Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 232

 

гр. Пловдив, 22 януари 2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на седемнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                             НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.Караиванова, като разгледа административно дело №2077 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            П.Г. ***, представляван от адвокат Н.А.- пълномощник, обжалва Заповед №13ОА609 от 11.03.2013г. на кмета на община Пловдив, с която е отказано одобряването на проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) и работен утройствен план (РУП) на част от кв.169-нов, 307-стар, по плана на “Централна градска част”, гр. Пловдив. Претендира се отмяна на заповедта поради незаконосъобразност, изпращане преписката на административния орган за постановяване на законосъобразен акт със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона и присъждане на направените по делото разноски.   

Ответникът- кмет на община Пловдив, представляван от юрисконсулт Б.П.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Възразява за прекомерност на платеното адвокатско възнаграждение от жалбоподателя, претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересуваното лице- Г.Н.Х., представляван от адвокат С.Ж.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата, претендира присъждане на направените по делото разноски.

Заинтересуваните лица- А.Н.Х. и Л.Н.Х., представлявани заедно от адвокат З.Н.- пълномощник, изразяват становище за неоснователност на жалбата, претендират присъждане на направените по делото разноски.

Заинтересуваните лица- А.Г.А., М.Н.А., С.Г.Ч., С.И.М., Н.С.Г., “ТРИУМФ” ООД, З.В.Г., Т.К.П., Д.Р.С., Н.Р.С., “ИНЖСТРОЙ” АД, Л.Й.Р., О.М.Б. и Б.Н.Х., не се явяват, не се представляват и не изразяват становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

Според разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗУТ, заинтересувани лица в производството по одобряване на ПУП и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. А според чл.131, ал.2, т.т.1-5 от ЗУТ, непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП недвижими имоти са: имотите - предмет на самия план; съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване; съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния; съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана; както и имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

В случая, жалбоподателят се легитимира за собственик на дворно място, с площ от 350 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-759, кв.169-нов, по плана на Централна градска част, одобрен със Заповед №1155 от 29.11.1982г., по силата на нотариален акт от 24.11.2008г., с №43, том І, рег.№10330, Н.дело №480/2008г. (лист 79) и на нотариален акт от 29.12.2009г., с №93, том 4, рег.№6781, Н.дело №684/2009г. (лист 80). Посоченият имот е отразен в кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г., като поземлен имот (ПИ) с идентификатор №56784.522.781, според приетата по делото скица с №2966 от 01.02.2011г. (лист 78) и извадка от КР (листи94-97). Също така, Г. е вписан в разписния лист (листи 14-15) за обявяване на процесната заповед (листи 9-11), както и в кадастралния регистър на недвижимите имоти (листи 19-29) като собственик на УПИ ХІІІ-759, кв.169-нов по плана на Централна градска част. Видно от проекта за ПУП-ПРЗ и РУП (лист 109), чието одобряване е отказано с оспорената заповед, имотът на жалбоподателя попада в обхвата на проекта, поради което за Г. е налице правен интерес по отношение на заявеното оспорване. Според отразеното в разписния лист за обявяване на процесната заповед, заповедта е съобщена на Г. на 22.04.2013г. От своя страна, жалбата (листи 7-8) е подадена чрез община Пловдив на 30.04.2013г. или в рамките на законоустановения срок. Следователно, като подадена в съответствие с изискването за срочност на заявеното оспорване и при наличието на правен интерес, жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.    

Административното производство е започнато по Заявление с Вх.№11П2477 от 08.03.2011г. (лист 71) от жалбоподателя Г., М.А., “Триумф” ООД, ЕТ “Р.С.”, ЕТ “ДЕКОПЛАСТИКА- Т.П.”, ЕТ “З.Г.”, “Инжстрой” АД и Н.Г.. Като приложение към заявлението са представени документи, удостоверяващи правата на собственост и ограничени вещни права върху недвижимите имоти в обхвата на исканото изменение на плана; извадка от кадастралния план (лист 93), скица предложение (лист 91). Заявлението е разгледано от Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при община Пловдив, който с решение по точка 10., взето с Протокол №13 от 23.03.2011г. (лист 57) допуска изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.169-нов, съответно за УПИ ХІ, ХІІ, ХІІІ и ХХІ. Със Заповед №11ОА847 от 05.04.2011г. (лист 54) на главния архитект на община Пловдив, на основание чл.135, ал.ал.1 и 2 и чл.113, ал.2 от ЗУТ, е допуснато изработването на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв.169-нов, в обхват: УПИ ХІ-757, ХІІ-758, ХІІІ-759, ХVІ-759 и ХХІ-756; контактна зона: УПИ ІІ, ІІІ, ІV, Х, ХІV и улици; и РУП в обхват: УПИ ХІ-757, ХІІ-758, ХІІІ-759 и ХХІ-756; контактна зона на РУП: УПИ ІІ, ІІІ, ІV, Х, ХІV и улици. По делото е прието заверено копие на Заповед №ОА-667 от 04.03.2008г. (лист 56) на кмета на община Пловдив, с която е делегирано правомощието по чл.135, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗУТ, на главния архитект на община Пловдив. Съответно мотивираното предписание за изготвяне на проект за изменение на плана се явява издадено от компетентен орган. Също така, по делото не са ангажирани доказателства за направено съобщаване на посочената заповед /мотивираното предписание/ на главния архитект на общината на заинтересуваните лица, нито пък са ангажирани доказателства за наличието на неприключило съдебно производство по оспорването на същата, поради което следва да се приеме за установено, че същата е влязла в сила. Като приложение към разрешението за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП е представен ситуационен план (лист 91). Проектът за ПУП-ПРЗ и РУП (листи 98-107, 109) е изготвен от правоспособен за целта специалист- архитект Ели Чакърова, притежаваща пълна проектантска правоспособност. Освен това, по преписката са представени заверено копие на писмо с Изх.№33-НН-0807 от 15.12.2011г. (лист 77) на заместник-министъра на културата, с което е отказано съгласуването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП и са дадени указания за преработка на проекта; както и заверено копие на писмо с Изх.№33-НН-0807/11г. от 28.02.2012г. (лист 75) на заместник-министъра на културата, с което е съгласуван проект за “Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-759, ХІІ-758, ХІ-757, ХХІ-756, кв.169-нов по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, първи вариант (свързано шестетажно застрояване в четирите имота с височина до 18,40м) с изискването наклонът на покривните линии да не надвишава 40%.   

Със Заявление Вх.№11П2477(1) от 22.03.2012г. (лист 67) на жалбоподателя Г. е направено искане за удължаване на срока за изготвяне на проекта; а като приложение към Заявление с Вх.№11П2477(1) от 22.03.2012г. (листи 68-69) проектът е внесен за одобряване. В отговор на подаденото заявление, с писмо Изх.№11П2477(1) от 09.04.2012г. (лист 66) Г. е уведомен, че заявлението за разглеждане и одобряване на проект следва да е подписано от всички заинтересовани лица по чл.131, ал.2 от ЗУТ, както и че документацията следва да се доокомплектова. Като приложение към Заявление с Вх.№11П2477(2( от 04.06.2012г. (лист 58) от Н. Димитров Пеев- пълномощник на Г., според приетото по делото нотариално заверено пълномощно от 22.10.2010г. (лист 70), са представени документи за доокомплектоване на преписката (листи 59-65). Въз основа на Решение по точка 3., взето с Протокол №22 от 20.06.2012г. (листи 31-33) на ЕСУТ при община Пловдив и на основание чл.135, ал.ал.1 и 2 от ЗУТ, със Заповед №12ОА1615 от 04.07.2012г. (лист 53) на кмета на община Пловдив е презаверен срока и обхвата на Заповед №11ОА847 от 05.04.2011г. на главния архитект на общината. С писмо Вх.№11П2477(3) от 14.08.2012г. (лист 47) главният архитект на Община Пловдив - Район “Централен” преписката по проекта е върната на община Пловдив, предвид констатирани несъответствия с действащия ПУП (лист 49), представляващ застроителен и регулационен план (ЗРП) и квартално застроителен и силуетен план (КЗСП), одобрени със Заповед №ОА-587 от 08.04.1994г. (лист 48) на заместник-кмета на община Пловдив, частично отменена с Решение от 14.07.1997г. (листи 50-51) на Окръжен съд- Пловдив по административно дело №4161 по описа на съда за 1994г. и с Решение от 09.07.1998г. (листи 52-53) на Окръжен съд- Пловдив по административно дело №4327 по описа на съда за 1997г. Забележките по проекта, обективирани в писмото на главния архитект на района са разгледани от ЕСУТ, който с решение по точка 2., взето с Протокол №34 от 29.08.2012г. (лист 34), привежда проекта в съответствие със съдебното решение от 14.07.1997г. и допълва РУП-а като се котира разстоянието от 6,55м. между съществуващите сгради в УПИ ХІV и ХVІ. Съобразно изискването на чл.128, ал.3 от ЗУТ, проектът е съобщен на заинтересуваните лица с нарочна обява (лист 16), за което е съставен разписен лист (листи 17-18). В определения 14-дневен срок по проекта постъпват 2 броя възражения, съответно от А.Н.Х. и Б. Н.Х. с Вх.№ОП10-11643(5) от 15.01.2013г. (листи 35-36), легитимиращи се за съсобственици на поземлен имот с №759, с площ от 685,20 кв.м., за който са отредени парцел /УПИ/ ХІІІ-759 и ХVІ-759, по силата на наследяване на Н.Б.Х., починал на 12.06.2008г., според удостоверение за наследници от 16.06.2008г. (лист 37), и нотариални актове, съответно от 1981г. (лист 38), с №186 от 17.09.1999г., том ІІ, рег.№3740, Н.дело №654/1999г. (лист 39, 245), с №19 от 23.08.2002г., том 33, рег.№4019, Н.дело №389/2002г. (лист 40, 249), с №121 от 29.12.2008г., том 5, рег.№9007, Н.дело №908/2008г. (лист 41); както и възражение с Вх.№ОП10-11643(3) от 13.12.2012г. (лист 42) от Г.Н.Х., легитимиращ се за съсобственик УПИ ХІІІ-759 и УПИ ХVІ-759, по силата на нотариални актове както следва: с №133 от 02.VІ.1974г.., том 8, Н.дело №3598/1974г. (лист 43), с №144 от 10.VІІІ.1993г., том 34, Н.дело №931781993г. (лист 44), с №14 от 29.ХІІ.1983г., том ХVІІ, Н.дело №6087/1983г. и с №186 от 17.09.1999г., том ІІ, рег.№3740, Н.дело №654/1999г. (лист 46). Хекимови възразяват, че като собственици на имот, попадащ в обхвата на проекта за изменение на плана, не е искано съгласието им за иницииране на изменението; намират за нарушени материалния и процесуалния закони и искат прекратяване на преписката. Х. възразява против регулационната промяна и предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ХІІІ-522.781 и УПИ ХVІ-522.759 от УПИ ХІІІ-759 и УПИ ХVІ-759. Преписката, ведно с постъпилите два броя възражения и приложени документи към същите, е разгледана от ЕСУТ при община Пловдив, който с решение по точка 7., взето с Протокол №6 от 13.02.2013г. (лист 30), приема, че възраженията на А. и Б. Хекимови, както и на Г.Х. не сочат закононарушения, но предвид липсата на условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, е предложено кметът на община Пловдив да постанови отказ за одобряване на проекта, след което е издадена процесната заповед. 

При така описаната фактическа обстановка, съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.  

Освен това, оспорената в настоящето производство заповед се явява издадена от компетентен за целта орган, а именно кмета на общината, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ, и по отношение на което обстоятелство и между страните липсва формиран спор.

На следващо място, според разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, влязъл в сила ПУП може да бъде изменен, когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл.131, ал.2, т.1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. 

В случая, заинтересуваните лица А.Н.Х., Б. Н.Х. и Г.Н.Х. се легитимират за собственици на имоти, попадащи в обхвата на процесния проект за изменение на ПУП-ПРЗ, по силата на посочените по-горе нотариални актове. Освен това, същите са вписани в КР на недвижимите имоти, за което като по делото е приложена извадка от КР от 25.07.2011г. (листи 94-97). Според посочената извадка от КР, като собственици на ПИ с идентификатор №522.759 са записани И.Т.С., чийто законен наследник е заинтересуваната страна С.И.М., според удостоверение за наследници от 27.12.2012г. (лист 124); Н.Н.Х., чийто законен наследник е заинтересуваната страна Г.Н.Х., съгласно удостоверение за наследници от 27.12.2012г. (лист 121); самият Г.Н.Х.; както и Н.Б.Х., чиито законни наследници са заинтересуваните страни Л.Н.Х., А.Н.Х. и Б. Н.Х., съгласно посоченото по-горе удостоверение за наследници от 16.06.2008г. (лист 37). Пак според извадката от КР, имот с идентификатор №522.759 е с площ от 331 кв.м. и има стар №759, парцел ХІІІ, ХVІ-759.  

Според заключението на вещото лице В.Г. (листи 267-272), прието неоспорено от страните и което съдът кредитира като съответстващо на останалите по делото доказателства, имоти с идентификатори №522.781 и с №522.759 по КК са идентични съответно на УПИ ХІІІ-759 и УПИ ХVІ-759, кв.169-нов /307-стар/ по плана на Централна градска част, одобрен със Заповед №1155 от 29.11.1982г.; илюстрация на посоченото са скица №2 (лист 271) и скица №3 (лист 272). 

От своя страна УПИ ХІІІ-759 и УПИ ХVІ-759 са изрично посочени като попадащи в обхвата на допуснатото изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, а в обхвата на РУП е посочен само УПИ ХІІІ-759.   

Свързаното застрояване между УПИ ХІІІ-759 и УПИ ХVІ-759 е установено със действащия ЗРП, чието изменение е отказано с процесната заповед, поради което не е нужно съгласието на собствениците на съседния имот /УПИ ХVІ-759/ за установяване на свързано застрояване с имота на жалбоподателя Г. /УПИ ХІІІ-759/. Доколкото обаче, с част “регулация” на оспорения проект се предвижда промяна на предназначението на имота на жалбоподателя от УПИ ХІІІ-759 на УПИ ХІІІ-522.781 обществено и жилищно застрояване, то изменението на действащия ПУП /ЗРП и КЗСП/ в хипотезата на чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ е допустимо единствено при съгласието на всички заинтересувани лица по смисъла на чл.131, ал.1 от закона. Такова съгласие не е дадено в рамките на административното производство от страна на заинтересуваните лица Б. Х., А. Х. и Г.Х., като несъгласието с изменението на плана се поддържа и в рамките на съдебното производство под формата на възражения.

Ето защо, при липсата на изрично предвидена от закона предпоставка за законосъобразността на исканото изменение на плана, каквато е съгласието на всички пряко заинтересувани лица, постановеният отказ от страна кмета на общината да одобри проекта за изменение на плана се явява постановен при правилно прилагане на материалния закон.   

На следващо място, съдът намира оспорената заповед за постановена в съответствие с изискванията за форма на административния акт, предвид посочване в същата на фактическите и правни основания, послужили за издаването и, включително реда за нейното оспорване.   

Разбира се, в заповедта е общо посочено, че се отказва одобряването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, без да са изложени съображения за частта от проекта, касаеща останалите имоти в обхвата на изменението- УПИ ХІІ-758, УПИ ХІ-757 и УПИ ХХІ-756, но доколкото Г. има право да оспорва заповедта само досежно собствения си имот, а по отношение на останалите имоти няма заявено оспорване и съобразно разпоредбата на чл.132, ал.2 от ЗУТ заповедта е влязла в сила, то посоченото обстоятелство е без значение за законосъобразността на заповедта.

Следва за пълнота на изложението да бъде посочено, че според представените по делото нотариални актове, удостоверяващи правата на собственост върху УПИ ХІІІ-759, е налице индиция за наличието на спор за материално право, който спор обаче е извън предмета на настоящето производство. Също така, надлежно направено обявяване на посочената по-горе Заповед №11ОА847 от 05.04.2011г. на главния архитект община Пловдив на всички заинтересувани лица, данни за което няма по делото, би спестило на жалбоподателя и останалите заявители на изменението на плана разходите по изготвяне на проекта.  

Ето защо, като издаден от компетентен орган, в съответствие с целта на закона, при отсъствието на съществени нарушения на процесуалните правила и изискванията за форма на акта, както и без противоречие с материалноправни разпоредби, оспореният индивидуален административен акт е законосъобразен, а жалбата против него е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.  

С оглед очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя също се явява неоснователно и такива не следва да му се присъждат. На заинтересуваните лица следва да се присъдят разноски до размера, в който са доказано направени, а на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, определен по реда на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г. ***, против Заповед №13ОА609 от 11.03.2013г. на кмета на община Пловдив, с която е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.169-нов, 307-стар, по плана на “Централна градска част”, гр. Пловдив.

ОСЪЖДА П.Г. ***, да заплати на А.Н.Х. и Л.Н.Х., и двамата с адрес:***, сумата от общо 700,00 лева разноски по делото, както и да заплати на община Пловдив сумата от 150,00 лева юрисконсулско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар :

 

 НБ