РЕШЕНИЕ

№ 243

гр. Пловдив, 23.01.2014 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на шести декември, две хиляди и тринадесетата година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря Р.П., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2158  по описа за 2013 год., за да се произнесе     взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Жалбоподателят “ Арена -  И.Т.” ЕООД с ЕИК *** и с адрес в  гр. ***, представлявано от И.Г.Т., обжалва  Заповед №  ДК – 02 -  ЮЦР - 245 /05.10.2012 г. на Началник РДНСК - ЮЦР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – представляващ “ Метално хале”, находящ се в поземлен имот / ПИ/ № 135 / Помпена станция/ , ЕКАТТЕ 36676, местност “ Каратопрак” по КВС на землище на село Катуница, община Садово, област Пловдив- с извършител фирма “ Арена -  И.Т” ЕООД, с управител и собственик И.Г.Т., ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление  гр. ***. В Заповедта е отбелязано, че строителството е извършено без одобрени проекти и без разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ.

В жалбата се  твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и нищожна, като нито в констативния  акт, нито  в процесната Заповед е посочен начина, по който е установено защо административния орган е приел, че именно собственика на поземления имот е извършител на строежа и доказателствата,  послужили за това.   Иска се отмяна на заповедта в обжалваната част.

Ответникът –  Началник РДНСК – ЮЦР Пловдив, чрез процесуалния си представител ю.к И. оспорва жалбата и счита същата за неоснователна. Претендира и съдебни разноски.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от лице с правен интерес, чиито права пряко са засегнати от заповедта, в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването на акта. Оспорената заповед е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 215, ал.1 ЗУТ, който подлежи на оспорване пред съд.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество, тя е основателна поради следните съображения:

Административния орган е приложил по делото  цялата административната  преписка по издаването на Заповед №  ДК – 02 -  ЮЦР - 245 / 05.10.2012 г. на Началник РДНСК – ЮЦР. На л.10-13 е приложен и КА №55 в който е отразено, че строежът е изпълнен от жалбоподателя, като последния е посочил , че е изпълнен преди 1987г. Н а л./19-26/ са приложени няколко нотариални акта в които е посочено че в продаваната  земя е включена помпена станция, тоалетна и други постройки.С акта на л. 26 жалбоподателят закупува 2121 кв. метра  земеделска земя, с начин на трайно ползване „ Помпена станция - Гюмюшево“.

По искане на жалбоподателя Съдът е допуснал до разпита двама свидетели, с които да се установи обстоятелството кога е извършен  строежа на сградата, предмет на заповедта.

В съдебно заседание на 06.12.2013г. Съдът е разпитал свидетелите А.М.А. и З.Б.Д., от чиито показания се установи, че  И.Т. е собственикът на “Арена – И – Т. “ ЕООД, а металното  хале представлява склад,  в който се слагат материали . Дават се данни, че металното хале се намира до сградата на помпената станция в местността покрай  река Марица - землището на село Ягодово и гр. Садово. Тази помпена станция е  на гр. Садово. Халето  е  метално, отгоре е покрито с ламарина, с размери 25 на 50м. приблизително, като това хале няма промяна откакто е построено и ламарината не е до земята,  а  е на бетонен цокъл , висок до  около един метър. Това хале съществува от много години в имота от преди 1987, като това се знае от стари собственици и  промени по халето не са правени.  

По аргумент от § 3, ал. 1 от ДР на Наредба № 13/23.07.2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК, “адресати на заповедта” са онези физически или юридически лица, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж с издадената по чл. 225, ал. 1 от ЗУТ заповед, като това могат да бъдат собственика на терена; лице, носител на ограничено вещно право; или извършителят на незаконния строеж. След като на  жалбодателя е вменено задължение за премахване на незаконния строеж като негов извършител, той е нейн адресат и активно легитимиран да я оспорва. От друга страна посочването на “Арена – И – Т. “ ЕООД, със собственик   И.Т. за извършител на строежа и адресати на заповедта, съответно на задължението за премахване, правят заповедта незаконосъобразна.

 Жалбодателят не е от кръга на лицата, посочени в цитираната по-горе разпоредба на § 3, ал. 1 от ДР на Наредба № 13/23.07.2001 г., тъй като  липсват каквито и да било доказателства, че той е  извършител на строежа, напротив от изложеното по-горе и от обсъдените нотариални актове , не може да бъде направен категоричен извод, че той е извършител на строежа, извършен към 1987 г.,  поради което неправилно са е бил  посочен  като такъв от административния орган. 

 Дори в случая да е налице незаконен строеж, заповедта неправилно е била издадена  и със същата е било разпоредено задължение спрямо лице, които не са от кръга на лицата, спрямо които такава заповед може да бъде издадена. / Решение № 9792 от 1.07.2011 г. на ВАС по адм. д. № 4491/2011 г., II о.,  Решение № 5657 от 21.04.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1444/2011 г., II о., /.

 Горното налага постановяване на  решение, с което да бъде отменена оспорената заповед, както и присъждане на съдебни разноски за жалбоподателя. Поради ненамиране на доказателства за договорен и изплатен адвокатски хонорар, съдът присъжда за разноски само заплатената ДТ.

Водим от горното и на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ и чл. 172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, V –ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  по жалба на “ Арена -  И.Т.” ЕООД с ЕИК ***, с адрес на управление в  гр. ***, представлявано от И.Г.Т.  Заповед №  ДК – 02 -  ЮЦР - 245 /05.10.2012 г. на Началник РДНСК - ЮЦР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – представляващ “ Метално хале”, находящ се в поземлен имот / ПИ/ № 135 / Помпена станция/ , ЕКАТТЕ 36676, местност “ Каратопрак” по КВС на землище на село Катуница, община Садово, област Пловдив,  с извършител фирма “ Арена -  И.Т” ЕООД.

ОСЪЖДА  РДНСК – ЮЦР да заплати на  “Арена -  И.Т.” ЕООД с ЕИК ***, съдебни разноски в размер на 53лева.

Решението  подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок от съобщаването му.

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :