Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 220

 

гр. Пловдив, 30 януари 2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и трети януари, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело № 2834 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            А.Д.Р.,***, представляван от адвокат И.М.- пълномощник, обжалва Заповед №6-Z12-743 от 14.08.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район “Тракия”, с която е наредено спиране на изпълнението и е забранен достъпа до строеж “ремонт на покривна тераса, граничеща с ***** и покриването и с нова скатна покривна конструкция. Претендира се отмяна на заповедта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- кмет на Община Пловдив - Район “Тракия”, представляван от юрисконсулт Куман Златански- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Според направено върху оспорената заповед (лист 25, 84, 85) нарочно отбелязване, екземпляр от същата е получен на 20.08.2012г. от ******, съсобственик на разпоредения за спиране строеж, според оспорената заповед, като по делото не са ангажирани доказателства за датата на съобщаването на заповедта на жалбоподателя Р., въпреки направеното изявление в писмо с Изх.№6-1100-220/18 от 24.08.2012г. (лист 12), че по делото е изпратена цялата административна преписка. При това положение следва да се приеме, че жалбата (листи 3-7) е подадена в съответствие с изискването за срочност на заявеното оспорване. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Според посочената като основание за издаване на оспорената заповед разпоредба на чл.224, ал.1, т.2 от ЗУТ /в редакция към 14.08.2012г./, кметът на общината с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или част от строеж, който се извършва при съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2 /от ЗУТ/. Освен това, като основание е посочена и Заповед №ОА-3769 от 04.12.2007г. на кмета на община Пловдив (лист 96), с която е делегирал редица свои правомощия по ЗУТ на кмета на Община Пловдив - Район "Тракия", между които и правомощието да издава заповеди от вида на процесната. Посоченото делегиране се явява надлежно направено, съобразно разпоредбата на §1, ал.3 от ДР на ЗУТ, поради което актът, предмет на настоящето производство, се явява издадена от компетентен орган и по отношение на което обстоятелство между страните няма формиран спор.

Според приетото по делото заверено копие на Протокол с №27 от 27.10.2011г. (листи 43-44) Районен експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ) при Община Пловдив - Район "Тракия" с решение по точка 2 (втора) от дневния ред: приема представения проект за обект: “ремонт на покривна тераса, граничеща с ***** и покриването и с нова едноскатна покривна конструкция” (листи 27-42, 57-82), както и представеното извлечение от протокол на общото събрание на етажната собственост (ЕС) на ****”, проведено на 10.02.2011г. (лист 48), придружено с Декларация-съгласие на етажните съсобственици (листи 49-55); предлага на главния архитект на района да одобри представения проект, а предвид вида на строежа, който попада в обсега на чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ, за същия не следва да бъде издадено разрешение за строеж. Видно от приетото по делото заверено копие на проекта, част “конструктивна” на същия е съгласувана на 28.10.2011г. от инж. Консулова, като липсват доказателства същият да е одобрен по смисъла на чл.145, ал.1 от ЗУТ, предвид липсата на подпис от страна на главния архитект на района, както и липсата на печат за целта (чл.145, ал.3 от ЗУТ).

На 03.08.2012г. работна група от длъжностни лица на Община Пловдив - Район “Тракия” извършва проверка на строеж /обект/: “ремонт на покривна тераса, граничеща с ***** и покриването и с нова едноскатна покривна конструкция”. В рамките на проверката е прието за установено, че строежът е собственост на А.Д.Р. и ******; възложител на строежа е жалбоподателят Р.; строителството е изпълнено по стопански начин от жалбоподателя; няма строителен надзор; представен е съгласуван проект от 28.11.2011г., в това число част “конструкции”; няма издадено разрешение за строеж; няма протокол за откриване на строителна площадка; няма протокол за определяне на строителна линия и ниво; няма заповедна книга на строежа. За установеното в рамките на проверката са съставени Констативен протокол с №14 от 03.08.2012г. (листи 15-17) и Констативен акт с №16 от 03.08.2012г. (листи 18-20). Изпълненият строеж представлява монтирана метална конструкция с размери в план 5,36м х 2,77м и височина от 4,45м, изпълнена от П-образен стоманен профил; монтирани са ограждащи стени и покрив от термоизолационни панели; на страничните стени с размери 2,70 х 3,20м са монтирани два броя прозорци от PVC-профили с размер 1,80м х 1,65м; на ниво 1,20м от съществуващия покрив е направена метална скара от П-образен стоманен профил с размери в план 5,36м х 2,70м, която е покрита с OSB-плоскости и минерална вата; достъпът до обособеното помещение се осъществява през съществуващ отвор откъм кухнята на ап.28, вх. А на бл.16. Прието е, че строителството е извършено в отклонение от съгласувания проект, с което са нарушени разпоредбите на чл.154, ал.2, т.т.5 и 6 от ЗУТ. Проверката е извършена в присъствието на М. Р.. На 13.08.2012г. е подадено Възражение с Вх.№6-9400-1505 (листи 22-24) от страна на Р., след което е издадена процесната заповед.

При така описаната фактическа обстановка, съдът намира административното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Също така, съдът приема за установено, че “ремонт на покривна тераса, граничеща с ***** и покриването и с нова /едно/скатна покривна конструкция”, чието изпълнение е спряно и достъпът до която е забранен, представлява строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ и този строеж е резултат от изпълнени на място "строителни и монтажни" работи по смисъла на §5, т.40 от ДР на ЗУТ, или такива работи, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

На следващо място, съгласно чл.224, ал.1 от ЗУТ, в редакция към 14.08.2012г., кметът на общината с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или част от строеж, който се извършва: без одобрени инвестиционни проекти и/или без влязло в сила разрешение за строеж; при съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2 от закона; със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи; без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен; без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга; без съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл.125, ал.5 от закона- за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони. А според чл.224, ал.3 от ЗУТ, когато обстоятелствата по алинея 1 са установени с констативен акт, съставен от органите за национален строителен контрол, заповедта по ал. 1 се издава от началника на ДНСК или от упълномощени от него лица. Посочените норми се отнасят за извършван строеж, т.е. такъв, в който реално се извършват строителни и монтажни работи, тъй като целта на закона е да се преустанови временното извършването на строителство в нарушение на закона и се вземат мерки за отстраняване на причините за това. Следователно, за да бъде разпоредено спирането на един строеж е достатъчно да е налице поне една от шестте алтернативно изброени хипотези на чл.224, ал.1 от ЗУТ и строежът не трябва да е завършен.

Разбира се, законът въвежда и някои изключения от общия режим, като за обектите, изчерпателно изброени в чл.147, ал.1 от ЗУТ, не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, а разрешение за строеж не се изисква при изпълнение на строежите, изчерпателно изброени в чл.151, ал.1 от закона.

В оспорената заповед изрично е посочено, че се издава при наличието на хипотезата на чл.224, ал.1, т.2, в редакция към 14.08.2012г., или че строежът се спира заради изпълнението му при съществени отклонения и променено предназначение на обекта по смисъла на чл.154, ал.2, т.т.5 и 6 от ЗУТ.

От своя страна, според разпоредбите на чл.154, ал.2, т.т.5 и 6 от ЗУТ, в редакция към 14.08.2012г., съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията; или нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа.

Според заключението на вещото лице Я.Р. (листи 101-109) по назначената съдебно-техническа експертиза (СТЕ), прието неоспорено от страните и което съдът кредитира изцяло, като съответстващо на останалите по делото доказателства, изпълненото на място строителство не отговаря на одобрения проект. Въз основа на извършено сравнение между проекта и изпълненото на място, вещото лице констатира, че в план предвидените общи размери на обекта са спазени при монтажа на стоманената конструкция. Във височина проектът не е изпълнен, тъй като е монтирана хоризонтална, вместо скатна покривна конструкция. Височината на която е изпълнена хоризонталната покривна конструкция приблизително съвпада с най-ниската кота, дадена в проекта за скатна конструкция. Освен това, видът на покрива, който е установен на място не кореспондира с покрива от проекта, тъй като столиците върху гредите са монтирани в обратна на проектираната посока. Налице е и неспазване на проекта относно местата на 4-те средни колони, които са разместени с оглед монтирането на подходящ по размери прозорец. Не са спазени и местата на част от хоризонталните елементи, дадени в проекта, като вместо тях са изграждани други, на други места. Вещото лице приема за установено, че направените в проекта статически изчисления са неотносими към изпълнения на място строеж, тъй като направените изчисления са за друга конструкция. Илюстрация на несъответствията между проекта и изпълненото на място са комбинираните скици на трите фасади на строежа (листи 105-106).

Според обяснителна записка (лист 64), проектът има за предмет “ремонт на покривна тераса и покриването и с нова скатна покривна конструкция, по част строителна се изразява в изпълнение на лека стоманена конструкция, затворена с топлоизолационни трислойни покривни и стенни панели, подмяна на предвидените в основния проект настилки, отваряне на врата в неносеща, зидана стена и др. довършителни работи. На място обаче, са изпълнени прозорци с дограма. Според допълнителното заключение на вещото лице Р. (листи 122-134), за съответствието на изпълнения на място строеж с нормативните изисквания по чл.169 от ЗУТ, следва да се изпълни анкериране /захващане/ на всички колони от самостоятелната конструкция, изградена за под на новото помещение, в покривната плоча на сградата; всички основни носещи колони /8 броя/ от горната конструкция, която е монтирана върху съществуващите бордове на покривната плоча /един вертикален и два под наклон/ да се отведат до съществуващата покривна плоча и да се анкерират в нея.

От изложеното до тук, съдът намира за установено, че изпълнението на разпоредения за спиране строеж се извършва при съществено отклонение от проекта. Ето защо, като е разпоредил неговото спиране, ответникът е приложил материалния закон правилно.

Нещо повече, според посочената от РЕСУТ като основание да не се издава разрешение за строеж разпоредба на чл.151, ал.1 т.2 от ЗУТ, не се изисква издаване на разрешение за строеж за подменяне на материали. От събраните по делото доказателства обаче, както и от самия проект, е видно, че подменянето на покривните материали е свързано и с промяна на част от покривната конструкция. Съответно, строежът не попада в изчерпателно изброените изключения по чл.151 от закона и за изпълнението на същия е задължително издаването на разрешение на строеж.

На следващо място, съдът намира оспорената заповед за издадена в съответствие с  изискванията за форма на този вид актове, предвид посочване в същата на фактическите и правни основания, послужили за издаването и, редът за нейното оспорване и наличието на задължителни указания по смисъла на чл.224, ал.4 от ЗУТ за отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и срок за отстраняването на тези причини. Изрично е посочено, че се забранява достъпа до строежа до привеждане на същия в съответствие със съгласувания проект в 14-дневен срок, противно на изложените от страна на жалбоподателя възражения за наличието на съществени нарушения на изискванията за форма на акта.

Най-сетне, съдът намира заповедта за издадена и в съответствие с целта на закона, а именно- недопускане на незаконно строителство.

Поради изложените съображения, съдът намира оспорения индивидуален административен акт за законосъобразен, а жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена. С оглед очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя също е неоснователно и не следва да бъде уважено. От своя страна, искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника се явява основателно и такова ще следва да му се присъди в минималния размер, определен по реда на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Предвид разпоредбата на чл.215, ал.7 от ЗУТ настоящето решение е окончателно.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Р.,***, против Заповед №6-Z12-743 от 14.08.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район “Тракия”, с която е наредено спиране на изпълнението и е забранен достъпа до строеж “ремонт на покривна тераса, граничеща с ***** и покриването и с нова скатна покривна конструкция.

ОСЪЖДА А.Д.Р.,***8, да заплати на Община Пловдив - Район “Тракия” сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

Вярно с оригинала.

 

 

Секретар:

 

 

НБ