Р Е Ш Е Н И Е

 

29

 

гр. Пловдив, 07 януари 2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и пети октомври, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Р.П., като разгледа административно дело №2820 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление: * , представляван от адвокат Г.Г.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №241106610 от 20.02.2012г., издаден от П. К. К.- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №521 от 11.05.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на едноличния търговец е отказано право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 84 110,01 лв., допълнително е начислен данък върху добавената стойност (ДДС) в общ размер от 178,32 лв. и са определени прилежащи лихви върху посочените задължения в общ размер от 22 3109,66 лв. Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт М. Г.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Галина Андреева-Минчева, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Ревизионното производство е повторно. С Решение №817 от 25.08.2011г. (листи 290-293) на заместник директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП е отменена част от РА с №161100906 от 02.06.2011г. и преписката е върната за извършване на нова ревизия.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1104468 от 02.09.2011г. (лист 284) на С. И. Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП е възложена ревизия на едноличния търговец по прилагането на ЗДДС за периодите: 01.07.2008г. – 31.08.2008г., 01.10.2008г. – 31.10.2008г., 01.05.2009г. – 30.11.2009г. и са определени за ревизиращи органи– П. К. К. и Р.К. П.- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на Д. Х.на 08.09.2011г. Със ЗВР с №1105923 от 07.11.2011г. (лист 201, 288) на К.Л. Л.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 08.12.2011г., а ревизорите, ревизираните задължения и ревизираните периоди не са променени. Заповедта е връчена на 12.12.2011г. на Д. Х.. Със ЗВР с №1106610 от 08.12.2011г. (лист 281) на К. Л. Л.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 08.01.2012г., а ревизорите, ревизираните задължения и ревизираните периоди не са променени. Заповедта е връчена на едноличния търговец на 09.01.2012г. Ревизионният доклад (РД) с №1106610 (листи 247-275) е изготвен на 23.01.2012г., респективно в срока по чл.117, ал.4 от ДОПК, и връчен на 25.01.2012г. на Д. Х.. По делото не са ангажирани доказателства за направено възражение против съставения РД. Със Заповед №К1106610 от 23.01.2012г. (лист 239, 279) на К. Л. Л.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, е определен компетентен орган, който да издаде ревизионен акт– П. К. К.- главен инспектор по приходите. Ревизионният акт (листи 240-245), предмет на настоящето производство, е издаден на 20.02.2012г. и връчен на Д. Х. на 23.02.2012г. заедно със Заповед №К1106610 от 23.01.2012г.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Освен това, по делото са приети заверени копия на Заповед №РД-09-1 от 04.01.2010г. (листи 5-6, 911-912) и на Заповед №РД-09-139 от 17.02.2010г. (лист 4) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, според които заповеди, на К.Л. и на заместващия го при отсъствие С. Ш., е делегирано правомощието да издава заповеди за възлагане на ревизии и съответно да определя компетентния орган по приходите, който да издава РА. Посоченото делегиране на правомощия съдът намира за надлежно направено, поради което процесният РА се явява издаден от компетентен орган.

На първо място, предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по 7 броя данъчни фактури, издадени от “ТАРАВИД-77” ЕООД, съответно с №2025 от 12.10.2009г. (лист 84), с данъчна основа (ДО) от 20 583,33 лв. и ДДС в размер от 4 116,67 лв.; с №2026 от 15.10.2009г. (лист 85), с ДО от 20 583,33 лв. и ДДС в размер от 4 116,67 лв.; с №2027 от 22.10.2009г. (лист 86), с ДО от 20 583,33 лв. и ДДС в размер от 4 116,67 лв.; с №2038 от 18.11.2009г. (лист 77), с ДО от 14 125,00 лв. и ДДС в размер от 2 825,00 лв.; с №2039 от 20.11.2009г. (лист 78), с ДО от 14 125,00 лв. и ДДС в размер от 2 825,00 лв.; с №2040 от 24.11.2009г. (лист 79), с ДО от  14 125,00 лв. и ДДС в размер от 2 825,00 лв.; и с №2041 от 27.11.2009г. (лист 80), с ДО от 14 125,00 лв. и ДДС в размер от 2 825,00 лв. Предмет на доставките по 7-те фактури е “ръчно събаряне по договор”, за направеното плащане по фактурите са издадени фискални бонове. Общият размер на отказания данъчен кредит е 23 650,01 лв.

В рамките на извършена насрещна проверка на доставчика “ТАРАВИД-77” ЕООД, резултатите от която са отразени в Протокол за извършена насрещна проверка (ПИНП) с №16-01-1104468-1 от 14.10.2011г. (лист 300), е изготвено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№02-74-00-114 от 12.09.2011г. (лист 309). При направен опит да бъде връчено посоченото ИПДПОЗЛ, на адреса за кореспонденция на доставчика, не е открито лице за контакт. За удостоверяване на това обстоятелство са съставени Протокол с №1143149 от 12.09.2011г. (листи 307-308) и Протокол с №1144529 от 20.09.2011г. (листи 305-306). Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК (лист 304), поставено на определеното за целта място в ТД- София, офис “Красно село”, на НАП на 21.09.2011г. и свалено на 06.10.2011г., изпратено е съобщение по електронната поща на доставчика от 14.09.2011г. (лист 303), но от страна на “ТАРАВИД-77” ЕООД не са представени исканите документи и обяснения. При извършена проверка в информационния масив на НАП е установено, че фактурите са включени в дневниците за продажбите на дружеството за съответните периоди. Установено е, че жалбоподателят е включил процесните 7 фактури в дневниците за покупките и в справката-декларация за съответния данъчен период. Служебно е установено, че прекият доставчик за периода на издаване на процесните 7 фактури има назначени по трудови правоотношения “машинни оператори шиене”, “машинни оператори кроене” и “гладачи” и няма данни за изплатени възнаграждения или удържан данък по нетрудови правоотношения.

Освен това, като приложение към писмо с Вх.№РД-18-1564 от 06.04.2011г. (лист 101, 411, 802) от страна на доставчика “ТАРАВИД-77” ЕООД са представени множество писмени доказателства (листи 102-124, 412-431, 802-824), между които справки-декларации за периодите месец 10, 11 на 2009г.; дневници за продажбите за месеците 10, 11 на 2009г.; както и 4 броя преписи от граждански договори /според описа 8 броя/, с възложител “ТАРАВИД-77” ЕООД и физически лица изпълнители- П. С./С./ И., С.Х. Л.., Т. И. З. и И. П. З., за изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по обекти в страната.

Извършена е насрещна проверка на П. С. И., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-1 от 16.11.2011г. (листи 535-536). В рамките на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с Изх.№11386 от 14.10.2011г. (листи 537-538), което не е връчено на И., независимо от направените два опита за целта, надлежно протоколирани с Протокол №1112623 от 17.10.2011г. (листи 540-541) и с Протокол №1112992 от 25.10.2011г. (листи 542-543). Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК (лист 544), поставено на определеното за целта място в ТД- Велико Търново, офис Плевен, на НАП на 25.10.2011г. и свалено на 08.11.2011г. Не са представени документи и обяснения от страна на И., а служебно е установено, че за месец октомври на 2009г. И. е осигуряван от СД “Масон-Грозев, Минков и С-ие” по трудово правоотношение; не е подавал годишна данъчна декларация (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2009г. относно получени възнаграждения по граждански договор/и/; и не е осигуряван от “ТАРАВИД-77” ЕООД. Извършена е насрещна проверка на Т. И. З., за което е съставен ПИНП с № 16-01-1104468-2 от 17.11.2011г. Изготвеното ИПДПОЗЛ с Изх.№11355 от 13.10.2011г. (листи 559-560) не е връчено на З., поради неоткриването му на настоящия му адрес. Служебно е установено, че за всички работни дни в периода октомври – декември на 2009г. З. е осигуряван от “Находка” ООД по трудово правоотношение и няма данни да е осигуряван от “ТАРАВИД-77” ЕООД. Извършена е насрещна проверка на И. П. З., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-3 от 21.11.2011г. (листи 564-566). Лицето не е открито на настоящия си адрес при направени две посещения от органи по приходите за връчване на ИПДПОЗЛ с Изх.№11455 от 17.10.2011г. (листи 571-572), за което са съставени 2 броя надлежни протоколи по реда на ДОПК (листи 567-570). Служебно е установено, че И. З. не е подавал ГДД за 2009г. за получени доходи по извън трудови правоотношения и не е осигуряван от “ТАРАВИД-77” ЕООД. Извършена е насрещна проверка на С. Л., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-4 от 07.12.2011г. (листи 586-587). Изготвено е ИПДПОЗЛ с Изх.№4913 от 14.10.2011г. (листи 593-594), което не е връчено на лицето при направени две посещения на настоящия му адрес, надлежно протоколирани по реда на ДОПК (листи 589-592). Служебно е установено, че лицето е самоосигуряващ се и осъществява търговска дейност като ЕТ”Емили-Стоун-1991- Сергей Ламбов”, няма данни за декларирани доходи, получени от доставчика “ТАРАВИД-77” ЕООД.

Също така, като приложение към жалбата против РА, адресирана до ответника в настоящето производство (листи 34-48, 49-63), са представени 7 броя приемно-предавателен протокол (ППП), съответно от 27.11.2009г. (лист 65), ППП от 20.11.2009г. (лист 66), ППП от 24.11.2009г. (лист 66), ППП от 22.10.2009г. (лист 67), ППП от 18.11.2009г. (лист 67), ППП от 12.10.2009г. (лист 68) и ППП от 15.10.2009г. (лист 68), удостоверяващи изпълнението от страна на “ТАРАВИД-77” ЕООД на възложените му от жалбоподателя СМР, представляващи ръчно премахване на сгради и съоръжения. Общата стойност на приетите за изпълнени СМР по 7-те ППП възлиза на 23 650,01 лв.

Предвид изложеното от фактическа страна, органите по приходите, на основание чл.70, ал.5, във връзка с чл.68, ал.1, т.1, във връзка с ал.2, във връзка с чл.25, ал.2 и чл.25, ал.6 от ЗДДС, не признават право на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по посочените 7 броя фактури, издадени от “ТАРАВИД-77” ЕООД.

Признаването на получател по облагаема доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл.68 от ЗДДС се обуславя от наличието на някое от условията, посочени в чл.71 от ЗДДС, а при изследване предпоставките за възникване правото на данъчен кредит, задължително се държи сметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС и едва след това се проверява изпълнението на съответните предпоставки, регламентирани в нормата на чл.71 от ЗДДС.

В случая, не се спори, че е изпълнено условието по чл.71, т.1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ /фактури/ от страна на получателя по доставката, издадени му от неговия пряк доставчик, които са отразени в дневника му за продажбите. Единствената спорна предпоставка за възникване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗДДС по делото е наличието на осъществени облагаеми доставки по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС на услугите, за които са издадени процесните 7 фактури.

От една страна, естеството на фактурираните СМР, както и обстоятелството, че за същите се твърди да са изпълнени преди повече от 3 години, не позволява удостоверяването на изпълнението им на място. А от друга страна, по делото не са ангажирани доказателства, удостоверяващи наличието на технологичен и кадрови потенциал, който обективно би позволил на доставчика да изпълни фактурираните услуги.

Съгласно чл.70, ал.5 от ЗДДС,правото на данъчен кредит не възниква за получател по доставка, когато данъкът е начислен неправомерно. А такъв несъмнено е случаят, когато доставката не е изпълнена именно от лицето, посочено за доставчик в съответния данъчен документ.

Ето защо, при установена доказателствена тежест за жалбоподателя /чл.170, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с §2 от ДР на ДОПК/ за оборване на констатациите в оспорения РА относно липсата на реални доставки по 7-те процесни фактури, изпълнени именно от доставчика “ТАРАВИД-77” ЕООД, съдът намира, че същите са неопровергани. Що се отнася до представените с жалбата до административния орган 7 броя ППП, то съдът намира същите за съставени за целите на ревизионното производство, предвид посочването в същите за стойност на услугата не данъчната основа а дължимият ДДС. При това положение, отказаното право на приспадане на данъчен кредит е направено в съответствие с разпоредбите на материалния закон, поради което жалбата се явява неоснователна в тази си част и не следва да бъде уважена.

На второ място, предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по 14 броя данъчни фактури, издадени от “Г. Техникс” ЕООД, съответно с №3072 от 24.06.2009г. (лист 94), с ДО от 24 750,00 лв. и ДДС в размер от 4 950,00 лв.; с №3073 от 26.06.2009г. (лист 95), с ДО от 24 750,00 лв. и ДДС в размер от 4 950,00 лв.; с №3074 от 29.06.2009г. (лист 96), с ДО от 24 750,00 лв. и ДДС в размер от 4 950,00 лв.; с №3075 от 30.06.2009г. (лист 97), с ДО от 24 750,00 лв. и ДДС в размер от 4 950,00 лв.; с №3086 от 15.07.2009г. (лист 93), с ДО от 24 480,00 лв. и ДДС в размер от 4 896,00 лв.; с №3087 от 17.07.2009г. (лист 92), с ДО от 17 850,00 лв. и ДДС в размер от 3 570,00 лв.; с №3088 от 22.07.2009г. (лист 91), с ДО от 18 717,00 лв. и ДДС в размер от 3 743,40 лв.; с №158 от 26.08.2009г. (лист 89), с ДО от 16 000,00 лв. и ДДС в размер от 3 200,00 лв.; с №159 от 31.08.2009г. (лист 90), с ДО от 13 750,00 лв. и ДДС в размер от 2 750,00 лв.; с №3151 от 16.09.2009г. (лист 87), с ДО от 12 598,00 лв. и ДДС в размер от 2 519,60 лв.; с №3152 от 24.09.2009г. (лист 88), с ДО от 18 905,00 лв. и ДДС в размер от 3 781,00 лв.; с №3163 от 01.10.2009г. (лист 81), с ДО от 6 200,00 лв. и ДДС в размер от 1 240,00 лв.; с №3164 от 06.10.2009г. (лист 82), с ДО от 3 500,00 лв. и ДДС в размер от 700,00 лв.; и с №3165 от 08.10.2009г. (лист 83), с ДО от 2 550,00 лв. и ДДС в размер от 510,00 лв.

Предмет на доставките по фактурите е “ръчно разрушаване /събаряне/ по договор” и “ръчен демонтаж на халета”. Плащането по фактурите е придружено с издадени фискални бонове. Общият размер на отказания данъчен кредит е 46 710,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Г. Техникс” ЕООД, за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-2-12723 от 21.10.2011г. (листи 313-314). Изготвено е ИПДПОЗЛ с Изх.№12723-1 от 13.09.2011г. (лист 315). При направен опит да бъде връчено посоченото ИПДПОЗЛ, на адреса за кореспонденция на доставчика, не е открито лице за контакт. Посоченото обстоятелство се удостоверява с нарочно съставени Протокол с №1111153 от 13.09.2011г. (листи 318-319) и Протокол с №11111543 от 21.09.2011г. (листи 320-321). Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК (лист 316), поставено на определеното за целта място в ТД- Велико Търново, офис Ловеч, на НАП на 21.09.2011г. и свалено на 06.10.2011г., изпратено е писмо с обратна разписка (лист 317), но от “Г. Техникс” ЕООД не са представени исканите документи и обяснения. Служебно е установено, че процесните фактури са включени фактури в дневниците за продажбите за съответния данъчен период; дружеството разполага с персонал- работник по поддръжка и ремонт на инженерни съоръжения, двама шофьори, специалисти по продажби и счетоводител; няма данни за декларирани изплатени суми или удържан данък по нетрудови правоотношения за 2009г.

Като приложение към писмо с Вх.№РД-18-1566 от 23.11.2010г. (лист 125, 437, 825) от “Г. Техникс” ЕООД са представени множество писмени доказателства (листи 126-154, 437-467, 826-854), между които справки-декларации за периодите на издаване на процесните 14 фактури; дневниците за продажбите за същите периоди; договор за възлагане на СМР- ръчно събаряне на масивна сграда, представляваща ресторант в град София, от 01.06.2009г. (листи 126-128), с възложител жалбоподателят и стойност на поръчката от 99 000,00 лв. без ДДС; както и 5 броя преписи от граждански договори, с възложител “Г. Техникс” ЕООД и физически лица изпълнители- К. Т. К., П. К. И., С.. П. К., Г. С.И. и Д. К.М., за изпълнение на СРР- ръчно събаряне на обекти на фирмата в страната.

Извършена е насрещна проверка на К. Т. К., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-5 от 09.12.2011г. (листи 598-599, 600-601). В рамките на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с Изх.№4916 от 14.10.2011г. (листи 606-607), но същото не е връчено на К.. Направени са два опита в тази връзка, за което са съставени нарочни Протокол с №1112731 от 19.10.2011г. (листи 604-605) и с Протокол с №1113087 от 27.10.2011г. (листи 602-603). Изпратено е съобщение по чл.32 от ДОПК чрез пощенски оператор, но съобщението не е потърсено, според обратна разписка (лист 607). Служебно е установено, че К. не е осигуряван от възложителя по гражданския договор и не е подавал ГДД за 2009г.

