеми като за обезпечаване на заеманите средства са учредявани ипотеки върху собствени недвижими имоти в полза на К.Б.. Констатирани са следните нотариални актове: НА за учредяване на ипотека № 104,т. І, рег. № 1526, д. 101 от 18.02.2005г. Б. предоставя паричен заем от 5440.00лв. на В.В.С. с ЕГН **********. Заемът е обезпечен с ипотека върху апартамент, находящ се в гр. *****, застроена площ 5050к.м, ведно с прилежащо избено помещение с площ от 4.84 кв.м и 1.818% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Договорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е с падеж-18.08.2005г. В случай на забава на някоя от вноските, заемателят дължи неустойка в размер на 0.5% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на вземането до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 16.08.2005г.

            НА за учредяване на ипотека № 105, т.І, рег. № 102 от 18.02.2005г. /същата дата като описания по-горе НА/. Б. предоставя паричен заем на Й.М.С. с ЕГН ********** в размер на 3440.00лв. Ипотекирана е овощна градина с площ 13.397 дка, находяща се в землището на гр. ***** в местността “Копринкова могила”, съставляваща имот № 007052 по плана на земеразделяне. Договорено е заемът да бъде издължен на ванадесет вноски, последната е на 18.02.2006г. При забава заемополучателят дължи неустойка в размер на 0.5% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на вземането до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 28.11.2008г.

          НА за учредяване на ипотека №55, т.І, рег. 2961, д. № 245 от 06.04.2005г. Б. предоставя паричен заем на А.Б.В. с ЕГН ********** в размер на 23400.00лв. Заемът е обезпечен с ипотека върху апартамент, подробно описан в РД и в РА. Договорено е заемът да бъде издължен на 7 вноски , последната е с падеж- 06.11.2005г. В случай на забава на изплащане на цялата сума  или на част от дължимата сума заемополучателят  дължи неустойка в размер на 1% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимата сума. Ипотеката е заличена на 09.11.2005г.

           НА за учредяване на  договорна ипотека №82, т.І, рег. 1610, д. №71 от 05.05.2005г. Б. предоставя паричен заем на В.И.М. с ЕГН ********** в размер на 5750.00лв. Ипотекиран е апартамент, подробно описан в РД и РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на три вноски, последната е на 05.08.2005г. При забава заемополучателят дължи неустойка в размер на 0.5% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на вземането до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 27.09.2005г.

           НА за учредяване на  договорна ипотека №40, т.ІV, рег. 6337, д. №599 от 19.07.2005г. Б. предоставя паричен заем на Т.А.Р. с ЕГН ********** в размер на 10400.00лв. Ипотекиран е апартамент, подробно описан в РД и РА. Договорено е заемът да бъде погасен на двадесет и четири вноски, последната е на 19.07.2007г. При забава заемополучателят дължи неустойка в размер на 0.5% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на вземането до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 29.06.2007г.

                   НА за учредяване на  договорна ипотека №198, т.І, рег. 3423, д. №1755 от 31.08.2005г. Б. предоставя паричен заем на С.И.М. с ЕГН ********** в размер на 8000.00лв. Ипотекиран е апартамент, подробно описан в РД и РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на дванадесет вноски, последната е с падеж- 31.08.2006г. При забава заемополучателят дължи неустойка в размер на 0.5% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на вземането до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 16.01.2006г.

                 НА за учредяване на  договорна ипотека №53, т.ІІ, рег. 53844, д. №250 от 29.09.2005г. Б. предоставя паричен заем на Василка Г. Стоянова в размер на 32000.00лв. Заемът е обезпечен с апартамент, описан подробно в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на дванадесет вноски, последната е на 29.06.2006г. В случай на забава на изплащане на цялата сума  или на част от дължимата сума заемополучателят  дължи неустойка в размер на 1% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимата сума. Ипотеката е заличена на 01.08.2007г.        

