РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                          Административен съд  Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 48

гр.Пловдив, 09 . 01. 2014г.

Административен съд – Пловдив,VI състав, в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                                                                                                                                                                         Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Гергана Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 2083/2013г., за да се произнесе , взе предвид следното :

 

Производство по реда на чл.121 ал.1 т.1 във вр. с чл.106 ал.1 т.2 от Закона за държавния служител.

Д.С.К.,*** оспорва Заповед № 7/27.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратено служебното му правоотношение на правно основание - чл.106 ал.1 т.2 ЗДСл., за длъжността Началник отдел, дейност 122, ОА, Дирекция “Култура”, отдел “Любителско творчество”.

Делото се разглежда повторно след Решение № 10200/08.07.2013г. по адм.д.№ 15087/2012г. на ВАС, с което е отменено Решение № 2374/31.10.2012г. по адм.д.№ 694/2012г. на АС – Пловдив.

Според мотивите на ВАС : “Административният орган не е ангажирал доказателства, че новосъздадената дирекция е поела дейността, правата и задълженията на отдела, където е работел К. и конкретно изпълняваната от него служебна дейност. ; Действително от представените длъжностни характеристики на началник на новосъздадени два отдела в новата структура на обединената дирекция - не е налице пълна идентичност на функциите. Първоинстанционния съд е направил изводите си при неизяснена фактическа обстановка ; не е събрал доказателства и не е провел пълно обсъждане - дали любителското творчество продължава да съществува като дейност на администрацията и ако да - на коя длъжност от тази дирекция е възложено нейното изпълнение. Само тогава може да бъде обоснован извод, че заеманата от К. вече реално не съществува като система от функции, задължения и изисквания.”.

Жалбоподателят счита, че качеството му на синдикален член е изисквало органа по назначаването да спази КТД /споразумение/ с КНСБ, като информира синдикатите за предстоящи структурни промени в администрацията на Община Пловдив и да постигне предварително съгласие с тях, което не е сторено.

Твърди, че необходимостта от съкратената длъжност не е отпаднала реално – заеманата от него длъжност началник отдел “Любителско творчество” в Дирекция “Култура” не съществува като самостоятелна такава в новото щатно разписание, но любителското творчество продължава да съществува и с тази дейност се занимава работещ в новата дирекция на длъжност “главен специалист”. Поддържа, че в новото щатно разписание заеманата от него длъжност преди съкращаването не фигурира само като наименование, но продължава да съществува като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

По същество и въз основа на събраните доказателства твърди, че към момента на уволнението дейността “любителско творчество” е съществувала и продължава да съществува в пълен обем. Посоченото се подкрепя от становището на Директор Дирекция “КОР” и от длъжностната характеристика на лицето Н.Х., който към момента изпълнява задълженията на К.. Моли заповедта да бъде отменена и да бъде възстановен на заеманата преди издаването й длъжност.

Ответникът Кмет на Община Пловдив, чрез процесуалният си представител гл.юрк..К. поддържа становище за неоснователност на жалбата. Поддържа теза за правилно извършени действия на органа по назначаването, при правилно установени релевантни за спора факти и обосновано приложен спрямо тях материалния закон.

Окръжна прокуратура – Пловдив не участва по делото.

Жалбата е допустима, подадена в предвидения за това срок, от  адресат на неблагоприятен административен акт, с правен интерес от оспорването.

1. Със заповедта е прекратено служебното правоотношение с Д. Ст.К., считано от 06.02.2012г., място на работа - общинска администрация Пловдив, дейност 122, ОА, длъжност : началник на отдел „Любителско творчество”, дирекция „Култура”.

Заповедта е издадена на правно основание чл.106 ал.1 т.2 ЗДСл., съгл. която разпоредба в редакция към момента на издаване на акта : „Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие в следните случаи - т.2 при съкращаване на длъжността”.

Фактическото основание е Решение № 1, прието с протокол № 1 от 19.01.2012г. на ОбС – Пловдив.

Заповедта е издадена от компетентен административен орган – Кмета на Община Пловдив, орган по назначаването / чл. 44 ал. 1 т. 3 ЗМСМА - кметът на общината е орган по назначаването за служителите в общинската администрация/. Спазени са изискванията на чл. 108 ал.1 от ЗДСл. – актът е в писмена форма, съдържа правното основание за прекратяване, придобития на държавна служба ранг, както и дължимите обезщетения, които в случая следва да се изплатят на основание чл. 61 и чл.106 ал. 4 от ЗДСл.

2. Според данните от административната преписка :

Д.К. *** на длъжност Началник отдел в Дирекция Култура – отдел Непрофесионално творчество и състави, д-ст 122 – дофинансиране, със Заповед № 41/27.10.2009г. след проведен конкурс /л.8, адм.д.№ 694/2012г./. Със Заповед № 86 от 17.09.2010г. /л.61/ длъжността е Началник отдел, дейност 122 – ОА, отдел  Непрофесионално творчество и състави в Дирекция Култура – отдел Любителско творчество.

С Решение № 1 от 19.01.2012г. на Общински съвет-Пловдив е одобрена структурата за Дейност 122 “Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност, с численост 362 щ.бр., Приложение № 1 към решението на ОбС.

2.1. При първото разглеждане на делото са приети : Решение № 370, взето с протокол № 20 от 08.09.2011г., касаещо структурата на общинската администрация, действала до 19.01.2012г. , ведно с длъжностното /л.219/ щатно разписание, считано от 01.10.2011г., с численост 384 щ.бр., л.215 за дейност 122 – делегирана от държавата дейност; Длъжностна характеристика /л.231/ на началник на отдел “Култура”  и началник отдел “Образование и развитие” в дирекция “Култура, образование и развитие”; Пълно длъжностно щатно разписание / л.240/ на служителите в дейност 122-общинска администрация, считано от 19.01.2012г.; длъжностно щатно разписание  на служителите в дейност 122 – общинска администрация, считано от 19.01.2012 г. и длъжностно щатно разписание /л.182-193/ на служителите в дейност 122 – общинска администрация – делегирана от държавата съгласно решение № 1, взето с протокол № 1 от 19.01.2012г. на Общински съвет Пловдив, считано от 01.02.2012г., както и споразумение /л.194-205/ между Синдикалните организации и Община Пловдив от 21.10.2011г.

Според представените по делото длъжностно разписание на служителите в дейност 122 - общинска администрация, в сила от 01.02.2012г. и предходно такова, утвърдено от кмета на общината - преди утвърждаване на новото щатно разписание - дирекция „Култура” е съществувала с един отдел  „Любителско творчество” , чийто началник е бил К..

До 01.02.2012г. са съществували 7 щатни бройки общо за дирекция „Култура” по служебно правоотношение и 4 бройки по трудово правоотношение. С новото длъжностно разписание дирекциите „Култура” и  ”Образование и наука” се обединяват в нова дирекция с наименование „Култура, образование и развитие”, като тази новосформирана дирекция има два отдела „Култура” и „Образование и развитие”. В отдел „Култура” са предвидени 5 щатни бройки по служебно и 3 щатни бройки по трудово правоотношение, като отдел „Любителско творчество” е закрит.

  Обективно данните сочат на намалена численост с Решението на ОбС от 19.01.2012г. – от 384 на 362 за дейност 122 – делегирана от държавата дейност. Намалена е и общата численост при съпоставка между щатните бройки на дирекция Култура с отдел Любителско творчество спрямо отдел Култура в новата Дирекция Култура, образование и развитие.

2.2. В настоящото съдебно производство са приети заверени преписи от длъжностните характеристики на заемащите длъжности на трудово и служебно правоотношение в двата отдела към Дирекция “Култура, образование и развитие” /КОР/ – отдел Култура и отдел Образование и развитие, с поименно щатно разписание на заеманите длъжности /л.9 и сл./.

