Р Е Ш Е Н И Е

 

183

 

гр.Пловдив,22.01.2013г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд- Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на четвърти декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

                             Административен съдия: Любомира Несторова

 

При секретаря  М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 2472 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 71 от Закона за водите.

         Образувано е по жалба на ЕТ “ЕЛАЗ-ЕМИЛ АСЕНОВ”, ЕИК * , представляван от Е. Н, А,, със седалище и адрес на управление: ** , представлявано от Е, Н, А,, депозирана чрез адвокат А. против Решение № РР-1465 от 30.03.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с което на основание чл. 68 т.1 и т.3 вр. чл. 62 ал.1 т.2 и 3, вр. чл. 49 ал.3 т.1 от Закона за водите /ЗВ/, чл. 61 ал.5 от ЗВ, чл.3 ал.1 вр.ал.2 от Наредба № 37/10.10.2008г., чл.40 от Наредба № 13/29.01.2004г., чл. 44 ал.1 т.1 от Наредбата за ползване на повърхностни води е отказано издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-яз. “Овчарица”, топло езеро “Бял кладенец” с цел на ползването “аквакултури и свързани с тях дейности” чрез експлоатация на съществуваща садкова инсталация, по заявление, подадено в БДУВИБР-пловдив с вх. № РЯ-23:11.08.2011г. от Е. Н. А., в качеството му на ЕТ “Елаз-Емил Асенов”, ЕИК*** .

 

          В жалбата се инвокират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното решение.Излагат се и подробни писмени бележки. Претендира се отмяната на оспореното решение и присъждане на разноските по делото.

       Ответникът – Директорът на БДУВИБР-Пловдив, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна. Излага подробни писмени възражения.

       Заинтересованата страна-“Номиком-фиш”ООД, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна.

 

       Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок, видно от протокол от 09.07.2012г. на БДУВИБР-Пловдив и датата на входиране на жалбата -26.06.2012г. и от лице, което има правен интерес да оспори Решение № РР-1465 от 30.03.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

Като съобрази доказателствата, становищата и доводите на страните и приложимия закон, при служебната съдебна проверка на осн. чл. 168 АПК за валидност на оспорения административен акт и за неговата законосъобразност на всички основания по чл. 146 АПК съдът намира следното от фактическа и правна страна:

        На 11.08.2011г. БДУВИБР-Пловдив ЕИК ****  е депозирал заявление с вх. № РЯ-23 до Директора на БДУВИБР-Пловдив за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект-язовир “Овчарица”, топло езеро “Бял кладенец”, за ползването на аквакултури и свързани с тях дейности чрез експлоатация на съществуваща садкова инсталация.  Заявителят е вписан в регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в обект Садково рибовъдно стопанство в яз. Овчарица, видно от Удостоверение с изх. № 198/25.06.2004г. Административният орган е изискал документи. С писмо с вх. № РЯ-23 от 09.12.2011г. са представени скица на имота и съгласувателно писмо от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по инвестиционното намерение, с което е изразено становище, че няма пречка да бъде издадено разрешително по Закона за водите. С отговора на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от 12.12.2011г. са представени отговор на МИЕТ по запитването на ИАРА, писмо до МЗХ, писмо до ЕТ“Елаз-Емил Асенов”.  Административният орган  с писмо с изх. № РЯ-23 от 24.10.2011г. е изискал от заявителя допълнителна информация и документи: нот. заверен договор, подписан от заявителя и ползвателя на язовир Овчарица, топло езеро “Бял кладенец, землище с. Ковачево, община Раднево, обл. Стара Загора, скица на водния обект от КВС.  

       С писмо с изх. № РЯ-23 от 31.01.2012г. на Директора на Басейнова е изискано становище от “НЕК” ЕАД Предприятие “Язовири и каскади”.  В писмото са изложени подробни мотиви, обосноваващи съгласуването. Посочено е, че съгласно чл.3 ал.1 от Наредба № 37/2008г. за ползването на язовирите-държавна собственост в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в тях е предвидено да се определят технологични експлоатационни зони в съответствие с изискванията на чл. 40 от Наредба № 13/2004г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, при което не се допуска разполагането и достъпът на плаващи и подводни съдове и съоръжения на разстояние по-малко от 1000м от язовирни стени от категорията на големи язовирни стени. Изрично е посочено, че е издадено разрешително № 32460145 от 20.06.2011г. за ползване на повърхностен воден обект с титуляр ЕТ “НОМИКОМ-Петър Воденичаров”, разрешена е дейността “аквакултури и свързаните с тях дейности” в яз. “Бял кладенец” на обща площ  от 1186дка, с краен срок 10.05.2022г., съгласно договор между НЕК ЕАД и ЕТ “НОМИКОМ-Петър Воденичаров”.

       До Директора на БДУВИБР-Пловдив е изпратено писмо от НЕК ЕАД, Предприятие “Язовири и каскади” с изх. № 04-В-219 от 10.02.2012г. във връзка със съгласуване на инвестиционно предложение на ЕТ “Елаз-Емил Асенов” за изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в садки в язовир “Бял кладенец”. Посочено е, че обектът се намира в наблюдаваната и контролирана зона – мин. 1000м пред оста на язовирната стена “Бял кладенец”, в която съгласно чл. 40 от наредба № 13 от 29 януари 2004г. не се допуска разполагането и достъпа на плаващи съоръжения. Ограничението важи за водохранилищата, които наредбата категоризира като големи язовирни стени, съгласно чл.7. Съгласно заложените в чл.7 ал.3 т.2а параметри, язовирната стена на “Бял кладенец” попада в категорията на големите язовирни стеви. Изрично е посочено, че НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” не съгласува инвестиционното предложение на  ЕТ “Елаз-Емил Асенов”  и дава отрицателно становище.  

          Следва да се уточни, че Предприятие “Язовири и каскади” е изпратило писмо с изх. № 90-В-276 от 01.03.2011г. до заявителя, в което е посочено изрично, че съгласно Наредба № 13 от 29 януари 2004г. чл. 7 ал.3, т.2а язовир “Бял кладенец “ попада в категорията на големите язовирни стени. Обектът се намира в наблюдаваната и контролирана зона –мин. 1000м, пред оста на язовирната стена, в съответствие с чл. 40 от Наредба № 13 от 29 януари 2004г., не се допуска разполагането и достъпа на плаващи съоръжения. Не се съгласуват представените координати на садковата зона.

          Административният орган е изпратил съобщение за публично обявяване до Кмета на Община Раднево. С писмо от 04.01.2012г. Община Раднево съобщава, че обявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект-язовир “Овчарица”-топло езеро “Бял кладенец” в землището на с. Ковачево е публикувано в Център за услуги и информация на гражданите на 29.12.2011г. и на сайта на Община Раднево на 04.01.2012г.

          С писмо с изх. № РЯ-23 от 20.08.2012г. БДУВИБР-Пловдив изяснява, че за повърхностния воден обект, предмет на процесното решение е издадено Разрешително № 32460145 от 20.06.2011г. изменено с Решение № РР-1509/28.05.2012г. за ползване на повърхностен воден обект с титуляр “Номиком-фиш” ООД, ЕИК *****  правоприемник на предишния титуляр на разрешителното, а именно ЕТ “Номиком-Петър Воденичаров”. По делото са приети Решение № РР-1509/28.05.2012г., с което се преиздава разрешително № 32460145/20.06.2011г. за ползване на повърхностен воден обект язовир “Бял кладенец”, издадено от Директора на БДУВИБР-Пловдив с непроменени параметри на ползване на водния обект и нов титуляр “Номиком фиш” ООД. В Разрешително за ползване № 32460145 от 28.05.2012г.  е посочен начален срок на действие-20.06.2011г. краен срок- 10.05.2022г., място на ползване- язовир “Бял кладенец”, обща площ на язовира- 1186дка. Издадено е и Разрешение с № 1017 от 01.12.2003г. за ползване на повърхностен воден обект яз. Овчарица с титуляр ЕТ “НОМИКОМ-Петър Воденичаров” като параметрите са изменени с Решение № РР-1196 от 08.04.2011г., според което ЕТ има право да ползва цялата площ на яз. Овчарица-6550дка за екстензивно развъждане на аквакултури, както и 20дка от язовира за интензивно отглеждане на аквакултури в садкови инсталации с целогодишен режим на ползване.  Разрешителните са влезли в сила.

     Установено е от административния орган, че не е представено от  заявителя ЕТ “ЕЛАЗ-ЕМИЛ АСЕНОВ” изрично писмено съгласие от  ЕТ “НОМИКОМ-Петър Воденичаров”, който има право на ползване върху цялата площ на язовир “Овчарица”.

      По делото е приет Протокол-споразумение с дата 09.08.2002г. между ЕТ “Номиком” Нончо Воденичаров и ЕТ “Елаз” Асен Емилов, което не касае издаването на оспорения административен акт и не е представено в хода на административното производство по издаването му.

 Съдът намира, че при издаването на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, дадена е пълна възможност на оспорващия  да участва пълноценно в административното производство. Уведомявани са своевременно за всички действия по движението на преписката, следва да се посочи, че сроковете в административното производство относно съгласуване с други административни органи са инструктивни, така, че оплакванията, изложени от жалбоподателя за неспазване на процесуалните срокове са неоснователни.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган, съгласно  правомощията му по чл. 52 ал.1 т.4 от ЗВ, същото е мотивирано и съдържа правни основания в изпълнение на изискванията на чл. 59 ал.1 и ал.2 т.4 и 5 от АПК, според които административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение, което трябва да съдържа фактически и правни основания и разпоредителна част. Органът по чл. 52, ал. 1 ЗВ преценява искането като съобразява предвижданията на влезлите в сила планове за управление на водните басейни; съвместимостта с обществените интереси и придобити права; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за ползване на повърхностен воден обект; наличните водни ресурси по количество и качество; наличието на други възможности за задоволяване на искането за ползване на повърхностен воден обект.

 Установи се по делото, че за обекта, за който жалбоподателят претендира издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект:язовир “Овчарица” топло езеро “Бял кладенец” чрез експлоатация на съществуваща садкова инсталация , е издадено по-рано Разрешително № 1017 от 01.12.2003г. на ЕТ “Номиком –Петър Воденичаров”, като параметрите са изменени с Решение № РР1196/08-04.2011г. като ЕТ “Номиком –Петър Воденичаров” има право да ползва цялата площ на язовеира. В хода на административното производство и на съдебното такова не се представи споразумение между жалбоподателя и ЕТ “Номиком – Петър Воденичаров” относно ползването на язовир “Овчарица”. Съгласно чл. 49 ал.3 т.1 от ЗВ придобити права са: права на водовземане и ползване, за които са издадени разрешителни и които се упражняват по силата на този закон. Разрешително № 1017 от 01.12.2003г., издадено на ЕТ “Номиком –Петър Воденичаров” и Решение № РР1196/08-04.2011г. са влезли в сила, като по този факт страните не спорят, следователно правилно административният орган е съобразил изискванията на чл. 62 ал.1 т.2 от ЗВ и е приел, че при липсата на изрично съгласие от ползвателя не може да се издаде исканото разрешение за ползване на повърхностен воден обект, тъй като ще се накърнят придобити вече права.

Освен това съгласно чл. 44 ал.1 т.1 от Наредбата за ползване на повърхностни води при подаване на заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързани с тях дейности, към заявлението и документите по чл. 60 от ЗВ се прилага съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири - когато язовирът не е зониран, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанското съоръжение. В случая се установи, че стопанисващото предприятие “Язовири и каскади” към “НЕК” ЕАД не съгласува и не допуска разполагането и достъпът на плаващи и подводни съдове и съоръжения по инвестиционното предложение на жалбоподателя.

Съдът намира, че атакуваното Решение № РР-1465 от 30.03.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив е  постановено съобразно изискванията на материалния закон и постановено с целта на закона. Проведеното оспорване и депозираната жалба, която го материализира, следователно са неоснователни.

Процесуалният представител на ответника и на заинтересованата страна не са претендирали своевременно разноски по делото, следователно Съдът не дължи произнасяне в тази посока.

                Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд - Пловдив, ХV административен състав

Р Е Ш И:

        ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ЕЛАЗ-ЕМИЛ АСЕНОВ”, ЕИК ***** , представляван от Е.Н. А., със седалище и адрес на управление: *****  против Решение № РР-1465 от 30.03.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

        Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

                                   Административен съдия: