РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

278

 

Град Пловдив, 29 януари 2014 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отд., ХІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря А.Х., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2172 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по жалба на „НЕДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: гр. ***, с управител Р.М.Р., против ревизионен акт /РА/ № 161300351/ 08.04.2013 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 651 от 28.06.2013 г. на Зам. директора на Дирекция “ОДОП” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя са установени задължения за довнасяне в размер на 41688,95 лв и лихви от 2308,44 лв.

Жалбоподателят счита, че оспореният ревизионен акт е незаконосъобразен поради неспазване на административнопроизводствените правила и  материалноправните разпоредби по издаването му. Счита, че ревизиращият екип е подходил неправилно и едностранно при събирането на доказателствата и установяване на фактите, както и че в решението не са били обсъдени наведените доводи за неотносимостта на нормата на чл.177 от ЗДДС. В противен случай, според жалбоподателя, би се стигнало до отменително решение. Счита за неправилни изводите на приходната администрация и в противоречие с правилата на Европейското право и практиката на Съда на ЕС. Намира, че отговорността по чл.177 от ЗДДС се реализира във връзка с доставката, по която не е внесен дължимият данък и никъде не става въпрос за частично невнасяне на данък, а се говори за една доставка и един данък. Затова счита, че разбиването на доставката на поредица от данъчни събития и разглеждането на дължимия данък като сбор от отделни части, за всяка от които отговорността по чл.177 ЗДДС е отделно приложима, а разширителното й тълкуване е недопустимо. Счита, че органът по приходите не е изследвал доколко дължимият данък не е платен от доставчикът „Личо глас“ ООД, респ. не е събран от това дружество по пътя на образуваното изпълнително дело. Претендира направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата – Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”– Пловдив при ЦУ на НАП чрез процесуалния си представител юрк. П. счита жалбата за неоснователна. Пре­тендира присъж­дане на юрисконсултско възнаграждение.

Пловдивският административен съд, ХІV състав след като прецени поотделно и в съвкупност събраните доказателства, намира за установено следното:

Началото на ревизионното производство е поставено с издаването на заповед за възлагане на ревизия № 1205429/ 12.11.2012 г. /л.296 по делото/ издадена от М.Й.Л. – началник сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив. Ревизията е с предмет ус­тановяване на публични задълже­ния за данък добавена стойност за периода 01.09.2012 г. – 30.09.2012 г., със срок на приключване до 1 месец, считано от връч­ва­нето й на ревизирано­то лице, което е сторено на 22.11.2012 г. по електронен път. Ревизията е удължена съгласно ЗВР № 1205987/ 13.12.2012 г. и ЗВР № 1300351/ 23.01.2013 г. със срок до 22.02.2013 г.

Съставен е ревизионен доклад № 1300351 от 07.03.2013 г. /л.58 и сл./.Със заповед № К 1300351/ 07.03.2013 г. /л.33/ органът, възложил ревизията, е оп­­ределил съгласно чл.119 ал.2 ДОПК компетентния да издаде ревизионния акт ор­ган, а именно един от органите по приходите, съставил ревизионния доклад – Р.Б.Т.- гл. ин­­спектор по приходите.

Съгласно представените заповеди № РД-09-1301/01.11.2012 г., издадена от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив и приложението към нея, на органите, издали ЗВР и Заповед за определяне на компетентен, са били делегирани правомощия по на чл.112 ал. 1 и чл.119 ал.2 от ДОПК.

В срока по чл.119 ал.3 от ДОПК, въз основа на съставения РД, определеният за това ор­ган издал и процесния ревизионен акт.

В срока по чл.152 ал.1 ДОПК ревизионния акт, бил обжалван изцяло пред директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив /сега Дирекция „ОДОП“ – Пловдив/ при ЦУ на НАП, кой­то с решение № 239/07.03.2013 г. на Зам. директора, съгласно заповед № ЗЦУ-147/ 15.02.2013 г. и заповед № 1839/ 11.06.2013 г. на ИД на НАП е, потвърдил РА изцяло.

При така постановения от административния орган резултат от административното обжалване, настоящият състав намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в предвидения за това срок – електронното съобщение е получено на 02.07.2013 г., а жалбата е подадена на 11.07.2013 г. чрез административния орган, от лице с правен интерес от оспорването и срещу акт, подлежащ на обжалване по съдебен ред.

         Въз основа на събраните по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

Установено е, че дневник за покупки за м. 09.12г., ревизираното лице е упражнило правото си на данъчен кредит в размер на 159432.55лв. по фактура № 321/01.09.12г., издадена от „Личо Глас” ООД гр. Хасково. Предмет на доставката е продажба на недвижим имот по нотариален акт № 137/24.08.12г., находящ се в гр. Пловдив  ж.к.  Тракия  ул. „Нестор Абаджиев” № 25,  за сумата от 1 285 680 лв. с включен ДДС, както следва: 4/10 идеални части от  поземлен имот с индетификатор 56784.539.142 с обща площ  по скица 4635 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване; УПИ целия със застроена площ 4544 кв.м. за сумата от 95 360 лв. с  включен ДДС .Данъчна оценка - 43784,08 лв.; „Цех за алуминиева и ПВЦ дограма и стъклопакети” с индетификатор 56784.539.142.1,  със застроена площ 1217 км.м,въведена в експлоатация с удостоверение № 38/10.05.2011г., издадено от Община Пловдив. Сградата е  изпълнена с частично подниво /кота +0,00/, състоящата се от складове, битови помещения за работниците, гардеробни със санитарни възли и стая за почивка и основна производствена част на кота +3,40.  Разгърнатата застроена площ е 1814 кв.м.  Стойността на имота по нотариален акт е 1190320 лв. с включен  ДДС.  Данъчната оценка на имота е 501 486,30 лв.

Относно плащането е установено, че ”Недекс България” ООД е погасило задълженията на „Личо  глас” ООД в общ размер 936 255,31 лв., към негови кредитори:  „Райфайзен лизинг България” ООД в размер на 185489,31лв.; „Бибов и Ко” ООД в размер на 6190 лв.; „Пиреос Банк”АД  в размер на 744576,00 лв., както и се е издължило със сума в общ размер  349425,02 лв., както следва: прихванати задължения  на  „Личо Глас”  ООД  към „Недекс България”  ООД за получени стоки и консумативи - в размер на 235637,35 лв.; платени по банков  път - 93447,32 лв. преди подписване на  нотариалния акт и депонирани при нотариуса - 20340,35 лв., от  които 15548,50 лв. за  нотариални такси по сделката, дължими от „Личо Глас” ООД  и  4791,85 лв. сума за плащане  на „Личо Глас” ООД, след сключване на сделката.

Установено е, че ревизираното лице е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит по следните фактури, издадени от „Личо Глас”ООД, за ревизирания период, за всички извършени предварителни  разплащания и окончателното закупуване на имота: ф. № 311/ 28.06.2012 г.  с предмет плащане по предварителен договор – в размер на 10000 лв. и ДДС в размер на 2000 лв.; ф. № 312/ 29.06.2012 г.  частично плащане в размер на 15572,55 лв. и ДДС от 3114,51лв.; ф.№ 314/ 25.07.2012 г. с предмет придобиване земя и сгради в размер на 10000лв. и ДДС от  2000 лв.; ф.№ 315/ 30.07.2012 г. с предмет придобиване земя в размер на 50000 лв. и ДДС от 10000 лв.; ф.№ 316/ 03.08.2012 г. с предмет придобиване земя и сгради в размер на 64455,15 лв. и ДДС от 12891,03 лв.; ф.№ 317/ 15.08.2012 г. с предмет придобиване на земя и сгради в размер на 5833,35 лв. и ДДС от 1166,67 лв.; ф.№ 318/ 17.08.2012 г. с предмет разходи/покупки в размер на 2643,10 лв. и ДДС от 528,62 лв.; ф.№ 319/ 17.08.2012 г. с предмет придобиване на недвижим имот в размер на 10986,65 лв. и ДДС от 2197,33 лв.; ф.№ 320/ 17.08.2012 г. с предмет придобиване на недвижим имот в размер на 58,35 лв. и ДДС от 11,67 лв. и ф.№ 321/ 01.09.2012 г. с предмет окончателна ф-ра за придобиване в размер на 797162,80 лв. и ДДс от 159432,60 лв.

Установено е, че средствата за закупуване на имота са получени основно от Банка ДСК АД   по договор № 166 от 16.08.2012г.  по  банков   кредит за 750000 лв. От представените в хода на ревизията документи за извършени плащания по повод покупката на процесния имот, органът по приходи установява, че ревизираното лице е извършило плащания както следва:

1.плащания към  кредитори: - на „Личо Глас” ООД – общо 936254,56 лв.; - на   Бибов и Ко ООД в размер на 6190 лв. на 24.08.12г.  за погасяване на задължения -5489,13 лв. и разноски 693 лв. по и.д.№ 20118240400729/2011 на ЧСИ с рег.№ 824; - в размер на 185489,31 лв. на дата 24.08.2012г. в полза на „Райфайзен лизинг България” ООД, за погасяване на задължения 180 000 лв. и разноски 5489,13 лв. по и.д. № 2011874040071/2011  на ЧСИ с рег.№ 874.; - в размер на 744575,25 лв. на 31.08.2012 г. плащане на банка „Пиреос  Банк” АД  - за погасяване на задължения  по догор за банков кредит 765 от 2008 г.;

 2.Плащане на задължение на 24.08.2012 г. в размер на  15548,50 лв. за частта, дължима от „Личо Глас” ООД на нотариуса, във връзка с прехвърляне на имота.

3.Плащания по банков път – общо в размер на 99000 лв. по предварителен договор от 23.01.12г. за покупка на цех, земя и административна сграда и анекс от 26.06.12 г., с който  покупката на административна сграда се отлага до нейното узаконяване : 12000лв. - на 30.01.12г.; 12000лв. - на 28.02.12г.; 20000лв.- на 28.03.12г.; 12000лв.- на 26.04.12г.; 12000лв.- на 30.05.12г.; 12000лв.- на 28.06.12г.; 3000лв.- на 30.07.12г.; 9000лв.- на 30.07.12г.; 1750лв.- на 15.08.12г.; 5250лв.- на 15.08.2012 г.

  От посочените плащания  - 93447,74 лв. са по НА № 137/24.08.12г. за покупка на земя и цех за алуминиева дограма и 5552,26 лв.- за административна сграда.

4.Заплащане чрез прихващане - общо 256 699,09 лв. – посочените прихващания са извършени на база протоколни съглашения от различни дати, посочени подробно ревизионния доклад.

   Установена е обща сума на плащането в размер на  1307502,15 лв. в т. ч. - за покупка на имот по НА № 137/24,08,2012г.– 1285680лв. и авансово плащане за административна сграда - 21822,15 лв. /5552,26 лв. платени по банков път и 16269,89  лв. – чрез прихващане/.

  В хода на ревизията е възложена експертиза за установяване пазарната цена на имотите, предмет на сделката. При сравнение на приетото заключение от експертното лице и цената, посочена в нотариалния акт, органът по приходи не е открил наличие на съществени разлики. Прието е, че не са налице отклонения на продажната цена от пазарната такава.

При проверка в информационната система на НАП е установено, че за периода м.09.2012, от страна на „Личо Глас” ООД е подадена справка-декларация по ЗДДС с деклариран от дружеството резултат -  ДДС  за внасяне 146717,59лв., като разлика между  начислен  ДДС за продажбите в размер на 171967,63лв., в който се включва и начисления ДДС в размер на 159432.55лв. по фактура № 321/01.09.2012г.,  издадена на „Недекс България” ООД и приспаднат пълен данъчен кредит за извършените покупки – 25250,04 лв.

 Посочено е, че от така декларирания ДДС за внасяне  в размер  146717,59лв., са внесени 101 000 лв.  на 05.11.12г. в размер на 85000лв. и на 16.10.2012г. в размер на 16 000лв. Част от останалите задължения и лихви, към настоящия момент са погасени чрез прихващане. Към датата на издаване на ревизионния доклад, „Личо Глас”ООД има остатък от декларирани и невнесени задължения по ЗДДС за данъчен период м.09.2012 г., в размер  41688,95 лв.  Дължимите лихви на основание чл.175 от ДОПК за тази сума са 2180,68 лв. Установената  главница е получена като разлика между начисления ДДС за продажбите за даден период и упражненото право на данъчен кредит в периода.

Установено е, че през периода м.09.2012 г. от „Личо глас” ООД  са декларирани, освен продажбата на имота, и  продажби на произведена продукция.  Правото на приспадане на данъчен кредит е свързано с производството на стъклопакети.

 Предвид горното, органът по приходи е приел наличие на основание за прилагане на разпоредбата на чл.177 от ЗДДС за вменяване на солидарна отговорност на „Недекс България” ООД за декларирания и невнесен данък от „Личо Глас” ООД, в размер на 41688.95лв. На основание чл. 177, ал.1 във връзка с чл. 177, ал.2 от ЗДДС, с мотив за наличие на предварително знание у „Недекс България” ООД, е вменена солидарна отговорност в посочения размер.

В настоящото производство по искане на жалбоподателя с писмо изх. № РД-50-7705/ 17.10.2013 г. на Директор Дирекция“СДО“ при ТД на НАП – Пловдив, че на „Личо глас“ ООД на 17.10.2013 г. е издаден ревизионен доклад № 1300192 във връзка с възложена ревизия за определяне на задълженията за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Посочено е, че към 17.10.2013 г. няма издаден ревизионен акт.

 В случая няма съмнение и спор, че и двете страни по облагаемата доставка, към момента на тяхното осъществяване, са регистрирани по реда на ЗДДС лица. Няма също така съмнение и спор, че получателят е ползвал правото на приспадане на процесния данък, като е включил размера на данъчния кредит в съответната справка декларация по чл.125 ЗДДС за съответния данъчен период, посочил е първичният счетоводен документ в дневника за покупки по чл.124 ЗДДС, както и че размерът на декларирания резултат му е възстановен.

Спорния между страните въпрос се концентрира именно по отношение на обстоятелството - налице ли са предпоставките, предвидени в чл.177 ЗДДС, правна последица от които е възникване на отговорност за получателя за дължимия, но невнесен от доставчикът му данък добавена стойност.

Според чл. 177, ал. 1 от ЗДДС съдържанието на тази отговорност е за плащане от регистрираното лице - получател по облагаема доставка за дължимия, но невнесен ДДС, когато е упражнило право на приспадане на данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия, но невнесен данък. Принципът, установен с чл. 177, ал. 6 от ЗДДС е, че отговорността се носи от прекия получател по доставката с невнесения данък, но ако той не бъде събран от него, се носи субсидиарна отговорност от всеки следващ получател по реда на доставките. Предпоставка за отговорността за злоупотреби е знанието у регистрираното лице за това, че данъкът няма да бъде внесен /чл. 177, ал. 2 от ЗДДС/ и доказването на съществуващото познание по реда на чл. 117 - 120 от ДОПК /т. е с ревизия/.

Според чл. 177, ал. 3 от ЗДДС задължението за знание по ал. 2 се презюмира, ако: т. 1 дължимият данък по ал. 1 не е ефективно внесен като резултат за данъчен период от който и да е предходен доставчик по облагаема доставка с предмет същата стока или услуга, независимо дали в същия, изменен или преработен вид, и т. 2. облагаемата доставка е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се отличава от пазарната.

В случая е безспорно установено, че по-голямата част от дължимия данък е бил внесен от доставчика по сделката – от общо декларирания ДДС за внасяне  в размер  146717,59лв., са внесени 101 000 лв.  на 05.11.12г. в размер на 85000лв. и на 16.10.2012г. в размер на 16 000лв., а част от останалите задължения и лихви са били погасени чрез прихващане. Останало е задължение в размер на 41688,95 лв. за внасяне. В този смисъл не се твърди от приходната администрация, че ДДС по тази сделка не е бил изобщо заплатен. Не се твърди също така от ответника сделката да е привидна или да заобикаля закона, нито са представени доказателства в тази връзка. Не на последно място от извършената в хода на ревизията експертиза, се установява, че сделката не е осъществена в отклонение от пазарните цени.

Освен това отговорността на дружеството-жалбоподател може да се ангажира на основание чл. 177, ал. 6 от ЗДДС, ако е установено, че събирането от прекия получател по доставката "Личо - глас" ООД, е неуспешно, а такива данни по делото няма. Представена е само заверено копие на съобщение от 21.03.2013 г.за доброволно изпълнение на задължения от посочени справки-декларации на дружеството /л.36 по делото/. В същото време е представено и удостоверение от 15.04.2013 г., издадено на „Личо - глас“ ООД на ТД на НАП –Пловдив за липсата на задължения, в което се посочва, че удостоверението се издава по данни на Дирекция СДО на ТД на НАП – Пловдив, актуални към 15.04.2013 г.

От изисканите данни в хода на настоящото производство стана ясно, че няма издаден на дружеството ревизионен акт.

В този смисъл и предвид казаното по-горе в изложението, съдът намира, че не са осъществени предпоставките на чл.177 от ЗДДС за ангажиране отговорността на получателя по сделката, поради което ревизионният акт ще следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

От двете страни се претендират разноски. Съобразно изхода от делото на жалбоподателя следва да се присъдят направените разходи, които се констатираха в размер на 50 лв. държавна такса и 2000 лв. заплатен хонорар на адвокат.

Мотивиран от гореизложеното, Административен съд- гр. Пловдив, І отделение, ХІV състав,

Р  Е  Ш  И :

                                                                                                             

ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 161300351/ 08.04.2013 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 651 от 28.06.2013 г. на Зам. директора на Дирекция “ОДОП” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя „НЕДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: гр. ***, с управител Р.М.Р., са установени задължения за довнасяне в размер на 41688,95 лв и лихви от 2308,44 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на „НЕДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: гр. ***, с управител Р.М.Р., сумата от 2050/две хиляди и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/