Р Е Ш Е Н И Е

 

20

 

гр.Пловдив, 07.01.2013г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд- Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на десети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                             Административен съдия: Любомира Несторова

 

При секретаря  М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 2791 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 216 ал.6 във вр. с чл.219, ал.3 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /.

           Образувано е по жалба на Т.В.Т., депозирана чрез адвокат Д. *** против Заповед № РД-12-1390 от 28.08.2012г. на Кмета на Община Пловдив Район Централен, с която на основание чл.57а ал.3 във вр. с ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 57а ал.1 т.7 от ЗУТ е наредено премахването на временни преместваеми съоръжения, поставени в УПИ VІ-496, кв. 177 по плана на ІІ градска част, с административен адрес: ул. “Цоко Каблешков” № 2, гр. Пловдив, имот с ЕИ.56784.518.448, представляващи “маси за сергийна търговия и навес”.

            В жалбата се излагат подробни оплаквания, сочещи за незаконосъобразност на атакуваната заповед. Иска се Съдът да отмени оспорената заповед. Своевременно не е заявено искане за присъждане на съдебни разноски.

           Ответникът –  Кметът на Община Пловдив Район Централен чрез процесуалния си представител намира жалбата за неоснователна. Излага подробни писмени съображения, акцентира се върху факта, че жалбоподателят държи маси за сергийна търговия и навес без надлежно издадени разрешение за поставяне и актуална схема, издадени по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив. Претендира се отхвърлянето на жалбата като неоснователна и юрисконсултско възнаграждение.

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване, като подадена в законоустановения срок и от  активно легитимирана страна.

    За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено от фактическа страна следното:

          На 21.08.2012г. е съставен Констативен акт № 29 от специалисти при Община Пловдив Район Централен относно извършена проверка на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ: “маси за сергийна търговия и навес”, разположени в УПИ VІ-496, кв. 177 по плана на ІІ градска част, с административен адрес: ул. “Цоко Каблешков” № 2, гр. Пловдив, имот с ЕИ.56784.518.448. констатирано е, че обектите са поставени от Т.В.Т.. Установено е, че обектът е поставен върху частен терен в УПИ VІ-496, жилищно застрояване и обществено обслужване, кв. 177 по плана на ІІ градска част, с административен адрес: ул. “Цоко Каблешков” № 2, гр. Пловдив, имот с ЕИ.56784.518.448. При проверката не е представено актуално разрешение за поставяне, не е представена и актуална схема за разполагане, обектът е собственост на Т.. Констатирано е, че е налице схема от 29.07.2003г. за разполагане на обект: 14броя търговски маси в УПИ І-пазар, пл. № 496, кв. 177 по плана на ІІ градска част, одобрена от Район Централен при Община Пловдив. Схемата е била издадена за УПИ І-пазар, пл. № 496, кв. 177 по плана на ІІ градска част, който впоследствие е бил трансформиран със Заповед № ОА-2046 от 15.09.2006г. на Кмета на Община Пловдив в УПИ VІ-496, кв. 177 по плана на ІІ градска част.Срещу КА № 29 от 21.08.2012г. е постъпило възражение от Т. Т.. Последвало е издаването на атакувания административен акт.

           По делото са приобщени Схема за разполагане на преместваеми обекти с дата 29.07.2003г., Схема с дата 11.02.2005г., Разрешение за поставяне № 41 от 15.02.2003г., с което на Таньо Т. и др. лица е разрешено поставянето на телефонни кабини, съгласно одобрена схема на 11.02.2005г.; Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /Наредбата/, Заповед № 12ОА35 от 05.01.2012г., с която Кмета на Община Пловдив оправомощава Кмета на Район Централен при Община Пловдив да издава заповеди по чл. 57а от ЗУТ.

           По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещото лице арх. Б.И.К.-Х., неоспорена от сраните, която Съдът кредитира като обективна, пълна и безпристрастно и компетентно изготвена.

      Според експертизата със Заповед №ОА-416/06.03.1995г. е извършено попълване на кадастрална-та основа за ПИ №496. Със Заповед ОА-2046/15.09.2006г. на Кмета на Община Пловдив е одобре­но изменение на ПУП-ПР за УПИ I-пазар, УПИ VI-496 и УПИ IV-492 в кв.177 по плана на Втора градска част - гр.Пловдив като от тях се образуват нови УПИ: УПИ I-пазар, УПИ VI-496, за жилищно застрояване и обществено обслужване по имотни граници на ПИ №496 и УПИ IV-492, по имотни граници на ПИ №492 и запазване на предвидено застрояване, одобрено със Заповед ОА-1381 от 16.03.1993г. Със Заповед ОА-2046/15.09.2006г. част от площта на съществуващия I-пазар, върху която са разположени временни преместваеми съоръжения, цитирани в т.Б., т.В, т.Г и т.Д, преминава в площта на нов УПИ VI-496, за жилищно застрояване и обществено обслужване, като регулационната линия между нови УПИ I-пазар и УПИ VI-496, за жилищно застрояване и обществено обслужване се поставя по имотните граници на ПИ №496. Нов УПИ VI-496 е с отреждане за жилищно застрояване и обществено обслужване.

        В съдебно заседание експертът изрично посочва, че процесните маси и навес са извън обсега на действащата актуална схема на пазара.

     Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 от АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, Съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 от АПК. При преценката си Съдът изхожда от правните и фактическите основания, посочени в оспорвания индивидуален административен акт, представената административна преписка и събраните по делото доказателства. При проверката на административния акт съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане. Съдът следва да отмени или обяви за нищожен акта и ако констатира порок, който оспорващият не е посочил.

    Производството, развило се пред административния орган, е производство по реда на чл. 57а от ЗУТ, уреждащ премахването на преместваеми обекти със Заповед на кмета на общината.

    Съдът намира, че процесната заповед е постановена от административен орган, разполагащ с материална и териториална компетентност, видно от  приетата по делото Заповед № 12ОА35 от 05.01.2012г., същата е издадена в необходимата писмена форма и е мотивирана.

    Атакуваната заповед е издадена при спазването на процедурата, определена в чл. 57а от ЗУТ и третира преместваеми обекти: 1. Преместваемите обекти предмет на заповедта са индивидуализиран в достатъчна степен. Издаването на заповедта се е предхождало от съставянето на Констативен акт №29 от 21.08.2012г., който представлява задължителен етап в административната процедура, съгласно чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ, в случая КА е станал достояние на жалбоподателя, който е депозирал и възражение срещу констатациите на административния орган, заповедта е постановена в 7-дневния срок, визиран в чл. 57а ал.3 от ЗУТ. Административният орган, издател на атакуваната заповед, се позовава на фактите установени с Констативния акт, като по този начин КА е инкорпориран в съдържанието на административния акт и го мотивира. Следва да се има предвид, че констативният акт има за цел да установи фактическото съществуване на обстоятелствата, при които се премахват обектите по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. Фактическите основания,  посочени в мотивите на процесната заповед отговарят на установената по делото фактическа обстановка, тъй като административният орган приема, че процесните преместваеми обекти са разположени без наличието на актуална схема и разрешение за поставяне, издадени по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

    Съгласно чл. 6 ал.3 от Наредбата, приета по делото и действала към момента на издаване на процесната заповед, не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари, с изключение на такива с кратковременен характер, във връзка с честване на официални национални и/или религиозни празници и традиции-коледни, новогодишни, мартенски и др.

   От приетата по делото и неоспорена от страните СТЕ се установи, че процесните обекти са извън обсега на действащата актуална схема на пазара. Преди са попадали в УПИ І-пазар по действащия ПУП, но със Заповед ОА-2046/15.09.2006г. част от площта на съществуващия I-пазар, върху която са разположени временни преместваеми съоръжения, цитирани в т.Б., т.В, т.Г и т.Д от СТЕ, преминава в площта на нов УПИ VI-496, за жилищно застрояване и обществено обслужване, като регулационната линия между нови УПИ I-пазар и УПИ VI-496, за жилищно застрояване и обществено обслужване се поставя по имотните граници на ПИ №496. Нов УПИ VI-496 е с отреждане за жилищно застрояване и обществено обслужване. С оглед установеното се стига до извода, че процесните обекти не отговарят на изискванията на чл. 6 ал.3 от Наредбата както правилно е приел и административния орган, следователно оспорената заповед е законосъобразна.

   Своевременно са претендирани съдебните разноски от процесуалния представител на ответника, които се установиха в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/ - юрисконсултско възнаграждение, която сума жалбоподателят Т.В.Т. дължи в полза на Район Централен при Община Пловдив.

    Мотивиран от горното и на основание чл. 215  ал.7 от ЗУТ (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) и чл. 172 ал. 2 от АПК Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

           ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Т. против Заповед № РД-12-1390 от 28.08.2012г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив, с която на основание чл.57а ал.3 във вр. с ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 57а ал.1 т.7 от ЗУТ е наредено премахването на временни преместваеми съоръжения, поставени в УПИ VІ-496, кв. 177 по плана на ІІ градска част, с административен адрес: ул. “Цоко Каблешков” № 2, гр. Пловдив, имот с ЕИ.56784.518.448, представляващи “маси за сергийна търговия и навес”.

 

 

  ОСЪЖДА Т.В.Т. да заплати в полза на Район Централен при Община Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.

         Решението е окончателно.

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/