                  НА за учредяване на  договорна ипотека №131, т.V, рег. 9660, д. №887 от 09.11.2005г. Б. предоставя паричен заем на А.Б.В. с ЕГН ********** в размер на 29900.00лв. Заемът е обезпечен с апартамент, описан подробно в РД и в РА. /Следва се посочи, че  по-рано на  06.04.2005г. Б. предоставя паричен заем на А.Б.В. с ЕГН ********** в размер на 23400.00лв./Договорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е с падеж- 09.05.2006г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена в заем сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата сума  или на част от дължимата сума заемополучателят  дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимата сума. Ипотеката е заличена на 17.03.2006г.     

                НА за учредяване на  договорна ипотека №83, т.ІІ, рег. 4581, д. №250 от 08.12.2005г. Б. предоставя паричен заем на С.И.М. с ЕГН **********в размер на 6500.00лв. /на същото лице е предоставен заем на 31.08.2005г./ Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА/. Уговорено е заемът да бъде издължен на пет вноски, последната е на 08.06.2006г. В случай на забава на някоя от вноските, заемателят дължи неустойка в размер на 0.5% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на вземането до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 16.01.2006г.

Според приходните органи К.Т.Б. през процесния период системно е предоставял заеми на физически лица през непродължителни периоди от време и осъществява дейност по занятие, характерна за заложните къщи. Констатирали са, че за този вид дейност са приложими нормите на чл. 30 ал.1 и чл. 31 ал.1 т.7 б. “щ” от ЗОДФЛ /отм/. За дейността като заложна къща се дължи заплащане на еднократен патентен данък. Установено е, че след като Б. не е подал декларация по чл. 43 ал.1 от ЗОДФЛ /отм/, то ревизията следва да определи дължимия данък. Според чл. 30 ал.1 от ЗОДФЛ /отм/ във вр. с чл. 31 ал.1 т.7 б. “Щ” от с.з. с окончателен годишен патентен данък се облагат лицата, които извършват дейност заложна къща и с годишен оборот от предходната година до 50000.00лв. Дейността се извършва в гр. Пловдив, а облагането с патентен данък е съобразено с групата по функционален тип на населеното място. Размерът на годишния данък за населено място гр. Пловдив е 28000.00лв.  Ревизиращите са съобразили изискванията на чл. 53 ал.3 от ЗОДФЛ /отм/. Когато дейността започва през течение на годината, размерът на дължимия данък се определя пропорционално на броя на месеците за съответния вид дейност. Месецът, през който е започнала дейността не се отчита. Установено е, че е дължим данък за 10 месеца, считано от 01.03.2005г. до 31.12.2005г.

На основание чл. 30 ал.1 от ЗОДФЛ /отм./ във вр. с чл. 31 ал.1 т.7 б. “щ” от ЗОДФЛ /отм/ за осъществяване на дейност “заложна къща”  на ревизираното лице е определен дължим годишен /патентен/ данък в размер на 23333.33лв. за 2005г. За първото и второто тримесечие до 30.04.2005г. дължимият данък е в размер на 9333.33лв.; за третото тримесечие до 31.07.2005г. ревизиращите са определили дължим данък в размер на 7000.00лв.; за четвъртото тримесечие до 31.10.2005г. – в размер на 7000.00лв. На основание чл. 1 ал.1 от ЗЛДТДПДВ е определена лихва -19671.75лв.

За периода 01.01.2006г. до 31.12.2006г.

Приходните органи са констатирали, че за този период ревизираното лице не е подало ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ /отм/, не подадена декларация по чл. 43 от ЗОДФЛ /отм/.  Установено е, че през този период К.Б. е предоставил на различни физически лица парични заеми като за обезпечаване на заеманите средства са учредявани ипотеки върху собствени недвижими имоти в полза на К.Б.. Констатирани са следните нотариални актове:

НА  за учредяване на  договорна ипотека №109, т.І, рег.1375, д. №108 от 28.02.2006г. Б. предоставя паричен заем на И. Димитров Стоев в размер на 16500.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА/. Уговорено е заемът да бъде издължен на пет вноски, последната е на 28.07.2006г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 27.07.2006г.

