РЕШЕНИЕ

 

№ 109

гр. Пловдив, 16.01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ, Десети състав, в публично заседание на четиринадесети януари през две хиляди и тринадесета година в състав :                    

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА като разгледа докладваното от  съдията ЯНКО АНГЕЛОВ административно дело № 2623 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното: 

 

          Производството е по реда на  гл.Десета от АПК.

Делото е образувано по жалба на А.В.Я. ***,  против заповед № ЖН-16 от 06.08.2012 г. на кмета на район “Западен” при Община Пловдив, с която е наредено изземване на общинско жилище, находящо се в град Пловдив, на ул. ***, от А.В.Я., който държи жилището без правно основание, след като със Заповед № ЖН-12 от 03.07.2012 година на кмета на район “Западен” е бил прекратен Договор за наем на общинско жилище №3-326 от 20.09.2006 година.

При служебната проверка в деловодната система на Административен съд Пловдив се установи, че Заповед № ЖН-12 от 03.07.2012 година на кмета на район “Западен”, с която е прекратен договора за наем на общинско жилище №3-326 от 20.09.2006 година, е обжалвана от А.В.Я., като е образувано дело №2622 от 2012 година, по което с Определение №2780 от 29.10.2012 година на съдията-докладчик, жалбата е оставена без уважение, а  производството по делото е прекратено с влязъл в сила на 23.11.2012 година съдебен акт.

С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на  административния  акт и се иска  неговата отмяна от Съда.

          Ответника - Кмет на Район “Западен”- Община Пловдив, чрез експерт с юридическо  образование Атанас Петров, счита жалбата за неоснователна.

         Административен съд-Пловдив, в настоящият състав като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намери следното :

          Жалбата е подадена в рамките на на срока по чл.149 от АПК и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, разгледа по същество е неоснователна по следните съображения:

          Производството пред Административен съд Пловдив се развива по реда на чл. 65, ал. 1 ЗОС - в хипотезата ползване на общинска собственост без основание,  като страни в това производство са - кметът на Район “Западен”  и  този субект, който според административния орган,  държи имота без правно основание.  

             С оспорената заповед № ЖН-16 от 06.08.2012 г. на кмета на район “Западен”  е наредено изземване на общинско жилище, находящо се в град Пловдив, на ул.***, от А.В.Я., на основание чл.65 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ поради  държане на имота без правно основание.

Няма спор по делото, че А.В.Я. като наемател на общинското жилище не е изпълнявал облигационното си задължение за плащане на наемната цена, като задължението му към месец юни 2012 година /включително/ е възлизало на 5744,49лв., видно от съставения констативен акт № 002 от 26.07.2012 от длъжностни лица към администрацията на район “Западен”

По силата на чл. 65, ал. 1 от ЗОбС заповеди за изземване се издават при кумулативното наличие на следните предпоставки: да се касае за общински имот и същият да се владее или държи без основание.

 Кметът на Район “Западен” е издал законосъобразен административен акт в съотвената форма и при наличието на материална компетентност.

 До този извод съдът стига, като съобрази  нормата на чл.142, ал.1 от АПК и анализа на събраните в хода на  делото доказателства.

   Няма данни по делото, А.В.Я. да е заплатил формираното задължение в посочения по-горе размер към датата на издаване на констативния акт. В този случай освен социалната функция на Общината е следвало да се прояви и грижата на добър стопанин по отношение на имота и ползите от него.

Съставения констативен акт от 26.07.2012 година /л.20/ обективира  съществуващата фактическа власт от страна на жалбоподателя върху вещта.

 Основанието е юридически факт, който зависи от волята на страните, /с изключение на хипотезата на чл. 79 от Закона за собствеността/, а не фактическо положение. При тези действия на собственика на имота-Община Пловдив, посредством акта на компетентния административен орган-кмет на район “Западен”, в конкретния случай фактическата власт на жалбоподателя върху имота се осъществява без основание по смисъла на чл. 65 от ЗОбС.

 Не се констатират нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените, т. е такива които  би могло да се отразят  върху съдържанието на волеизявлението на органа, обективирано в процесната заповед, както и такива водещи до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя.

 Административния орган е установил релевантните към конкретния случай обстоятелства, извършил е производствените действия, спазвайки разпоредбите на АПК.   

   Мотивиран от гореизложеното, Съдът      

                                                                  

     РЕШИ:        

 

        ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Я. ***,  против заповед № ЖН-16 от 06.08.2012 г. на кмета на район “Западен” при Община Пловдив, с която е наредено изземване на общинско жилище, находящо се в град Пловдив, на ул.***, от А.В.Я., който държи жилището без правно основание.

       ОСЪЖДА А.В.Я. с ЕГН **********,*** - Район “Западен”,  сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.

       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                     

 

        

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :