Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер   212    Година  2013, 29.01  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав

 

   на 05.12.2012 година

 

в открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

Секретар: С.С.

                                        

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 2760 по описа за 2012 година и като обсъди :

 

       Производство пред първа инстанция.

Жалбоподателят Областен управител на област – Пловдив е оспорил из­цяло  ре­шение №206, прието с Протокол №14/19.07.2012г. на Общински съвет – “Родопи”, с което е дадено съгласие за прекратяване съсобствеността чрез про­дажба на частта на Общината, а именно общо 90/778 ид. части от имот № 49.68 по плана на новообразуваните имоти на село Брестник, обл.Пловдивска с площ целият от 778 кв.м. на В.Д. и М.М. при определе­ни квоти с решението/т.1/, като е утвърдил и цената за продажбата им в размер на общо 1 800 лева/т.2/.

Недоволен от така приетото решение, жалбо­подателят счита, че са нали­це съществени нарушения на материалния закон, по­ради което настоява за от­мяната му. Претендира присъждане на разноски.

Ответният Общински съвет – “Родопи” не взема становище по така нап­равеното оспорване.

Заинтересованите лица – В.Д. и М.М. не вземат ста­новище по оспорването.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, VІІ състав, след като преце­ни поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водство доказа­телст­ва, намира за установено следното.

От представената като пълна от ответника, а и от представените от ос­пор­ващия релевантни доказателства, касаещи административната процедура по чл.45 ЗМСМА, се установява, че с решение №206, взето с Протокол №14/19. 07.2012г. Общински съвет – “Родопи” е приел да се прекрати съществуващата съсобственост между Община – “Родопи” и физическите лица Д. и М. върху имот №49.68 по плана на село Брестник, общ.“Родопи” чрез продаж­ба на общинската част на заинтересованите лица – съсобственици. Определил е цена на общинския дял в размер на 1 800 лева, а съща така е посочил квоти, при които следва да се извърши продажбата на приобретателите.

От страна на жалбоподателя се счита, че определянето на квоти за всеки един от прехвърлителите е в нарушение на материалния закон/чл.30 ал.2 ЗС/, поради което излага подробни аргументи за това, но настоява за отмяна на ця­лото решение на органа на местно самоуправление.

Настоящият състав счита, че действително в случая е налице хипотеза на чл.36 ал.1, т.2 ЗОС, според която продажбата на общинската част от съ­собст­вения имот следва да се извърши след решение на съответния Общински съвет, по реда на Наредбата по чл.8 ал.2 ЗОС.

Безспорно от наличните писмени доказателства/нотариален акт от 1995г. и акт за частна държавна собственост от 2012г./ се установява налична съ­собст­веност за имот №49.68 по плана на село Брестник между Общината и фи­зическите лица.

За последните следва да се посочи, че правото е възникнало – за Д. още през 1995г., тъй имотът е придобит от Стефан Димитров/съпруг на съ­щата/ по време на брака им по възмезден начин, т.е. възникнала е съпру­жеска имуществена общност/СИО/.

След прекратяване на брака през 2011г., поради смъртта на С. Д., квотите за физическите лица в съсобствения новообразуван имот/извън правата на Общината/ са били, както следва: 4/6 ид.части за пре­живялата съпруга и 1/6 ид.части за сина – М.М..

Очевидно с оглед на така притежаваните от заинтересованите лица пра­ва за тяхната ид.част в размер на общо 688/778/придоби през 1995г. и за които то­гава е бил отреден самостоятелен имот парцел №68, кв.4 в землището на се­лото/ е прието и решението на ОбС – “Родопи” – да прехвърли своите общо 90/ 778 ид.части от новообразувания имот.

В тази връзка следва да се посочи, че съгласно законовата разпоредба необходимото решение на ОбС е да се вземе решение за отчуждаване на дела на Общината и да се посочи способа, по който това да стане/един от визирани­те в т.1 до т.4 на чл.36 ал.1 ЗОС.

С оглед на това, при решаването на въпроса не е необходимо да се оп­ределят квоти, при които лицата – приобретатели следва да придобият съот­ветните общински части.

В действащата общинска Наредба по чл.8 ал.2 ЗОС, а именно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – чл.50 съ­що липсва подобна конкретизация, но е посочено, че прекратяването на съ­собст­веността става по предложение на Кмета на Общината след съгласуване със съсобствениците или по предложение на съсобствениците до Кмета на Об­щината/така чл.50 ал.1 от Наредбата/.

В случая е налице молба на физическите лица Д. и М. от да­та 24.01.2012г. до ОбС “Родопи” чрез Кмета на Общината, с която те са поис­кали прекратяване на съсобствеността в имота и са посочили способа за това – “...чрез изкупуване”.

Или в молбата им чрез Кмета до Съвета липсва посочване на желание за конкретно придобиване на определен обем права за всеки един от тях.

В тази връзка едва в предложението на Кмета на ОбС – “Родопи” се поя­вя­ват за първи път квоти на придобиване на общинските част от приобретате­ли­те.

Или следва да се отбележи, че посочването на квоти за придобиване на общинските части от купувачите – физически лица не е задължителен реквизит на решението на ОбС – “Родопи”.

В случая това е така и тъй като в молбата си до органа на местно само­управ­ление физическите лица не са поискали “изкупуване” при определени пра­ва/ и то детерминирани от притежаваните от тях права в останалата част от имота/.

Съгласно новелата на чл.36 ал.2 ЗОС “При прекратяване на съсобстве­ност­та по ал.1 се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на Граж­данския процесуален кодекс”, в каквато насока е и разпоредбата на същия като номер чл.36 ЗС, според която “Съсобствеността на държавата или на общината може да бъде прекратена освен чрез делба и чрез продажба на частта на дър­жа­вата или на общината, чрез отстъпване на съсобствениците на друг равно­стоен имот или чрез откупуване на тяхната част при условия и по ред, опре­делени от Министерския съвет.

Действително съгласно цитираната норма на чл.30 ал.2 ЗС Частите на съсобствениците се считат равни до доказване на противното”, но това не озна­чава, че при продажба ид.части на един от съсобствениците, то същият е длъ­жен да предложи на всички останали такива/ако са повече от един/ своята част съобразно техните права/квоти/ в съсобствеността.

Напротив той може да прехвърли всичките притежавани права само на един или на няколко от съпритежателите на вещното право на собственост, при това в различен обем.

Ако приобретателите са повече лица и не са посочени квоти, то едва то­га­ва може да се приеме, че след като не е посочено друго, то се счита, че всеки е придобил равни на останалите права.

В случая обаче в молбата си до ОбС чрез Кмета на Общината физичес­ки­те лица не са посочили квоти, вкл. те да са съобразно притежаваните към мо­мента на искането права в съсобствения имот, поради което и Кмета, и Об­щинс­кия съвет съвсем без основание са визирали такива.

След като сезирането е станало по молба/искане/ на физическите лица – съсобственици с определено съдържание, то задължение на ответника е било да приеме решение съобразно това искане – да го уважи, или да не даде съг­ласие, но даването на такова при различни условия на поисканите предс­тавлява съществено нарушение на закона и общинската Наредба, тъй като не такова е било предложението на съсобствениците. Щом последните не са визи­рали определени права за придобиване следва, че те желаят да получат въз­мездно тези права поравно.

Консеквентно са налага извод за незаконосъобразност на съдебното ре­ше­ние, но само в частта му досежно посочените квоти/права/ за придобиване на физическите лица, което налага отмяната му именно в тази му част.

В останалата част/вкл. и по т.2/ решение е законосъобразно, като в ос­пор­­ването на жалбоподателя липсват дори доводи за неправилност, но пък е обжалвано решението на ОбС – “Родопи” изцяло/така петитума на заповедта на Областен управител – Пловдив/. Или в тази и част жалбата подлежи на отхвър­ляне.

С оглед изхода на спора ОбС – “Родопи” ще следва да заплати на Об­ласт­на администрация – Пловдив сумата от 75 лева за защита от юрисконсулт по делото съобразно уважената част на жалбата.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ ре­шение №206, прието с Протокол №14/19.07.2012г. на Общинс­ки съвет – “Родопи”, с което е дадено съгласие за прекратяване съсобственост­та чрез продажба на частта на Общината, а именно общо 90/778 ид. части от имот №49.68 по плана на новообразуваните имоти на село Брестник, обл. Плов­дивска с площ целият от 778 кв.м. на В.Д. и М.М. само в ЧАСТТА, която са определени квоти, при които следва да се извърши про­дажбата на физическите лица, като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областен упра­вител на област – Пловдив останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА Общински съвет – “Родопи” с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански”№1а да заплати на Областна администрация – Плов­див с адрес на призоваване гр. Пловдив,пл.“Никола Мушанов”№1 сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :