РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2101 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1407 от 13.05.2013г. , постановено по НАХД № 1514/2013г. по описа на Пловдивски районен съд 8-ми наказателен състав е

Отменил наказателно постановление № К-031217/04.12.2012г.,  издадено от Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция „ Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на  „Мимитекс” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ***, ТПК „Марица”,  представлявано от Г.А.Г. е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лева за нарушение  на разпоредбите на чл.9, ал.1 от Закона за защита на потребителите/ обн. ДВ бр.99/2005г./ и на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите, както и административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лева за нарушение на разпоредбите на чл.8, ал.1, т.1 от Закона за защита на потребителите / обн. ДВ бр.99/2005г./ и на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите.

 

Касаторът Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция „ Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, представлявано от Директорът на РД обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът оспорва по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна.

От фактическа страна въззивният съд е приел за установено следното:

При извършена проверка от служители на касатора на 25.10.2012 г., започнала в 14.00 часа в магазин за мъжки облекла „BIG BOYS”, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Царевец” № 7 , се е установило, че се предлагат за продажба мъжки облекла без етикети на български език или на български език на следните видове и количества стоки:

- мъжки ризи с търговска марка „GETONI” общо 22 бр. с продажни цени 27 лева;

- мъжки шалове – 5бр. с продажни цени от 5лв. до 10 лв.;

- мъжки вратовръзки – 6 бр. с цена 13лв.;

- колани – 3 бр. с цена 10лв.

Прието било, че търговецът е предлагал за продажба стоки без етикети на български език, с което е нарушил чл.9, ал.1 от ЗЗП.

В хода на проверката е било установено и, че търговеца е поставил в близост до входа табела с информация за работното време и име и фамилия на лицето, отговорно за обекта. На поставената табела или в близост до входа липсва и не е поставена информация за фирмата и адреса на управление на търговеца, стопанисващ обекта. Прието било, че търговецът е нарушил разпоредбата на чл.8, ал.1 т.1 от ЗЗП.

За да отменини обжалванато НП въззивният съд е приел, че  вменените във вина на дружеството нарушения не са доказани по категоричен и безспорен начин. За да достигне до този извод съдът изцяло е кредитирал показанията на св. Филипова като подробни, логични , последователни и вътрешно непротиворечиви, дадени от лице, което не е заинтересовано от изхода административнонаказателното производство.

Настоящият съдебен състав не кредитира горните изводи поради следното:

Задължение на продавач консултантите е да поставят етикети на всички стоки в магазина, т.е. това задължение е било нейно. Ето защо житейски обяснимо е, че в показанията лицето твърди единствено изгодни за него обстоятелства. Ако действително на всички стоки са били поставени етикети, отговарящи на разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗЗП то буди недоумение, защо свидетелката не е направила своевременно възражение в подписания от нея протокол за извършена проверка.

За пълнота на изложеното следва да се отбележи, че въззивният съд не е изложил каквито и да е мотиви свързани с нарушението по чл.8, ал.1 т.1 от ЗЗП. В хода на проверката е било направено копие на табелата за работно време, което е приложено към`1                   административната преписка, като в него не се съдържа информация за фирмата и адреса на управление на търговеца, стопанисващ обекта.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1407 от 13.05.2013г. , постановено по НАХД № 1514/2013г. по описа на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-031217/04.12.2012г.,  издадено от Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция „ Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на  „Мимитекс” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ***, ТПК „Марица”,  представлявано от Г.А.Г. е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лева за нарушение  на разпоредбите на чл.9, ал.1 от Закона за защита на потребителите/ обн. ДВ бр.99/2005г./ и на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите, както и административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лева за нарушение на разпоредбите на чл.8, ал.1, т.1 от Закона за защита на потребителите / обн. ДВ бр.99/2005г./ и на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите.

 

Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :