РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД П.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

................

 

гр. П.,  ........................ 2013год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - П., І отделение, І състав в публично заседание на трети декември през две хиляди и дванадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 2967 по описа за 2012год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК във връзка с  чл. 215, ал.1 и чл. 219 от Закона за устройство на територията.

2. Образувано е по жалба на “Премиум Клуб 2000”ООД, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. “Б.”, № 1, чрез Управителя В.В.Ц., срещу Заповед № РД-12-1380 от 22.08.2012г. на и.д. Кмет на Район “Централен” на Община П.,  с която е наредено да се премахнат временни преместваеми съоръжения, поставени в УПИ – “Трансинг” ЕООД, кв.124, по плана на Централна градска част, гр. П., непосредствено до административната сграда с административен адрес, бул. “Хр. Ботев” № 82, гр. П., представляващи – “Метален навес, дървен подиум, маси за открито сервиране и външен бар”, които съоръжения се държат от “Премиум клуб 2012” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. “Б.” № 1.

Възраженията на жалбоподателя се субсумират в твърдението, че въпросните временни преместваеми съоръжения не са собственост и не са поставени от търговското дружество. Същите са поставени и са собственост на “Трансинг” АД, което дружество ги е отдало под наем на “Премиум клуб 2012”ООД.

Иска се оспорения административен акт да бъде отменен изцяло.

3. Кметът на Район “Централен” на Община П., чрез процесуалния си представител ст. юрк.  Иванова е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се че, оспорената заповед е издадена при точно установена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния и процесуалния закони.

Иска се жалбата да бъде отхвърлена, като се присъди възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

 

ІІ. За допустимостта :

4. Процесната заповед е оспорена от нейният адресат в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение, жалбата с която е сезиран съда се явява ДОПУСТИМА.

 

 

ІІІ. За фактите :

5. На 12.07.2012 г., длъжностни лица от Район “Централен”, Община П. – А.П., А.К., двамата гл. специалисти “Районен строителен контрол” и Венцислав Чудомиров – гл. инспектор “НЛУ” са извършили проверка  на преместваеми съоръжения - метален навес, дървен подиум, маси за открито сервиране и външен бар, монтирани в  УПИ – “Трансинг” ЕООД, кв.124, по плана на Централна градска част, гр. П., непосредствено до административната сграда с административен адрес, бул. “Хр. Ботев” № 82, гр. П.. Резултатите от проверката са отразени в Констативен акт № 21 от 12.07.2012 г. Според въпросния удостоверителен документ :

Констатирано при проверката е че собственик на терена, върху който са разположени преместваемите обекти е “Трансинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., бул. “Хр. Ботев” № 82, представлявано от управителя В.М..

Посочено е че по отношение на обектите не е представено разрешение за поставяне.

Посочено е още, че собственик на обектите е “Премиум Клуб 2000”, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. “Б.”, № 1, с управител В.В.Ц.. Не е посочено въз основа на какви данни е направена тази констатация.

На место е установено наличието на метален навес с размери 14.50м./14.50м., с приблизителна площ от 210.25кв.м., маси за открито сервиране, разположени върху дървен подиум и външен бар с размери 2.90м./10.50м. Съоръженията са оборудвани, функционално свързани и “.....работят като заведение “клуб”Плазма”.....”.

6. В Констативния акт е посочено, че при проверката е представен Договор за наем № Н-104/12 от 02.05.2012г., сключен между “Трансинг” ЕООД, като наемодател и “Премиум Клуб 2000”, като наемател. Предмет на договора е отдаване под наем на “Клуб на шофьора” от 270.00кв.м. закрита площ и открита площ 330.00кв.м. В чл. 2 от договора е уговорено, че наемодателя се задължава да предаде на наемателя “....ОБЕКТА, в едно с инвентара и обзавеждането му...”.

7. Приобщени по административната преписка са : Пълномощно, по силата на което В.М., като Изпълнителен директор на “Трансинг” АД, упълномощава В.Ц. “.....да получи разрешително по преписка № 94-012-2088/17.07.2012 г.....”. ; писмена молба от В.Ц. от 23.07.2012 г. до Кмета на Район “Централен” в която се заявява, че е подадено заявление вх. № 94-012-2088/17.07.2012 г. за издаване на разрешение за поставяне на временна конструкция ; схема от 22.08.2008 г. за разполагане в процесния недвижим имот на временно съоръжение – слънце защитно устройство с площ от 393,50кв.м. ; Заповед № 12 ОА 35 от 05.01.2012 г. на Кмета на Община П. с която на Кмета на Район “Централен се предоставят правомощия за издаване на актове по реда на ЗУТ, включително по чл. 56, чл. 57 и чл. 57 а от ЗУТ ; Заповед № РД – 12 – 1332 от 07.08.2012 г. на Кмета на Район “Централен” с който на инж. Тошо Пашов са делегирани функциите на Кмет на Район “Централен”, за периода 09.08.2012 г. до 23.08.2012 г., вкючително.

8. Процесната заповед е издадена при описаните до тук факти. Като правно основание е посочено чл. 57а, ал.3 във връзка с чл. 57а, ал.2 и във връзка с чл. 57а, ал.1 т.1, като е прието че,  процесните - метален навес, дървен подиум, маси за открито сервиране и външен бар, представляват преместваеми обекти, по смисъла на чл. 56 от ЗУТ.

 

ІV. За правото :

9. Спор по отношение на фактите изложени в предходния раздел на решението, не се формира между страните.

В тази насока следва да се приеме за установено, че в УПИ – “Трансинг” ЕООД, кв.124, по плана на ЦГЧ, гр. П., непосредствено до административната сграда с административен адрес, бул. “Хр. Ботев” № 82, гр. П., са разположени - метален навес, дървен подиум, маси за открито сервиране и външен бар.  Няма съмнение, че същите съставляват преместваеми съоръжения за търговска дейност по смисъла на чл. 56, ал.1 от ЗУТ. При това положение, съобразно разпоредбата на чл. 56, ал.2 от ЗУТ, за бъде поставянето им в частния имот (обстоятелство, също неспорно в процеса) правомерно, следва да има издадено разрешение, по реда установен със съответната наредба на общински съвет.

10. Според, чл. 8, ал.8, т.2 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община П. (Приета с Решение № 226, Протокол № 11 от 11.06.2009 г.), разрешенията се издават от кметовете на съответните райони или упълномощени от тях зам. кметове и от кмета на Община П. или от упълномощен от него зам. кмет – за “територии АИР, ЦГЧ, ПС”.

В случая, няма спор, че такова разрешение не е представено при извършената проверка. Приобщената по делото схема от 22.08.2008 г. за разполагане в процесния недвижим имот на временно съоръжение – слънце защитно устройство с площ от 393,50кв.м., очевидно се отнася за преместваем обект, различен от процесните.    

Съответно, според чл. 46 от Наредбата, когато преместваеми обекти са поставени без разрешение или в отклонение на издаденото разрешение, това обстоятелство се установява с констативен акт, след което кмета на общината или кмета на района издава заповед за тяхното премахване.

11. В случая, административната процедура е осъществена точно и от органи, снабдени с необходимите правомощия за това.

Спора при това положение се свежда до обстоятелството, кой е собственика, осъществил процесните преместваеми съоръжения, без да е издадено необходимото разрешение.

Според отразеното в констативния акт, това е дружеството жалбоподател. Съответно, според поддържаното от жалбоподателя становище, преместваемите обекти са поставени и са собственост на “Трансинг” АД, а “Премиум Клуб 2000”ООД е само наемател на обекта.

В тази насока, съобразно правилото възведено в чл. 170, ал.1 от АПК, на административния орган бяха дадени изрични указания, да ангажира доказателства, че  Премиум Клуб 2000”ООД е поставило и е собственик на процесните преместваеми обекти. Такива до приключване на съдебното дирене не бяха ангажирани.

12. Изложеното до тук от фактическа и правна страна, налага да се съобрази следното :

Поставянето на преместваеми обекти за търговска дейност в частен имот, без наличието на съответно издадено разрешение за това е без съмнение противоправно деяние. То има за последица, пораждане на правомощие за административния орган, да издаде заповед за тяхното премахване. Няма съмнение, че адресат на това властническо волеизявление, следва да бъде субекта осъществил противоправното поведение. Той именно следва да понесе всички негативни последици от поведението си и да възстанови правомерното развитие на обществените отношения, свързани с териториалното и селищно устройство.

Според разпоредбите на чл. 57а, ал. 4 и ал.5 от ЗУТ, това е собственика на поставения без разрешение обект.

В чл. 57а, ал. 4 от ЗУТ изрично е посочено, че  “Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.”.

В конкретния казус, административния орган не е положил усилия да установи, кой е собственик на процесните преместваеми съоръжения. При изрично поддържаното от жалбоподателя становище, че не той е собственик на обектите поставени в имота и при наличието на несъмнени данни, че собственик на терена е “Трансинг” АД, дори да не е било възможно да се установи субекта осъществил противоправното поведение, не имало никаква пречка, при условията на последно цитираната правна норма, задължението за премахване на обектите да бъде вменено именно на собственика на терена.

Ненадлежно посочения адресат на властническото волеизявление в случая има за резултат извод за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Това налага, същият да бъде отменен.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-1380 от 22.08.2012г. на и.д. Кмет на Район “Централен” на Община П.,  с която е наредено да се премахнат временни преместваеми съоръжения, поставени в УПИ – “Трансинг” ЕООД, кв.124, по плана на Централна градска част, гр. П., непосредствено до административната сграда с административен адрес, бул. “Хр. Ботев” № 82, гр. П., представляващи – “Метален навес, дървен подиум, маси за открито сервиране и външен бар”, които съоръжения се държат от “Премиум клуб 2012” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. “Б.” № 1.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Top of Form