РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 182

 

гр. Пловдив, 22 януари 2013г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Пловдивски административен  съд, ХХ състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми декември две хиляди и дванадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Т.  КОМСАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ :         ЗДРАВКА ДИЕВА

                                                                                                                                     ЙОРДАН РУСЕВ

 при участието на секретаря ТАНЯ КОСТАДИНОВА и прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от чл.съдията Йордан Русев КНАХД № 2880 по описа на АдС-Пловдив за 2012г., ХХ състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. второ от ЗАНН.

        Образувано е по жалба на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, гр. София, чрез процесуален представител срещу Решение № 2126 от 03.08.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив,11 н.състав, постановено по НАХД № 3815 по описа на същия съд за 2012 г, с което е отменено НП № 03058 от 10.05.2012г.  на председателя на ДКСБТ, с което на „Хепи холидей груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление *******, ЕИК ********* на основание чл. 65, ал. 2 от  Закона за стоковите борси и тържища /ЗСБТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лв. за нарушение на чл. 3, ал. 2 от ЗСБТ.

        В жалбата се излагат доводи в насока, че обжалваното решение е поставено в противоречие на материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. с чл. 63 от ЗАНН. Оспорва се формираният от районния съд извод за липса на доказаност на нарушението и за допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на наказателното постановление. Претендира се отмяна на оспореното решение и потвърждаване на отмененото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – „Хепи холидей груп“ ЕАД, чрез пълномощника си, изразява становище за неоснователност на касационната жалба и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила.

        Участвалият по делото прокурор от Окръжна прокуратура- Пловдив счита касационната жалба за неоснователна и моли съда да остави в сила обжалваното решение.

        Настоящият съдебен състав на Административен съд - Пловдив, след проверка на оспорения съдебен акт за наличието на наведените в жалбата отменителни основания и относно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, приема за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в 14-дневния срок по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежно легитимирана страна, при наличието на правен интерес от обжалване. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съобразно чл. 218 от АПК касационната инстанция се произнасяне само относно наведените в жалбата основания, като следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

Районният съд е приел за установено следното от фактическа страна:

При извършената на 27.04.2012г. проверка от служители на ДКСБТ в *****, складова база, собственост на касационния ответник, били проверени наематели на базата, а именно- “Виском” ЕООД и ЕТ “М.”. Посочените търговци имали сключени договори с “Хепи холидей груп” ЕАД, като наемодател, въз основа на които наемодателят предоставял за временно и възмездно ползване от наемателя недвижим имот на територията на търговската база за осъществяване на търговия на дребно. По време на проверката било установено, че “Виском” ЕООД и ЕТ “М.” наред с търговията на дребно, извършвали и търговия на едро с налични хранителни стоки. 

За горните констатации е съставен АУАН № 003058 от 27.04.2012г., в който като нарушени са посочени разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от ЗСБТ. Въз основа на посочения акт било издадено и процесното НП, с което “Хепи холидей груп” ЕАД е санкционирано с имуществена санкция в размер на 3 500 лв.

За да отмени обжалваното пред него НП, районен съд- Пловдив е приел, че от приложените към делото договори за наем се установява, че складовете са били отдадени от “Хепи холидей груп” ЕАД на “Виском” ЕООД и ЕТ “М.” за осъществяване на търговия на дребно, поради което не би могла да бъде ангажирана отговорността на дружеството - наемодател за фактически осъществяваната от наемателите му търговия на едро с налични хранителни стоки. Изложени са и мотиви в насока, че по време на административнонаказателното производство е било допуснато съществено процесуално нарушение, ограничило правото на защита на наказания субект. Като такова се сочи, че при извършената проверка в складовата база на касационния ответник е било установено, че дружеството извършва дейност като стоково тържище като предоставя складови площи на търговци за търговия на едро с налични хранителни стоки, без обаче да се посочени търговците, които са извършвали продажби на едро в предоставени им площи. Районният съд е установил, че тези търговци били посочени в АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното НП, но това не освобождава административнонаказващия орган от задължението му да опише нарушението и в издаденото от него постановление.

Установената от РС фактическа обстановка се доказва от приложените по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите.Въз основа на правилно установената фактическа обстановка районният съд е достигнал до правилен извод относно приложението на материалния закон и като резултат е постановил законосъобразен съдебен акт.Съображенията на касационната инстанция в тази насока са следните:

В чл. 3, ал. 1 от ЗСБТ е дадено определение за понятието "стоково тържище" и според него това е "място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, на което организаторът на тържището предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището".

В т. 5 в приложените по делото договори за наем, по които „Хепи холидей груп" ЕАД е отдало под наем свои складове за извършване на дейност е посочено, че наемателят се задължава да организира и ръководи дейността си съобразно правилата на търговия на дребно и установения от наемодателя вътрешен ред в базата. Следователно, страните по тези договори са имали предвид осъществяване на търговия на дребно. От изложеното следва извод, че неправилно както актосъставителят, така и административнонаказващият орган са приели, че „Хепи холидей груп" ЕАД е отдавало под наем търговски площи на продавачи за осъществяване на търговия на едро без да има регистрация за извършване на дейност като стоково тържище. Тази дейност е била извършвана от неговите наематели.

На следващо място следва да се посочи, че за да може с издаването на едно наказателно постановление да се реализира административнонаказателна отговорност на дадено лице, следва наказателното постановление да съдържа законово регламентиран минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които в постановлението безусловно следва да са налице, са посочени в чл.57 ЗАНН. А възведените в чл.57, ал.1, т.5 и т.6 с.з. (описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават, както и законните разпоредби, които са били нарушени), съставляват мотивите – фактическите и правните основания, от които следва постановеният от наказващия орган резултат. Единият от мотивите на районния съд да отмени наказателното постановление е бил, че не е описано нарушението.  В този ред на мисли касационната инстанция намира за правилни изводите на Районен съд Пловдив за липса на точно и ясно описание на нарушението от страна на органите, извършили контрол в обекта на проверка.  Обоснована е мотивировката на съда, че това води до последващо нарушаване и на самия административнонаказателен процес, понеже санкционираният не е могъл да разбере конкретното вменено нарушение. Същото е направено и от административнонаказващия орган. Установените нарушения при процедурата по налагане на наказанието опорочават административнонаказателния процес и издаденото наказателно постановление в резултат на него е негоден за налагане на държавна принуда инструмент и не може да породи целените от законодателя последици в правната сфера на нарушителя.

        Административнонаказателното производство въвежда строги правила за осъществяването му, както в основния закон - ЗАНН, така и в специализираните закони, които определят различните видове административни нарушения и наказанията за тях. Ето защо и особено важно е за държавните органи, които прилагат административно- наказателните разпоредби, да извършват това при стриктно съблюдаване на законовите разпоредби. Това се налага не от обстоятелството, че прилагането на нормите, които определят отговорността на всеки нарушител е самоцелно, а от обстоятелството, че стриктното им спазване е гаранция за законосъобразност на процедурата и липса на административен произвол. 

Изложеното дотук налага да се приеме, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати нарушения от категорията на съществените такива. Същите са се отразили върху възможността на лицето, чиято отговорност е ангажирана, да организира защитата си. Това е наложило порочното наказателното постановление да бъде отменено изцяло, а обжалваното съдебно решение следва като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. първо АПК, Административен съд – Пловдив, ХХ състав

 

                                  РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2126 от 03.08.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, 11 н.състав, постановено по НАХД № 3815 по описа на същия съд за 2012 г.

Решението е окончателно. 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/

 

 

 

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : 1. /п/

 

 

 

 

 

                                                                                        2. /п/

 

 

 

         Вярно с оригинала,

 

            Секретар:

 

            Й.Р.