НА  за учредяване на  договорна ипотека №73, т.ІІ, рег.3082, д. №267 от 18.04.2006г. Б. предоставя паричен заем на Марийка Карел Найденова в размер на 13600.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА/. Уговорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е на 18.10.2006г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 23.08.2006г.

НА  за учредяване на  договорна ипотека №192, т.ІІІ, рег.5683, д. №578 от 07.07.2006г. Б. предоставя паричен заем на Т.А.Р. в размер на 9800.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА/. Уговорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е на 18.10.2006г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 29.06.2007г.

НА  за учредяване на  договорна ипотека №108, т.V, рег.8940, д. №881 от 04.10.2006г. Б. предоставя паричен заем на К. Янков Максимов в размер на 5180.00лв. Ипотекирано е дворно място като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е на 18.10.2006г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 18.01.2007г.

НА  за учредяване на  договорна ипотека №177, т.V, рег.9522, д. №947 от 17.10.2006г. Б. предоставя паричен заем на Р.Н.Н. в размер на 13440.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на две вноски, последната е на 17.12.2006г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 17.11.2006г.

Ревизиращите са приели, че К.Б. системно е предоставял заеми на различни физически лица. Заемите са предоставяни за относително кратки срокове с договорена неустойка. Според приходните органи предоставянето на парични заеми, обезпечени с договорни ипотеки върху недвижими имоти, собственост на заемополучателите, е дейност характерна за заложните къщи, като в случая следва да се приложи разпоредбата на чл. 30 ал.1 и чл. 31 ал.1 т.7 б. “щ” от ЗОДФЛ /отм/. За начало на дейността като заложна къща  е приета датата на първия предоставен заем от ревизираното лице, т.е. на 18.02.2005г.  по НА за учредяване на ипотека № 104,т. І, рег. № 1526, д. 101 от 18.02.2005г. След като предоставените от Б. заеми, обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти, са с различни крайни срокове на издължаване, включително и през следващи календарни години, то приходните органи са приели, че започнатата през 2005г. дейност-заложна къща продължава да бъде осъществяване през 2006г. без прекъсване. След като не е подадена декларация по чл. 43 ал.1 от ЗОДФЛ /отм/, то приходният орган е определил дължимият данък, съгласно чл. 30 ал.1 от ЗОДФЛ /отм/ във вр. с чл. 31 ал.1 т.7 б. “щ” от ЗОДФЛ /отм./  С окончателен годишен патентен данък се облагат лицата, които извършват дейност – заложна къща и с годишен оборот от предходната година до 50000.00лв. Дейността се извършва в гр. Пловдив, а облагането с патентен данък е съобразено с групата по функционален тип на населеното място. Размерът на годишния данък за населено място гр. Пловдив е 28000.00лв. На основание чл. 30 ал.1 от ЗОДФЛ /отм./ във вр. с чл. 31 ал.1 т.7 б. “щ” от ЗОДФЛ /отм/ за осъществяване на дейност “заложна къща”  на ревизираното лице е определен дължим годишен /патентен/ данък в размер на 28000.00лв. за 2006г. За първото  тримесечие до 31.01.2006г. дължимият данък е в размер на 7000.00лв.; за второ тримесечие до 30.04.2006г. ревизиращите са определили дължим данък в размер на 7000.00лв.; за трето тримесечие до 31.07.2006г. дължим данък в размер на 7000.00лв.; за четвъртото тримесечие до 31.10.2006г. – в размер на 7000.00лв. През 2006г. ревизираното лице не е декларирало и не е внасяло патентен данък. На основание чл. 1 ал.1 от ЗЛДТДПДВ е определена лихва -2470.03лв.

За периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г.

Констатирано е от приходните органи, че ревизираното лице не е подало ГДД по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ, не е подало декларация по реда на чл. 59 от ЗДДФЛ. Установено е, че през този период К.Б. е предоставил на различни физически лица парични заеми като за обезпечаване на заеманите средства са учредявани ипотеки върху собствени недвижими имоти в полза на К.Б.. Констатирани са следните нотариални актове:

НА  за учредяване на  договорна ипотека №6, т.І, рег.89, д. №5 от 16.01.2007г. Б. предоставя паричен заем на Р.Н.Н. в размер на 28750.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на три вноски, последната е на 16.04.2007г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 15.03.2007г.

   НА  за учредяване на  договорна ипотека №85, т.ІІ, рег.2874, д. №271 от 06.04.2007г. Б. предоставя паричен заем на Д.И.П. в размер на 4260.00лв. Ипотекиран е парцел№ 25 от масив № 191 по плана на Стопански двор на бивше ТКЗС извън регулация на с. **** с площ 1495 кв.м, ведно с построената сграда- овчарник с РЗП от 413кв.м. Уговорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е на 06.10.2007г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 13.04.2009г.

   НА  за учредяване на  договорна ипотека №17, т.ІІІ, рег.4035, д. №402 от 10.05.2007г. Б. предоставя паричен заем на В.И.М. в размер на 8155.00лв. Ипотекиран е поземлен имот, подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на три вноски, последната е на 10.08.2007г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 01.10.2007г.

   НА  за учредяване на  договорна ипотека №42, т.ІV, рег.5739, д. №625 от 29.06.2007г. Б. предоставя паричен заем на Б.А.В. в размер на 11120.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на шест вноски, последната е на 29.12.2007г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката не е заличена към момента на издаване на РА.

  НА  за учредяване на  договорна ипотека №41, т.ІV, рег.5738, д. №624 от 29.06.2007г. Б. предоставя паричен заем на Т.А.Р. в размер на 29600.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на дванадесет вноски, последната е на 29.06.2008г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката не е заличена към момента на издаване на РА

НА  за учредяване на  договорна ипотека №59, т.ІІ, рег.6928, д. №258 от 10.08.2007г. Б. предоставя паричен заем на Минка Алекова Куртева в размер на 15200.00лв. Ипотекиран е апартамент като недвижимият имот е подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на пет вноски, последната е на 10.01.2008г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Ипотеката е заличена на 30.11.2007г.

  НА  за учредяване на  договорна ипотека №47, т.VІ, рег.9268, д. №1023 от 26.10.2007г. Б. предоставя паричен заем на Я.В.С. в размер на 41800.00лв. Ипотекирано е дворно място ведно със стопански постройки, подробно описан в РД и в РА. Уговорено е заемът да бъде издължен на дванадесет вноски, последната е на 26.10.2008г. В случай на забава на първата или която и да е следваща погасителна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 1% върху цялата дадена сума за всеки ден просрочие за всяка неплатена вноска. В случай на забава на изплащане на цялата дължима сума от крайния падеж, заемателят дължи неустойка в размер на 2% дневно върху стойността на цялата предоставена сума, считано от деня на забавата до окончателното изплащане на дължимите суми. Имотът е възложен от съдия-изпълнител и е продаден на 23.10.2009г. Ипотеката е заличена на 02.11.2009г.

   Ревизиращите са приели, че К.Б. системно е предоставял заеми на различни физически лица. Заемите са предоставяни за относително кратки срокове с договорена неустойка. Според приходните органи предоставянето на парични заеми, обезпечени с договорни ипотеки върху недвижими имоти, собственост на заемополучателите, е дейност характерна за заложните къщи, като в случая следва да се приложи разпоредбата на чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ. За начало на дейността като заложна къща  е приета датата на първия предоставен заем от ревизираното лице, т.е. на 18.02.2005г. по НА за учредяване на ипотека № 104,т. І, рег. № 1526, д. 101 от 18.02.2005г. След като предоставените от Б. заеми, обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти, са с различни крайни срокове на издължаване, включително и през следващи календарни години, то приходните органи са приели, че започнатата през 2005г. дейност-заложна къща продължава да бъде осъществяване през 2007г. без прекъсване. След като не е подадена декларация по чл. 59 от ЗДДФЛ , то приходният орган е определил дължимият данък, съгласно чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ.  Според цитираната норма физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложението (патентни дейности), се облага с окончателен годишен (патентен) данък за доходите от тези дейности, при условие че: оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон. Дейността се извършва в гр. Пловдив, а облагането с патентен данък е съобразено с групата по функционален тип на населеното място. Размерът на годишния данък за населено място гр. Пловдив е 28000.00лв.На осн. чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ във вр. с т. 30 б. “б” от Приложението към глава седма за осъществената дейност “заложна къща” на ревизираното лице е определен окончателен годишен /патентен данък/ в размер на 28000.00лв. за 2007г. съгласно чл. 69 ал.1 от ЗДДФЛ окончателният годишен данък по глава седма се внася на четири части: за първо тримесечие до 31.01.2007г. дължимият данък е в размер на 7000.00лв.; за второ тримесечие до 30.04.2007г. дължимият данък е в размер на 7000.00лв.; за трето тримесечие до 31.07.2007г. – 7000.00лв.; за четвърто тримесечие до 31.10.2007г. – 7000.00лв. На осн. чл. 1 ал.1 от ЗЛДТДПДВ е определена лихва в размер на 16706.64лв.
ІV За правото:

           С оглед на гореизложената фактическа обстановка Съдът намира следното: съгласно нормата на чл. 30 от ЗОДФЛ (отм.) С окончателен годишен (патентен) данък се облагат лицата, извършващи дейностите, посочени в чл. 31 и 32, и с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв. Нормата на чл. 31, ал. 1, т. 7, б. "щ" от ЗОДФЛ (отм.) регламентира задължение за окончателен годишен (патентен) данък за лицата, извършващи дейност като "заложна къща", като конкретния му размер е съобразно групата по функционален тип на населеното място, където се осъществява дейността. Когато дейността започва през течение на годината, както в случая това се отнася за процесната 2005г., размерът на дължимия данък се определя пропорционално на броя на месеците за съответния вид дейност. Месецът, през който е започнала дейността не се включва, съгласно чл. 53 ал.3 от ЗОДФЛ /отм/. В случая приходният орган е изключил м. 02.2005г, тъй като на 18.02.2005г. е започнала дейността със с учредяване на договорна ипотека по НА № 104,т.І, д. 101 от 18.02.2005г. През ревизираният период 2005 год. - 2006 год., жалбоподателят е страна по сключени договорни ипотеки върху недвижими имоти, служещи за обезпечение на предоставени от него парични заеми на трети лица. Сделките по отпускане на заеми с обезпечение на вземането чрез сключване на договорна ипотека са характерни при упражняването на дейност като "заложна къща", като учредяваните залог или ипотека, съгласно разпоредбите на ЗЗД, представляват способи за обезпечение на вземанията, уреждат се в общата част - чл. 149 - чл. 182 от ЗЗД, като разликата между тях е само в предмета на обезпечението - движима вещ, респ. недвижим имот. За да бъде квалифицирана определена дейност като "заложна къща", освен фактът на предоставяне на обезпечение под формата на залог или ипотека, друга правнозначима характеристика се свързва с извършването на дейността в условията на системност. Изследване в тази насока е необходимо, тъй като действуващата правна уредба - ЗЗД допуска даването на заем и обезпечаването му с ипотека върху недвижим имот и между лица, без заемодателят да е заложна къща, но за целите на данъчното облагане системното извършване на дейността я квалифицира като такава по занятие. С оглед данните по делото, съдът намира, че жалбоподателят е упражнявал дейност по предоставяне на парични заеми на трети лица срещу учредяване в негова полза на договорна ипотека върху недвижими имоти, системно. Констатира се, че през 2005 год. са сключени 9 сделки, а през 2006 год. са сключени съответно - 5 сделки. Броят на сключените сделки през тези години, тяхната значителна стойност - над 200000 лв., конкретните заемни правоотношения, които се характеризират с последователност и с  относително кратки погасителни срокове, както и осъществяване на този вид дейност през продължителен период от време, навежда на извод за системност на извършваната дейност и не са налице данни, от които да бъде направен извод за инцидентност на сключваните договори. Голословни са твърденията на жалбоподателя, че заемите са давани на приятели, за да им услужи, а не с цел печалба. Следва да се посочи, че за целите и приложението на закона по отношение облагането с патентен данък е ирелевантно какъв е размерът на дохода от упражняваната дейност и има ли въобще такъв, респективно реализирана ли е печалба от дейността. Полученият доход от осъществявана дейност, подлежаща на облагане с окончателен патентен данък не се изчислява, а се предполага и неговата дължимост не е обвързана с постигането на определен резултат, доход. Неоснователно е възражението, че в хода на ревизионното производство не са присъединени всички доказателства по предходното ревизионно производство. Относно приобщените доказателства, съдът намира, че те са достатъчни, за да се направи извод, че жалбоподателят е осъществил патентна дейност, тъй като е давал заеми на физически лица, като са вписвани договорни ипотеки върху недвижими имоти на заемополучателите, за да се обезпечат заемите.Неоснователно е твърдението, че не е уговаряна възнаградителна лихва, следва да се посочи, че липсата и не променя горните изводи. Само за пълнота следва да се направи и едно уточнение относно Наредбата за дейността на заложните къщи, в същата съществува забрана за ипотекиране на недвижими имоти, но същата е влязла в сила, считано от 27.02.2009г., следователно към процесните периоди, включително и за процесната 2007г., същата наредба не е приложимо право. При тези данни, съдът приема, че органът по приходите правилно е определил задължение за окончателен годишен (патентен) данък за 2005 год. и за 2006 год. в пълен размер съответно от 9333.33 лв. и 28000лв., дължим на основание чл. 31, ал.1, т.7, б"щ" от ЗОДФЛ (отм.) и определен съобразно функционалния тип на населеното място, където се извършва дейността - гр. Пловдив., който е от първа група, съгласно нормата на чл. 31, ал.3, т.1 от с. з.

За процесната 2007г. се установи от събраните писмени доказателства /НА/, че жалбоподателят е упражнявал дейност по предоставяне на парични заеми на трети лица срещу учредяване в негова полза на договорна ипотека върху недвижими имоти. Сключени са 7 сделки. Обемът на дейността, установен при ревизията и подкрепен от представените нотариални актове за учредените договорни ипотеки, обосновава извод за системност при осъществяване на дейността. За този вид дейност е приложима нормата на чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ във вр. с т. 30б. “б” от Приложението към Глава седма-видове патентни дейности и годишни размери на данъка. Правилни са изводите на приходните органи, че дейността като “заложна къща4 са с начална дата 18.02.2005г. Тази дейност от коментираните по-горе нотариални актове е продължила да се осъществява без прекъсване през 2006г и 2007г. Според нормата на чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ в редакцията преди изм. с ДВ, бр. 113, 2007г., действала към процесния период,  физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложението –патентни дейности, се облага с окончателен годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50000.00лв. и лицето не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрация за ВОП по чл. 99 и чл. 100 от с.з. Облагането с патентен данък за дейността “заложна къща” се извършва съобразно групата по функционален тип на населеното място, където се осъществява дейността. Не се спори по делото, че не е подадена декларация по реда на чл. 59 ал.1 от ЗДДФЛ, затова правилно приходният орган е съобразил размерът на годишния данък за населено място гр. Пловдив, който е 28000.00лв. и е определил дължимият годишен патентен данък за 2007г. в размер на 28000.00лв. Съгласно чл. 175 ал.1 от ДОПК за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон. За процесните периоди законосъобразно са начислени лихви за невнесените в законоустановения срок задължения на основание чл. 1 ал.1 от ЗЛДТДПДВ във вр. с чл. 175 от ДОПК.

              Относно възраженията за изтекла давност по отношение на определените с РА данъчни задължения за патентен данък по ЗОДФЛ /отм/ за 2005г. Погасителната давност като институт на правото определя срок, в който ако едно субективно право не се упражни, това право се погасява. Неупражняването на правото в определения по закон срок означава бездействие от страна на носителя на това право в същия този срок. В случая не е налице бездействие от страна на органа по приходите да установи, както и да събере процесните данъчни задължения. Напротив, касае се за своевременно установени данъчни задължения по ЗОДФЛ /отм/ на жалбоподателя с процесния РА. Това е така, защото ревизията е възложена със ЗВР № 1106636 от 09.12.2011г., т.е  преди изтичането на срока по чл. 109 ал.1 от ДОПК, съгласно която норма не се образува производство за установяване на задължения за данъци по този кодекс, когато са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация. За доходите, получени през 2005г. жалбоподателят е следвало да подаде декларация до 15 април на следващата година, т.е. до 15 април 2006г. Срокът по чл. 109 ал.1 от ДОПК започва да тече на 01.01.2007г. и изтича на 01.01.2012г. Срокът по чл. 109 ал.1 от ДОПК не е изтекъл и за установените данъчни задължения за патентен данък за 2006г. Относно възраженията, че установените с РА задължения са погасени по давност, съгласно чл. 171 ал.1 от ДОПК, следва да се посочи, че разпоредбите относно абсолютна погасителна давност касаят изпълнителния процес относно вече установени публични вземания, чиито разпоредби са и в двата процесуални кодекса - отменен и действащ в раздела за събиране на публични вземания. Разпоредбата на чл. 140 Данъчния процесуален кодекс (ДПК - отм.) визира правото на събиране на публичните вземания, като разпоредбата е в Дял четвърти на ДПК (отм.) – “Събиране на вземанията”. Разпоредбата на чл. 171, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е в Дял четвърти – “Събиране на публичните вземания”. Тези разпоредби са неотносими в производството по оспорване на данъчен ревизионен акт. Разпоредбата не може да бъде пренесена в това производство и да се съдържа като произнасяне във връзка с произнасяне по законосъобразността на ревизионния акт. В случая, не е налице бездействие от страна на органа по приходите да предприеме действия по събиране на установените вземания, още повече, че тези актове подлежат на предварително изпълнение. В производството по обжалване на ревизионен акт предметът на спора обхваща само въпросите възникнало ли е задължение и в какъв размер, а не обстоятелството може ли то да се събира по принудителен ред.

                 Изложеното до тук от фактическа и правна страна води до извода, че процесният РА е издаден от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила, същият е законосъобразен и следва да бъде потвърден, а жалбата - отхвърлена.

                   На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско  възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 3373.64 лв. /три хиляди триста седемдесет и три лв. 64 ст./.

                          Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

              ОТХВЪРЛЯ  жалбата на К.Т.Б., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 161106636 от 25.04.2012г., издаден от Н.А.А., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7,б.”щ” от ЗОДФЛ /отм/ за 2005г. в размер на 23333.31лв., лихви в размер на 19671.75лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7, б. “щ” от  ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 20470.03лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ и т. 30 б. “б” от Приложението към закона за 2007г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 16706.68лв.

             ОСЪЖДА К.Т.Б., ЕГН **********,*** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 3373.64 лв. /три хиляди триста седемдесет и три лв. 64 ст./

             Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: