РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

РЕШЕНИЕ

 

№ 42

 

гр. Пловдив,  9 януари  2013 год.

                                                                       

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в открито заседание на  единадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева

                  

при секретаря Марина Чиракова. и участието на прокурора …,  като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 2792 по описа за 2012 г., и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК във връзка с чл.18, ал.7 от Валутния закон.

Образувано е по жалба на „Тримата братя“ООД, ******, представлявано от управителя И.Й., чрез пълномощника адв.М., срещу Заповед № 59432-00166951/29.12.2011 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с която е наложена ПАМ запечатване на магазин „Три голд“, находящ се в гр.*****, за срок от 1 месец.

Твърди се неправилност и незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска нейната отмяна. Конкретните изложени доводи са в насока на това, че процесната ПАМ е наложена въз основа на съставен АУАН като в него  липсват данни за физическия извършител на деянието. Освен това се сочи, че е налице допусната техническа грешка при насочването на сделката към група продажби, която е възприета от контролните органи като нарушение на чл.59, изречение второ от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с от тях по занятие. На следващо място като основание за незаконосъобразност на заповедта е отбелязано, че като правно основание за налагане на процесната ПАМ е посочена нормата на чл.18, ал.7 от Валутния закон съгласно която в случаите на налагане на административно наказание по ал.6 с НП се прилага и ПАМ запечатване на обект, а от издаденото НП е видно, че в този случай наложената имуществена санкция е на основание чл.18, ал.4 от ВЗ без да има такава по чл.18, ал.6 от същия.

В крайна сметка се иска отмяна на наложената ПАМ.

В СЗ жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът по делото – Директорът на ТД на НАП-Пловдив, чрез надлежен процесуален представител, заема становище за неоснователност на жалбата. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след като обсъди събраните  по делото доказателства /представената административна преписка и свидетелските показания/  и наведените от страните доводи, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок  и от лице, имащо право на жалба, след проведено обжалване по административен ред, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна макар и по съображения, различни от посочените в нея.

Предмет на процесното оспорване е Заповед № 59432-0166951/29.12.2011 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с която е наложена на „Тримата братя” ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано  от И.Й. принудителна административна мярка запечатване спрямо обект – златарски магазин, находящ се в гр.*****, стопанисван от „Тримата братя”ООД за срок от един месец на основание чл.18, ал.7 от Валутния закон. За да се пристъпи към налагане на процесната ПАМ, е приета за нарушена разпоредбата на чл.59 изречение второ от Наредба  за уславията и реда за вписване в регистъра  и за изискванията към дейността  на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие във връзка с чл.13, ал.1 и ал.3 от Валутния закон. Въпросното нарушение е установено с АУАН сер.АА № 11716-0166951 от 26.09.2011 г., ПИП сер.АА фабричен № 0087440/16.09.2011 г. Въз основа на този АУАН е издадено и НП 0№ 431-0166951/29.12.2011 г., с което на дружеството на основание чл.18, ал.4 от ВЗ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, както и на основание чл.18, ал.6 във връзка с ал.4 от същия закон - лишаване от право да упражнява съответната дейност за срок от един месец.

При така установената фактическа обстановка, която не е спорна между страните, се налага извода, че административният орган е процедирал в съответствие с изискванията на Валутния закон като е наложил  процесната ПАМ. За да се пристъпи към тази мярка, нормата на чл.18, ал.7 от ВЗ изисква в случаите на налагане на административно наказание по ал.6 /каквото в процесния случай е наложено видно от посоченото по-горе НП/ да се наложени и ПАМ запечатване на обект. Т.е. в конкретния случай е налице необходимата материално-правна предпоставка за налагане на процесната ПАМ. От друга страна обаче, не е посочено защо срокът на запечатването на обекта е определен на един месец. В обжалваната заповед липсват мотиви защо ПАМ е наложена за срок от 1 месец. Липсата на мотиви относно срока е съществено процесуално нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, тъй като препятства съда да провери дали актът е постановен в съответствие с целта на закона - чл. 146, т. 5 от АПК, поради което заповедта като незаконосъобразна следва да бъде отменена. Липсата на мотиви относно срока, за който се прилага принудителната административна мярка, съставлява нарушение на изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и лишава съда от възможност да установи дали актът е в съответствие с целта на закона - чл. 146, т. 5 от АПК. След като законодателят не е предвидил срок за налагане на тази мярка в самата норма на чл.18, ал.7 от ВЗ, то административният орган е бил длъжен да обоснове защо е определил срок от един месец и като не е направил това, съдът не би могъл да прецени дали той е упражнил това свое правомощие в съответствие с целите на закона, което е едно от основанията, посочени в чл. 146, за оспорване на индивидуалните административни актове. Предвид обстоятелството, че този порок води до незаконосъобразност на акта, същият подлежи на отмяна само на това основание.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 59432-0166951/29.12.2011 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с която е наложена на „Тримата братя” ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано  от И.Й. принудителна административна мярка запечатване спрямо обект – златарски магазин, находящ се в гр.*****, стопанисван от „Тримата братя”ООД за срок от един месец на основание чл.18, ал.7 от Валутния закон.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: