РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

21

 

Град Пловдив, 07.01.2013 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отд., ХІV състав, в публично съдебно заседание на пети декември през две хиляди и дванадесетата година в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря А.Х., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2572 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на „Магистрали” АД – гр. Карлово, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя К.В.Ж., против заповед № ДК-10-ЮЦР- 47/01.06.2012 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството против разрешение за строеж № 141/ 02.06.2010 г. на гл. архитект на Община Карлово за обект: „Игрална зала с автомати – промяна на предназначението на „Закусвалня в автогара” в УПИ I – автогара, кв.116, гр. Карлово.

Твърди се, че оспорената заповед е незаконосъобразна и се иска нейната отмяна. Посочва се, че не е спазена процедурата по издаване на въпросното разрешение за строеж, тъй като не е било искано одобрение от страна на дружеството, като съсобственик в имота. В този смисъл иска да се отмени заповедта, както и да бъде обезсилено издаденото строително разрешение като незаконосъобразно и постановено при съществено нарушение  на процесуалните правила.  В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв. Й.. Претендират се направените разноски.

Ответникът - началник на РДНСК - ЮЦР, чрез процесуалния си представител юрисконсулт И., намира жалбата за неоснователна и иска същата да бъде оставена без уважение поради законосъобразност на оспорената заповед. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна главен архитект на Община Карлово не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна Н.Н.Ч. в писмено становище счита жалбата за неоснователна  и моли да се остави без уважение.

Окръжна прокуратура-Пловдив, уведомена за производството по делото по реда на чл.16 ал.1 т.3 от АПК, не встъпва в процеса.

Административен съд Пловдив в настоящият си състав намира, че жалбата е подадена от лицата, съсобственици на процесния имот, адресат на оспорената заповед, чиито права и законни интереси пряко се засягат от нея. Съдът намира също така, че жалбата е подадена в срок, предвид обстоятелството, че същата е връчена на лицето с обратна разписка на 21.06.2012 г., а жалбата е подадена чрез куриер на 04.07.2012 г.

 Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

Във връзка с издаването на процесната заповед, от административния орган е изискана пълната административна преписка по издаденото разрешение за строеж № 141/02.06.2010 г. на главния архитект на Община Карлово. Прието е, че жалбоподателят „Магистрали” АД се е легитимирало като заинтересовано лице с НА № 189, том.I, рег.№ 3888, дело № 640 от 1999 г. Въз основа на изпратената административна преписка към разрешението за строеж, решаващият орган е приел, че жалбата е допусима за разглеждане, но не е основателна, тъй като с издаденото разрешение за строеж не е налице промяна на предназначението на обекта.

Съгласно чл. 185, ал.1 от ЗУТ „Не се иска съгласието на останалите собственици на етажната собственост при преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях, когато: т.1 не се променя предназначението им. Няма спор по делото, че издаденото строително разрешение касае преустройство на съществуващ обект с обществено прадназначение „закусвалня в автогарата“ в обект отново с обществено предназначение „игрална зала с игрални автомати“. От представените към административната преписка данни също така не се установява да са предвидени каквито и да е архитектурни и конструктивни промени, единствено е предвидена смяна на дограма и пребоядисване, за което по делото не се спори.

При това положение съдът намира, че не е било необходимо за издаването на спорното разрешение за строеж съгласието на останалите собственици в сградата, тъй като не се касае за промяна на предназначението на обекта по смисъла на чл.38 от ЗУТ. Последното е основание да се приеме, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

От страните се претендират разноски, които предвид изхода от делото следав да се присъдят на ответника в размер на 150 лв. за осъществената юрисконсултска защита.

Поради което и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав,

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „Магистрали” АД – гр. Карлово, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя К.В.Ж., против заповед № ДК-10-ЮЦР- 47/01.06.2012 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството против разрешение за строеж № 141/ 02.06.2010 г. на гл. архитект на Община Карлово за обект: „Игрална зала с автомати – промяна на предназначението на „Закусвалня в автогара” в УПИ I – автогара, кв.116, гр. Карлово.

ОСЪЖДА „Магистрали” АД – гр. Карлово, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя К.В.Ж. да заплати на РДНСК – ЮЦР сумата от 150 /сто и петдесет / лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                                     

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/