Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 145

 

град Пловдив, 18.01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:                      

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря С.С. и участието на прокурора Дилян Пинчев, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 2950 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационната жалба на ТД на НАП - ПЛОВДИВ, срещу Решение № 2075 от 31.07.2012 година, постановено по НАХД № 3729 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 62645-S016319 от 28.03.2012 г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “ДЖИЕС ГРАНД СЕНС” ЕООД, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 лева, за извършено административно нарушение по чл.40, ал. 1 б. “в” от ЗЗО, вр. с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.

В жалбата, подадена чрез пълномощника юрисконсулт Атанасов, се сочи, че решението е постановено като първоинстанционния съд неправилно е тълкувал и приложил закона, което е касационно основание по чл. 348 ал. 1 т. 1 от НПК вр. с чл. 63 от ЗАНН, тъй като неправилно са тълкувани и приложени нормите на чл. 28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и да се постанови друго решение по същество, с което да се потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

В съдебното заседание – касаторът не се представлява.

Ответникът – “ДЖИЕС ГРАНД СЕНС” ЕООД , в съдебно заседание не се представлява. По делото е постъпила молба от пълномощника на дружеството адв. И.С., с която същият заявява, че оспорва жалбата. Смята същата за неоснователна. Моли да се потвърди решението на първостепенния съд като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив, намира жалбата за основателна и предлага на съда да отмени решението на първоинстанционния съд.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 348 от НПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за основателна.

Наказателното постановление е издадено против “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, за това, че в качеството си на дружество-осигурител не е спазил срока за внасяне по разкритите за това банкови сметки на компетентната ТД на НАП Пловдив на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване в размер на 799,68 лв. за работещите по трудови правоотношения лица за периода 01.12.2010г. до 31.12.2010г. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че са налице условията на чл.28 ЗАНН – маловажен случай, нарушението е за първи път, сумата 799,68лв. е сравнително незначителна, поради което районният съд е приел, че не следва да бъде наложено наказание в размер от 4000лева, доколкото санкцията не може да бъде възприета и като справедлива.

Решението е неправилно.

Районният съд е направил неправилен извод относно приложението на чл.28 ЗАНН. Не може да се говори за маловажен случай в настоящия казус, доколкото се касае за формално нарушение и то е установено по безспорен начин, като размерът на невнесените здравноосигурителни вноски дори е без правно значение за квалификацията на нарушението, но в конкретния случай сумата от 799,68лева не може да бъде възприета и като сравнителното незначителна, защото допуснатото нарушение не засяга само здравноосигурителните права на конкретните работници и служители на “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, а засяга финкционирането на цялата здравноосигурителна система и от там правата на всички български граждани.

Въведените от законодателя през 2010 година по-високи размери на глобите и имуществените санкции говори единствено за това, че от гледна точка на законодателя това не са маловажни случаи на административни нарушения, както и че целите на административното наказание не са могли да бъдат постигнати с по-ниския им размер, който е нямал дисциплиниращ и превантивен ефект.

Следва да се отбележи, че от доказателствата по делото дори не може да се направи категоричен извод, че на 07.06.2012 година / платежно нареждане на л.11 по НАХД 3729/ дължимата сума за м.12.2010 г. в размер на 799,68 лв. е платена, а и няма спор, че плащането е станало дори след издаване на наказателното постановление. 

 По делото липсват конкретни доказателства ангажирани от дружеството – жалбоподател за установяване на факта, че на органите по приходите са били известни обстоятелствата по невнасянето на дължимите здравни осигуровки за вменения с постановлението период – м.12.2010г. и то към един по – ранен момент, който би обосновал приложимостта на хипотезата на чл.34, ал.1 от ЗАНН.

 Необходимо е във всеки конкретен случай да се извърши            непос­редствена, индивидуална /конкретна/ преценка за настъпване на преклу­зията по чл.34, ал.1 от ЗАНН, след която е недопустимо образуването на адми­нист­ра­тивно – наказателно производство, т.е. съставянето на АУАН и послед­ва­що­то издаване на НП, но в тази насока доказателствената тежест е на санкционираното лице.

Като е приел, че е налице маловажен случай, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление.

Затова и на основание чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІ касационен състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2075 от 31.07.2012 година, постановено по НАХД № 3729 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 62645-S016319 от 28.03.2012 г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “ДЖИЕС ГРАНД СЕНС” ЕООД, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 лева, за извършено административно нарушение по чл.40, ал. 1 б. “в” от ЗЗО, вр. с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ : 1.

                    

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                   2.