Извършена е насрещна проверка на П. К. И., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-6 от 13.10.2011г. (листи 611-612, 620-621). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№7086 от 12.10.2011г. (лист 619) е представено писмено обяснение от П. И., че през 2009г. е бил в Германия и няма сключен граждански договор с “Г. Техникс” ЕООД.

Извършена е насрещна проверка на С. П. К., за което съставен ПИНП с №16-1104468-7 от 13.11.2011г. (листи 625-626). Според обяснение на К. от 13.10.2011г. (лист 627), фирма “Г. Техникс” ЕООД не му е известна; през 2009г. не е работил по обекти, а е бил в град Попово????

Извършена е насрещна проверка на Г. С. И., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-8 от 26.10.2011г. (листи 631-632, 636-637). В отговор на ИПДПОЗЛ с Изх.№20958-1 от 17.10.2011г. (лист 634), е представено писмено обяснение от Г. И. (лист 635), че през 2009г. не е работил за “Г. Техникс” ЕООД и не му е известна тази фирма.

Извършена е насрещна проверка на Д. К. М., документирана с ПИНП с №16-01-1104468-9 от 12.12.2011г. (лист 645). На М. е връчено ИПДПОЗЛ с Изх.№Вх.К-62717 от 18.10.2011г. (лист 648), но е не е представен отговор от негова страна. служебно е установено, че М.не е подавал ГДД за 2009г., а “Г. Техникс” ЕООД не е декларирало изплащане на суми на М..

Според представените като приложение към жалбата против РА до ответника 13 броя ППП, съответно от 06.10.2009г. (лист 70), от 24.09.2009г. (лист 71), от 01.10.2009г. (лист 71), от 31.08.2009г. (лист 72), от 16.09.2009г. (лист 72), от 22.07.2009г. (лист 73), от 26.08.2009г. (лист 73), от 15.07.2009г. (лист 74), от 17.07.2009г. (лист 74), от 29.06.2009г. (лист 75), от 30.06.2009г. (лист 75), от 24.06.2009г. (лист 76), и пак от 24.06.2009г. (лист 76), общата стойност на приетите за изпълнени СМР по договора от 01.06.2009г. възлиза на 46 010,00 лв. Посочената сума се различава от отказания с РА данъчен кредит със сумата от 700,00 лв., равняваща се на ДДС по фактура с №3164 от 06.10.2009г.

При така описаната фактическа обстановка, на жалбоподателя е отказано право на данъчен кредит по 14-те фактури, издадени от “Г. Техникс” ЕООД, с оглед на обстоятелството, че същите не отразяват реално осъществени стопански операции.

Както бе посочено вече, правото на приспадане на данъчен кредит се обуславя от наличието на условията по чл.71 от ЗДДС, както и несъмненото установяване наличието на облагаема доставка по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС.

Не е спорно между страните, че условието на чл.71, т.1 от закона е налице, предвид притежаването на данъчни документи /фактури/ от страна на получателя по доставките. Фактурите са издадени от прекия доставчик и са надлежно осчетоводени от страните по сделката, но независимо от това, липсата на техническа и кадрова обезпеченост на доставчика за реалното изпълнение на фактурираните от него доставки обуславят извод, че тези доставки не са изпълнени от него. Още повече, че според изричното обяснение на Г. Славов Илиев, посочен като лице, пряко ангажирано с извършване на фактурираните СРР, фирмата на доставчика не му е известна. И след като посочената констатация не е оборена, нито в рамките на оспорване на РА по административен ред, нито пък в производството по съдебното му оспорване, то следва да се приеме за установено, че непризнаването на право на приспадане на данъчен кредит по 14-те фактури, издадени от “Г. Техникс” ЕООД, е направено в съответствие със закона. Респективно, жалбата е неоснователна и в тази си част.

На трето място, се оспорва отказано право на приспадане на данъчен кредит по 5 броя данъчни фактури, издадени от "Инвест Ойл- К" ЕООД ЕООД, съответно с №65 от 14.08.2008г., с ДО от 13 500,00 лв. и ДДС в размер от 2 700,00 лв.; с №67 от 27.10.2008г., с ДО от 6 500,00 лв. и ДДС в размер от 1 300,00 лв.; с №11113 от 28.05.2009г. (лист 98), с ДО от 22 000,00 лв. и ДДС в размер от 4 400,00 лв.; с №11115 от 31.05.2009г. (лист 99), с ДО от 12 000,00 лв. и ДДС в размер от 2 400,00 лв.; и с №11117 от 29.05.2009г. (лист 100), с ДО от 6 500,00 лв. и ДДС в размер от 1 300,00 лв.

Предмет на доставките по фактурите е “частично плащане по договор от 2009г.” и “окончателно плащане по договор от 2009г.”. За плащането по фактурите от 2009г. са издадени фискални бонове. Общият размер на отказания данъчен кредит е 12 100,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на "Инвест Ойл- К" ЕООД, за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-3 от 08.11.2011г. (листи 339-341). Изготвено е ИПДПОЗЛ с Изх.№12724-1 от 29.09.2011г. (листи 347-349). При направен опит да бъде връчено посоченото ИПДПОЗЛ, на адреса за кореспонденция на доставчика, не е открито лице за контакт. Посоченото е удостоверено чрез Протокол с №1111546 от 21.09.2011г. (листи 342-343) и чрез Протокол с №1111969 от 03.10.2011г. (листи 344-345). Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК (лист 346), поставено на определеното за целта място в ТД- Велико Търново, офис Ловеч, на НАП на 04.10.2011г. и свалено на 20.10.2011г. Служебно е установено, че процесните фактури са включени в дневниците за продажби на доставчика за съответните периоди. Установено е, че за периодите на издаване на фактурите "Инвест Ойл- К" ЕООД не е било работодател на работници и служители по трудови правоотношения.

Като приложение към писмо с Вх.№РД-18-1567 от 23.11.2010г. (лист 183, 469) от "Инвест Ойл- К" ЕООД са представени документи (листи 184-194, 470-482), между които справки-декларации за периодите на издаване на процесните фактури през 2009г.; дневниците за продажбите за същите периоди; договор от 21.04.2009г. (листи 184-185, 470-471) за възлагане на СРР на обекти на възложителя /жалбоподателя/ в България срещу възнаграждение от 500 000,00 лв.; както и 5 броя преписи от граждански договори (листи 155-159), с възложител "Инвест Ойл- К" ЕООД и физическите лица изпълнители- Т. Г.Т. /според посочения ЕГН- Т. П. И./, В. Й.П.Е. Н. К., Н.К. Т. И Ф. С. И., за изпълнение на “конкретно възложена работа”.

Извършена е насрещна проверка на Т. П. И., документирана в ПИНП с №16-01-1104468-10 от 09.12.2011г. (листи 652-653, 654-655). В рамките на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с Изх.№4914 от 14.10.2011г. (листи 660-661), но същото не е връчено на лицето. Направени са два опита за целта, отразени в два протокола, съответно от 19.10.2011г. и от 27.10.2011г. Изпратено е съобщение по чл.32 от ДОПК чрез пощенски оператор, но съобщението не е потърсено, според обратна разписка (лист 661). Служебно е установено, че Т.И. не е осигуряван от възложителя по гражданския договор и не е подавал ГДД за 2009г.

Извършена е насрещна проверка на В. П., според ПИНП с №16-01-1104468-11 от 09.12.2011г. (листи 665-668). Лицето не е намерено в рамките на проверката, а служебно е установено, че за периода на издаване на фактурите П. не е осигурявана от доставчика "Инвест Ойл- К" ЕООД.

Извършена е насрещна проверка на Е. Н. К., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-12 от 01.11.2011г. (листи 683-685). Според писмени обяснение-декларация на К. (лист 686), през 2009г. не е имала никакви отношения с доставчика, било то трудови или нетрудови правоотношения.

Извършена е насрещна проверка на Н. К. Т., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-13 от 01.11.2011г. (листи 698-700). Според писмени обяснения-декларация на Томов (лист 703), през 2009г. не е имал трудови или граждански правоотношения с "Инвест Ойл- К" ЕООД.

Извършена е насрещна проверка на Ф. С. И., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-14 от 01.11.2011г. (листи 715-717). Лицето не е открито на настоящия си адрес, а служебно е установено, че за периода от месец април до месец октомври на 2009г. И. е осигуряван по трудово правоотношение от СД “Масон-Грозев, Минков и С-ие” по трудово правоотношение; а доставчикът "Инвест Ойл- К" ЕООД не е декларирал изплатени суми на Ф. И..

Според ППП от 28.05.2009г. (лист 69) и ППП от 31.05.2009г. (лист 69), жалбоподателят е приел, изпълнено от доставчика му “ръчно събаряне на обект “Техномаш” Габрово”, на обща стойност от 40 800,00 лв.

Липсата на кадрова и техническа обезпеченост на доставчика за изпълнение на фактурираните към жалбоподателя доставки, несъмнено установена в рамките на ревизията и неопровергана в рамките на съдебното производство, предпоставя единствено възможния извод за липса на реално осъществени стопански операции по издадените 5 броя фактури. От своя страна, липсата на доставки по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС, предпоставя извод за неправомерно начисляване на данъка по процесните фактури, което пък обуславя законосъобразността на постановения с РА отказ да бъде признато правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по тези фактури.

Следователно, жалбата е неоснователна и в тази си част и като такава не следва да бъде уважена.

На четвърто място, предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по данъчна фактура с №605 от 31.07.2008г., непредставена по преписката, издадена от “Арт Строй Инвест” ЕООД, с ДО от 8 250,00 лв. и ДДС в размер от 1 650,00 лв. и предмет на доставката “ръчно събаряне съгласно договор”, според твърдения на жалбоподателя; а според дневника за продажбите на “Арт Строй Инвест” ЕООД за месец юли на 2008г. (лист 175, 498) и хронологичен регистър на продажбите за месец 07.2008г. (лист 176, 499), с ДО от 60 800,00 лв., ДДС в размер от 12 160,00лв., предмет на доставката “цимент” и получател “”Булмат” ЕООД.

На доставчика “Арт Строй Инвест” ЕООД е извършена насрещна проверка, за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-4 от 27.102011г. (листи 355-359). За нуждите на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с Изх.№12725-1 от 15.09.2011г. (листи 360-361). При опит да бъде връчено изготвеното ИПДПОЗЛ на адреса за кореспонденция на доставчика, не е открито лице за контакт. За удостоверяване на посоченото обстоятелство са съставени Протокол с №1111257 от 15.09.2011г. (листи 362-363) и Протокол с №1111598 от 26.09.2011г. (листи 364-365). Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК (лист 366), поставено на определеното за целта място в ТД- Велико Търново, офис Ловеч, на НАП на 27.09.2011г. и свалено на 12.10.2011г., изпратено е съобщение по пощата, но пратката не е потърсена от получателя, за което е представено копие на известие за доставяне. (лист 354). Служебно е установено, че фактура с №605 от 31.07.2008г. е отразена в дневника за продажби на доставчика, но с получател “Булмат” ЕООД, с ДО от 60 800,00 лв., ДДС в размер от 12 160,00 лв.и предмет на доставката- “цимент”.

Също като приложение към писмо с Вх.№РД-18-1570 от 23.11.2010г. (лист 160, 485, 872) от страна на доставчика “Арт Строй Инвест” ЕООД са представени писмени доказателства (листи 161-182, 486-509, 873-894), между които справки-декларации за периодите на ревизията; дневници за продажбите за процесните периоди; договор от 31.10.2007г. за възлагане събаряне на сгради и други постройки, собственост на “Верила“ АД, находящо се в гр. София, с възложител жалбоподателя и изпълнител- “Арт Строй Инвест” ЕООД (листи 161-163); протокол за извършени разходи по изпълнение на договора от 31.10.2007г. (лист 164); 5 броя преписи от граждански договори, с възложител “Арт СТрой Инвест” ЕООД и физически лица изпълнители (листи 178-182)- А. А. Х.. М. И. Д., С. М. Й., А. Р. Р. и С. Х. А. за извършване на СРР /ръчно събаряне/ на всички обекти на възложителя в страната.

Извършена е насрещна проверка на А. А. Х.документирана в ПИНП с №16-01-1104468-15 от 16.11.2011г. (лист 727). В рамките на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с Изх.№20960-1 от 12.10.2011г. (лист 728), но същото не е връчено на Х... Направени са два опита за целта, отразени в протоколи от 13.10.2011г. (листи 730-731) и от 24.10.2011г. (листи 732-733). Изпратено е съобщение по чл.32 от ДОПК чрез пощенски оператор, но съобщението не е потърсено, според обратна разписка (лист 729). Служебно е установено, че А. Х. не е осигуряван от възложителя по гражданския договор и не е подавал ГДД за 2008г. за получени възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Извършена е насрещна проверка на М. И. Д., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-16 от 21.11.2011г. (листи 737-738). Д. не е намерен в рамките на проверката; служебно е установено, че за 2008г. не е подадена ГДД за 2008г. за получени доходи по извънтрудови правоотношения; доставчикът не декларира изплатени възнаграждения по гражданския договор.

Извършена е насрещна проверка на С. М. Й., за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-17 от 09.11.2011г. (лист 746). Лицето не е открито при извършени две посещения на настоящия му адрес, а съобщението по чл.32 от ДОПК за целта не е потърсено. Според служебна справка, лицето не е подавало ГДД за 2008г. и не е осигурявано от “Арт СТрой Инвест” ЕООД по извънтрудови правоотношения.

Извършена е насрещна проверка на Ай. Р. Р, за което е съставен ПИНП с №16-01-1104468-18 от 16.11.2011г. (листи 757). Изготвено е ИПДПОЗЛ с Изх.№20975-1 от 12.10.2011г. (лист 758), което не е връчено на лицето, въпреки направените две посещения на адреса му, надлежно протоколирани по реда на ДОПК. Р. не е подавал ГДД за 2008г. за получени суми по извътрудови правоотношения, а от страна на доставчика на жалбоподателя няма данни да е осигурявал Р през 2008г.

Извършена е насрещна проверка на С. Х. А., според ПИНП с №16-01-1104468-19 от 16.11.2011г. (лист 767). А. не е намерен за връчване на ИПДПОЗЛ с Изх.№20962-1 от 12.10.2011г. (лист 768) в рамките на процедурата по ДОПК. Служебно е установено, че за 2008г. не е подавана ГДД за получени възнаграждения по извънтрудови правоотношения и няма данни за осигуряването му от страна на възложителя по гражданския договор.

Въз основа на посоченото, органите по приходите приемат, че липсата на доказателства за техническата и кадрова обезпеченост на доставчика да изпълни фактурираната доставка, обуславя липсата на доставка по смисъла на чл.9, ал.1 от закона, както и липсата на данъчно събитие по смисъла на чл.25, ал.1 от закона. Съответно, начисляването на данъка по тази фактура е направено неправомерно по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС, и за получателя по доставката не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Каза се по-горе, че правото на приспадане на данъчен кредит се обуславя от наличието на условията по чл.71 от ЗДДС и несъмненото установяване наличието на облагаема доставка по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС. А в тежест на жалбоподателя е доказване наличието на предпоставките за това. В случая обаче, нито при провеждане на ревизията, нито пък в рамките на съдебното производство се представиха доказателства, позволяващи да се приеме за установено, че констатациите в РА, относно процесната доставка, са опровергани. Следователно, жалбата се явява неоснователна и в тази си част.

Най-сетне, предмет на спора е са вменени задължения за вноски за ДДС за месец 10.2009г. в размер от 64,01 лв. и за месец 11.02009г. в размер от 125,00 лв. В рамките на ревизията е установено, че за процесните два периода на 2009г. жалбоподателят своевременно е начислил дължимия данък и своевременно е подал справка-декларация за съответния период, но начисленият ДДС не е внесен в приход на републиканския бюджет. При служебно изследване на въпроса за законосъобразността на РА в тази му част, съдът не констатира наличието на предпоставки, обуславящи противното, поради което определените с РА задължения за внасяне на данъка в общо посочения размер и начисляването на законовите лихви върху просрочените задължения се явява направено в съответствие със закона. Респективно, жалбата е неоснователна и в тази си част.

Поради изложените съображения, съдът намира оспорения РА за обоснован и законосъобразен, издаден от компетентен орган, при спазване на процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му, поради което жалбата против него е неоснователна и не следва да се уважава. С оглед очерталия се изход на делото, на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, определен по реда на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление:**, против Ревизионен акт с №241106610 от 20.02.2012г., издаден от П. К. К..- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №521 от 11.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на едноличния търговец е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 84 110,01 лв., допълнително е начислен ДДС в общ размер от 178,32 лв. и са определени прилежащи лихви върху посочените задължения в общ размер от 22 3109,66 лв.

ОСЪЖДА ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление: **  да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 2 581,96 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:.........................

/Н.Бекиров/