В изпълнение задължителните указания на ВАС са събирани доказателства за установяване - дали любителското творчество продължава да съществува като дейност на администрацията и ако да - на коя длъжност от тази дирекция е възложено нейното изпълнение, с цел – установяване или липса на реално съкратена длъжност - като система от функции, задължения и изисквания, л.99 /поименно разписание на длъжностите на дейност “Други дейности по културата” в сила от 19.03.2012г.; предходно поименно щатно разписание на длъжностите и служителите в Други дейности по културата, считано от 01.09.2011г.; Заповед за възстановяване № 11ОА 571/08.03.2011г.; длъжностна характеристика по трудово правоотношение на Н.Христосков – на длъжност главен специалист в “Други дейности по културата”/.

В отговор на Началник отдел “Култура”, Дирекция КОР /л.113/ е посочено, че любителското творчество продължава да съществува като дейност на общинската администрация, но в по-малък обем и към момента касае  21 състава. Причината за намаленият обем на дейността – след структурните промени от 01.02.2012г., същата не обхваща училищната, читалищната и ведомствената художествена самодейност. Тази била причината отдел Любителско творчество към дирекция Култура да отпадне от структурата на дирекцията, след като дирекция Култура става отдел в дирекция КОР.  Изпълнението на дейността /любителско творчество/ не било възложено на дирекция КОР при Община Пловдив, а е възложено на 1 бр.- гл.специалист по трудово правоотношение в “Други дейности по културата”, които представляват спомагателно звено към администрацията със специфични функции – функция VII , дейност 759 – различна от дейност 122 – общинска администрация, делегирана от държавната дейност.

2.3. По доказателствено искане на жалбоподателя е изслушана СИк.Е, заключението по която е прието без възражения.

            Експертът се е запознал с приложените по делото документи; с длъжностно и поименно щатно разписание на служителите в дейност 122 „Общинска администрация” в сила от 19.01.2012г.; длъжностно и поименно разписание в сила от 01.02.2012 г.; длъжностните характеристики в дирекция „Култура, образование и развитие” /КОР/; Устройствен правилник на общинската администрация на Община Пловдив в сила от 21.04.2010г.; Устройствен правилник на общинската администрация Пловдив в сила от 01.02.2012г.; поименно щатно разписание на длъжностите на дейност „Други дейности по културата” в сила от 19.03.2012 г.; също такова в сила от 01.09.2011г.; ЛТД на Д.С.К. и приложените към него длъжностни характеристики за длъжност „началник отдел „Любителско творчество” към дирекция „Култура”.

            В експертизата е потвърдено, че съгласно утвърдено от кмета на Община Пловдив Длъжностно и поименно щатно разписание на служителите в дейност 122 - общинска администрация, в сила от 01.02.2012г. - отдел „Любителско творчество” към Дирекция „Култура” е закрит /отпада от структурата на общинската администрация/ и е утвърдено е ново структурно звено - Дирекция „Култура, образование и развитие” /КОР/, към дирекцията са включени отдел „Култура” и отдел „Образование и развитие”.

           Със заповед № 120А273 / 01.02.2012г. на кмета на Община Пловдив е утвърден Устройствен правилник на общинската администрация Пловдив, с който се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и броя на административните звена в общинската администрация, техните функции и численост на персонала : съгласно същия правилник и в сравнение с предишен такъв, функциите на отдел „Любителско творчество” отпадат, включени са функции и задачи на структурните звена : отдел „Култура” и отдел „Образование и развитие” към Дирекция „Култура, образование и развитие”.

Съгласно Устройствения правилник на общинската администрация, действал до 01.02.2012г. /утвърден м.04.2010г./, за отдел „Любителско творчество” /предишно наименование „Непрофесионално творчество и състави”/, са записани функции и задачи : разработва и провежда политиката на общината в областта на непрофесионалното творчество и състави; организира, координира и контролира дейността на непрофесионалните творчески формации; извършва и организира обучение на деца и младежи в любителски състави по изкуствата; оказва методическа помощ на творческите колективи; организира концерти, спектакли, литературни четения и др. прояви; осигурява нормални условия за работа на творчески колективи към отдел „Непрофесионално творчество и състави”; предлага и реализира културни прояви в културния календар на гр.Пловдив, съгласувано с дирекция „Култура”; контролира изпълнението на сключените договори м/у Община Пловдив и външни контрагенти за изпълнението на клаузите по договорите и инициира плащания по тях; разработва ежегодно жанрова стратегия за отдела.

Извършено е сравнение на длъжностните характеристики /основна цел на длъжността, области на дейност, основни задължения, изисквания за заемане на длъжността/ за длъжностите: Началник отдел „Любителско творчество” към Дирекция „Култура” до 01.02.2012г. на жалбоподателя Д.К.; Младши експерт към отдел „Култура”, Дирекция „КОР”, утвърдена и в сила от 01.02.2012г.; за длъжност „Главен специалист” към отдел „Култура” /други дейности по културата/ „Дирекция „КОР”, в сила от 19.03.2012 г. -  Таблица - приложение 1 към заключението с данни за всяка от посочените длъжностни характеристики . Установено е :

-          Цел на длъжността: една и съща за трите длъжности - координира и организира оперативната и творческа дейност на любителските състави /непрофесионални творчески формации/ към отдел „Култура”;

-          Области на дейност: едни и същи за трите длъжности - координираща, организационна дейност за любителските състави в областта на музика, изобразително изкуство, литература, хореография и др.;

-          Основни задължения: в по-голямата си част са идентични с тези, описани в Устройствения правилник на общинската администрация, действащ до 01.02.2012г., както и припокриват длъжностните задължения, вменени за длъжността на жалбоподателя Началник на отдел „Любителско творчество”;

-          Изисквания за заемане на длъжността: и за трите длъжности образователната степен е бакалавър, професионален опит 5 години в сферата на културата, компютърна грамотност и др.

      Според в.л., като се имат предвид изпълняваните от отдел „Любителско творчество” функции и основни задължения до 01.02.2012г. /съгласно Устройствен правилник на общинската администрация Пловдив, действащ до същата дата/, както и сравнението на посочените в констативната част длъжностни характеристики, то в по-голямата си част същите функции и основни задължения продължават да се изпълняват и след 01.02.2012г. от длъжностите : длъжност Младши експерт към отдел „Култура”, Дирекция „КОР” /по служебно правоотношение – с корекция длъжността е по трудово правоотношение съгл. поименното щатно разписание/ и длъжност „Главен специалист” към отдел „Култура” - Други дейности по културата при „Дирекция „КОР” /по трудово правоотношение/.

            Експертът устно поддържа заключението с извод от установените факти – “такива задължения продължават да се изпълняват, отделен е въпросът за обем работа на “Любителското творчество”; длъжността Началник отдел има ръководно-организационен характер, л.153.

СИк.Е се цени от съда като обективно изготвена, съответстваща на проверените доказателства с анализ на фактите, с изкл. непрецизиране ръководната длъжност, заемана от жалбоподателя при съпоставка с останалите две действащи длъжности след изменение на структурата.

3. От представените длъжностни характеристики на заемащи длъжности по служебно и трудово правоотношение в двата отдела към дирекция КОР, става ясно, че : Гл.експерт в отдел Култура при Дирекция КОР /л.37 и сл./, организира изготвяне на годишната програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Пловдив и доклада за осъществените читалищни дейности за предходната година – читалищната дейност като художествена самодейност е в обхвата на цитираната длъжност от отдела в новата дирекция; Гл.експерт /л.41 и сл./ организира и отговаря за провеждане на международни, национални и общински появи за реализиране на празничния календар, вкл. творческите групи в сферата на културата; Гл.експерт /л.45 и сл./ участие в подготовката и провеждането на всички прояви съгл. утвърдения културен календар; мл.експерт /л.49 и сл./ - следи и координира организационната дейност на любителските състави към отдел Култура, участва в организиране на прояви и събития с любителските състави и т.н. – трудово правоотношение; и т.н.

- Следва извод за запазена основната дейност на дирекцията, в която е работил държавния служител, с допълнена дейност и променено наименование в съответствие с разширения обхват.

 В поименно разписание на длъжностите на дейност “Други дейности по културата”, в сила от 19.03.2012г. /л.136/ - гл.специалист Н.Х. е на трудово правоотношение. Тук се отбелязва, че лицето Н.Х. е заемал длъжност гл.специалист в Други дейности по културата, считано от 01.07.2009г. /по заповедта за възстановяване, л.139/ и към 2011г. - поименно щатно разписание на длъжностите и служителите считано от 01.09.2011г. и РОС № 134/12.05.2011г. със сектори  адм. стопански и счетоводство и Културни прояви, реклама и мениджмънт.

Със Заповед № 110 А 571/08.03.2011г. е възстановен на трудово правоотношение Н.Х. на длъжността “главен специалист” в Други дейности по културата към  Община Пловдив, в изпълнение на влязло в сила решение на ПРС, считано от 01.07.2009г., л.139.

- Във вр. с твърдението на жалбоподателя за изпълнявана към момента неговата длъжност от лицето Х. като гл.специалист в новата дирекция, следва да се отбележи - при условие, че тази длъжност се установи да е заварена, а не създадена с новото щатно разписание, не може да се обоснове извод за запазване на длъжността на К. чрез транслация /превеждане/ на възложените й специфични функции.

Видно от длъжностната характеристика на гл.специалист в Община Пловдив, Дирекция Култура, образование и развитие, Отдел Култура – Други дейности по културата /л.140 и сл./, тази длъжност не е в дейност 122 – общинска администрация, делегирана от държавна дейност, а е част от общинската администрация в съответната дирекция и отдел и е съществувала едновременно със заеманата от К. длъжност. Последното опровергава информацията на Началник отдел Култура към дирекция КОР, която информация се съпоставя със събраните доказателства за установяване на факти от значение за разрешаване на спора. Фактът е и против подържаната от жалбоподателя теза, че заеманата от него длъжност се изпълнява от лицето Х.. Длъжностната характеристика е съпоставена с тази на жалбоподателя /л.82 и сл. – към 01.07.2009г.; л.91 и сл. – към 27.10.2009г.;  – адм.д.№ 694 от 2012г./ в заключението.

            - При съпоставка между предходна и нова структура е видно, че отдел „Любителско творчество” не е запазен като наименование, но дейността му продължава, като попада в отдел Култура при Дирекция Култура, образование и развитие /образувана при сливане на дирекция Култура с отдел Любителско творчество и обединяване с дейността – Образование и развитие, като двата отдела са със самостоятелни функции/. В тази връзка се установява, че дирекцията не е запазена като самостоятелна структурна единица, но обхвата на дейността й се запазва с трансформация и обединение с образование и развитие.

            4. За да е налице съкращаване на длъжността по смисъла на чл. 106 ал. 1 т. 2 ЗДСл. е необходимо пълно премахване на функциите, задачите и задълженията на тази длъжност или тяхното изменение да бъде толкова съществено, че новата им съвкупност и изискванията за тяхното осъществяване да налагат извод за наличието на качествено нова длъжност. Легалното определение на понятието длъжност в администрацията се съдържа в чл. 2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията /сега Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /приета с ПМС № 129 от 26.06.2012г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012г., в сила от 1.07.2012г., посл. изм. и доп. бр. 103 от 28.12.2012г., в сила от 28.12.2012 г./. Според същата, длъжността е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или трудово правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностната характеристика.

             Белезите на понятието "длъжност в администрацията" са : 1. нормативно определена позиция, 2. изразяваща се в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. Поради това, когато органът по назначаването твърди, че една длъжност е съкратена по смисъла на чл. 106 ал. 1 т. 2 от ЗДСл, трябва да бъде установено, че тази длъжност вече не фигурира и като наименование /нормативно определена позиция/ в длъжностното разписание на съответната администрация, и като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. И двете изисквания следва да бъдат установени кумулативно.

4.1. В новите два отдела към дирекцията с променено наименование и обхват не съществува длъжност Началник отдел Любителско творчество, както и самостоятелен отдел Любителско творчество. Констатира се да е отпаднала длъжността като нормативно определена позиция.

За да се приеме, че е изпълнено приложеното правно основание, следва да се установи, че длъжността, заемана от служителя като нормативно определена позиция и система от функции, задължения и изисквания не съществува или ако е запазена, то е намален броят на служителите, които изпълняват тази длъжност. Във всяка от двете хипотези е налице реално съкращаване на длъжността по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл.

Съобразно предоставените му правомощия с разпоредбата на чл. 2 ал. 3 от ЗДСл., органът по назначаването разполага с възможността да внесе промяна в структурата на отделните звена и съответно във вида и броя на длъжностите, заемани от държавни служители, при която да бъдат съкратени едни и открити други длъжности.

4.2. В дирекция Култура с Отдел Любителско творчество – дейност 122, към 19.01.2012г.  е имало общо 11 щатни бр., вкл. с директор на дирекция и началник на отдел любителско творчество, сред които 5 гл.експерта на служебно правоотношение /без директор дирекция и началник отдел/ и 4 гл.експерта на тр.правоотношение, като жалбоподателят е заемал служебно правоотношение.

В поименното щатно разписание от 01.02.2012г. – дейност 122, отдел Култура в новосъздадената дирекция КОР има 8 щатни бройки, вкл. началник отдел /а с директор на дирекция КОР – 9/, която длъжност е заета от директор на дирекция Култура преди 01.02.2012г. Сред тях 4 щ.бр. гл.експерти на служебно правоотношение /без началник отдел Култура/, 1 гл.инспектор на тр.правоотношение и 1 мл.експерт на трудово правоотношение. При съпоставка с поименно заеманите длъжности преди и от 01.02.2012г., се констатира, че с жалбоподателят поименно не са посочени в новото щатно поименно разписание и други лица – гл.експерти по трудово правоотношение /л.132 – л.26/.

От тези данни следва, че при намаление на общата численост в дейност 122 и конкретно в дирекция Култура по предходната структура и отдел Култура в Дирекция КОР по новата структура, в частност - една от щатните бройки, попадаща в обхвата на съкращаване на длъжност е по служебно правоотношение.

Тоест, ведно с отпадане на длъжността като нормативно определена позиция, се установява намален брой на служителите в отдел Култура при съотношение с численост и конкретно – заемана длъжност по служебно правоотношение преди 01.02.2012г.

4.3. За спора е от значение обстоятелството за наличие или липса на конкретна длъжност като единство от нормативно определена позиция и система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

В случая длъжността продължава да съществува, но не като нормативно определена позиция в длъжностното разписание на служителите в дейност 122, а като основни задължения и функции. В тази насока е СИк.Е.

Заеманата от К. длъжност е премахната като наименование, но не и като конкретен вид дейност, изразена от функции, задачи и задължения /сравнение от в.л. – л.150 и таблицата към СИк.Е./, утвърдени с длъжностна характеристика в съответното административно звено, при следното обстоятелство : - ръководните функции на длъжността Началник отдел са прехвърлени като присъщо изпълними от Началник отдел Култура и между длъжностните характеристики на двете длъжности за началник на двата отдела съществува разлика най-малко с оглед обема на ръководената дейност /началник отдел Любителско творчество, който отдел не е част от длъжностите в дейност 122 по новото щатно разписание; отдел Култура в дирекция КОР съвместява предходната дирекция Култура с отдел Любителско творчество/ ; - присъщите за отдел Любителско творчество задължения и функции се изпълняват от мл.експерт в отдел Култура при дирекция КОР и от гл.специалист в Други дейности по културата, в дирекция КОР, като са добавени и нови.

Следва извод, че конкретната длъжност – началник отдел Любителско творчество не е запазена и като система функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. Действително, в дейност “Други дейности по културата” длъжността гл.специалист се установи, че покрива функции, задължения и цели на заеманата от жалбоподателя длъжност.  Изготвените съобразно конкретното структурно звено длъжностни характеристики не са променяни съществено, но единството на системата от функции в част – ръководни такива, не е налице. Това е така поради незапазен отделът Любителско творчество, ръководен от К..

Наред с това, броят на заетите лица с изпълнението на присъщите за длъжността функции, задачи и задължения е намален. В тази насока са данните от експертизата – липсва дейността “извършва и организира обучение на деца и младежи в любителски състави по изкуствата”.

 4.4. Неотносимо е обстоятелството, че към датата на прекратяване на служебното правоотношение на К. е била запазена идентична длъжност в друга дейност, съставляваща част от администрация на органа. При условие, че тази длъжност е заварена /както се установи по делото/, а не създадена с новото щатно разписание, не може да се обоснове извод за запазване на длъжността чрез транслация на възложените й специфични функции. Наред с това, както е имал възможността многократно да се произнесе ВАС, дори при формално запазване броя на длъжностите, различния статут на служебното правоотношение и трудовият договор обосновава приложение на чл.106 ал.1 т.2 ЗДСл.

С приемане на новата структура съществуващата преди това длъжност Началник отдел Любителско творчество в дейност 122 - „Общинска администрация” не е запазена в това административно звено. Щатовете по дейност 122 и дейност 759 – Други дейности по културата не са идентични, тъй като едните се основават на служебно, а другите на трудово правоотношение, като попадат в различни части от структурата на общинската администрация и се издържат/ финансират от различни бюджети.

Главни експерти по служебно правоотношение са съществували преди промяната с новата структура, като след 01.02.2012г. са по-малко, както бе посочено.

При наличие на сходство в длъжностните характеристики на длъжностите Началник отдел Любителско творчество по дейност 122 и гл.специалист в Други дейности по културата, длъжността е изпълнявана едновременно и в двете групи дейности преди закриване на длъжността в дейност 122. При тези данни може да се приеме, че органа по назначаването е прецизирал обема на работа при изпълнение на функциите, свързани с любителското творчество. В случая не е преустановено изпълнението на задълженията, присъщи на длъжността в обхвата й за любителско творчество - изключая ръководните функции, а е коригирана с намаляване числеността на изпълняващите я лица.

5. В разпоредбата на чл.3 ал.5 от Наредбата за приложение на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 47 от 2004г. /действаща към издаване на заповедта/ е посочено че експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинската администрация могат да се заемат както по служебно, така и по трудово правоотношение. Съответните длъжности са посочени в чл.6. Решението на ОбС, с което е одобрена структурата на общинската администрация и по-конкретно в частта му за длъжностите в отдел Култура, е решение по целесъобразност и не противоречи на същността на експертните длъжности. Общинският съвет има правомощието да одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината / чл.21 ал.1 т.2 ЗМСМА/.

Създаването и премахването на длъжности в рамките на структурно определените в т.ч. и по численост дирекции е диспозитивна възможност, предоставена на преценката на ръководителя-Кмета на общината, с оглед на правилното и ефективно организиране на дейността на администрацията.

При липсата на законово задължение за подбор между служителите, които са изпълнявали длъжността, преценката за това кои от тях ще останат и кои ще бъдат съкратени е изцяло от компетентността на административния орган, същата е за целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол.

По определение длъжността се свързва с изпълнение на конкретен вид дейност, която може да се извършва от едно или повече лица, чийто брой /щат/ в рамките на нормативно предвидената обща численост на служителите се определя от органа по назначаване. По негова преценка може да се преустанови някоя от осъществяваните в администрацията видове дейност или да се намали обемът на дейността, което се изразява в премахване на предвидените в длъжностното разписание бройки. Свободна преценка е възможна и по въпроса коя от няколкото длъжности да бъде премахната /като система от функции, задачи и задължения/ при реално съкращаване на длъжности, свързано с намаляване на броят им в щатното разписание или тяхна трансформация в рамките на общата численост. И в двата случая е налице съкращаване на длъжността като основание за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл.

Решението на ОбС-Пловдив е от 19.01.2012г. Утвърденото поименно щатно разписание на служителите  в дейност 122 – общинска администрация-делегирана от държавата дейност, в изпълнение на РОС № 1 от 19.01.2012г., е считано от 01.02.2012г. Оспорената заповед е от 27.01.2012г. с отложено действие, считано от 06.02.2012г. Заповедта за прекратяване на правоотношение е издадена след постановяване на решението на общинския съвет и е с действие след влизане в сила на утвърденото ново длъжностно разписание.

6. Данните по административната преписка сочат, макар отделът и длъжността на жалбоподателя да е била премахната като нормативно установена позиция в длъжностното разписание, присъщите й цел, област на действие, функции, права и задължения, са запазени в своята съвкупност, като част от тях са доразвити в новата длъжностна характеристика за длъжността Младши експерт в отдел Култура, дирекция КОР /л.49 и сл./.

Извън това, в новата длъжностна характеристика не са налице ръководните и контролни функции, тъй като длъжността не е ръководна, а експертна. Запазени са задълженията за организиране и координиране, но без ръководство и контрол, каквито са областите на дейност на Началника на отдел Любителско творчество по длъжностна характеристика, л.91.

При съпоставяне на изискванията за заемане на длъжността става видно, че в.л. е игнорирало заеманата ръководна длъжност, за която е имало изискване за допълнителна квалификация и минимум един западен език /говоримо и писмено/, л.94 – л.51. Не се обсъжда длъжността гл.специалист, която както бе установено е заета в Други дейности по културата. От значение за спора е, че длъжността не е останала в обхвата на ръководните, по преценка на органа по назначаването.

Тоест, длъжността, заемана от жалбоподателя не е продължила да съществува като нормативно определена позиция и като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика, но изпълнявана от друго лице.

6.1. При липса на законово задължение за подбор между служителите, които изпълняват длъжността, чиито бройки са намалени – както се установи в случая /както и на въведени в закона или утвърдени от органа правила и критерии в тази насока/, преценката за това кои от служителите ще останат и кои ще бъдат съкратени е изцяло от компетентността на административния орган и не може да бъде контролирана от съда.

6.2. Според фактическото основание за издаване на заповедта – е съкратена именно длъжността, заемана от жалбоподателя „началник отдел Любителско творчество”, тъй като дирекцията, в която е бил отделът е с нова структура, в която няма такъв отдел и съответно няма предвидена щатна бройка за негов ръководител.

6.3. Доказателствата по делото обосновават да се приеме, че е било налице реално съкращение на длъжността - независимо от продължаване на изпълнението на подобни функции, изисквания и задължения, определящи съкратената длъжност след структурните промени, налице е редуциране числеността на тази длъжност, като при намаляване на бройката неотносимо е обстоятелството дали други служители в общината продължават изпълнението, тъй като изцяло в правомощието на компетентния по назначаването орган е да прецени по целесъобразност коя щатна длъжност да съкрати.

6.4. Неоснователни са доводите на жалбоподателя свързани с приложеното по делото споразумение между община Пловдив и Синдикалните организации в общинската администрация на община Пловдив от 21.10.2011г., във вр. с чл.333 ал.4 от КТ. Законът за държавния служител е специалният приложим, което изключва служебното правоотношение да се разглежда от Кодекса на труда. Със ЗДСл. се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон. Не е налице празнота, която да бъде запълнена по реда на чл. 46 ал. 2 ЗНА по аргумент и от чл.44 ал.3 ЗДСл.

Следва да се приеме, че е било налице формално основание за прилагане на чл.106 ал.1 т.2 ЗДСл., поради което жалбата не е основателна.

Мотивиран така и на основание чл.172 ал.2 АПК, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

Отхвърля  жалбата на Д.С.К.,*** против Заповед № 7/27.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратено служебното му правоотношение на основание чл.106 ал.1 т.2 ЗДСл.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                                                                     Административен съдия :