РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2286 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1565 от 18.06.2013г., постановено по НАХД № 23792013г., по описа на Пловдивски районен съд,  18-ти наказателен състав е потвърдил Електронен фиш серия К №0459606, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на М.К.А.,***,  на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Касаторът - М.К.А., чрез процесуалния си представител, обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се отмени изцяло обжалвания ЕФ.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна.

От фактическа страна въззивният съд е приел за установено следното:

На 25.12.2012г. в 10.47ч. в гр. Пловдив на бул. „Асеновградско шосе” №, при разрешена скорост от 50 км/ч касаторът е управлявал лек автомобил „Мерцедес Ц220 ЦДИ, с рег. № РВ7702МР, със скорост от 94 км/ч, установена и заснета с автоматизирано техническо средство TFR1-M №566.

Съгласно разпоредбата на чл.  167, ал.2, т.7 от ЗДвП при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение. Законодателят е обвързал действието на разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП с тази на чл. 167, ал.2, т.7 от ЗДвП.

Следователно  чл. 189 ал. 4 от ЗДвП /за разлика от предвидения в чл. 189 ал. 1 от ЗДвП  ред за установяване на нарушенията с акт, който се съставя от длъжностно лице на службата за контрол по пътищата и в присъствието на нарушителя/ е въведен  облекчена процедура за установяване на нарушенията по ЗДвП в отсътствие на контролен орган и на нарушителя. Тази процедура за ангажиране на административно-наказателната отговорност всъщност е разписана във връзка с изпълнението на задължението на контролните органи да контролират спазването на правилата за движение по пътищата в обхвата на средствата за видеонаблюдение, като  обозначат тези места с поставяне на пътни знаци и техника за видеонаблюдение. В последния случай не се съставя акт от длъжностното лице, но пък е необходимо да бъде поставен пътен знак, указващ, че контролът за спазването на правилата за движение се осъществява с техническо средство за видеонаблюдение и може да се осъществи само в неговия обхват

 

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1565 от 18.06.2013г., постановено по НАХД № 23792013г. по описа на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №0459606, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на М.К.А.,***,  на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

 

Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :

 

 

 

Особено мнение на съдия Анелия Харитева:

Не споделям становището на мнозинството на състава, като считам, че е налице нарушение на материалния закон и в този смисъл напълно споделям възраженията на касатора, изложени по-горе.

Не считам, че предвид установяването и заснемането на процесното нарушение с мобилно техническо средство в присъствието на контролни органи, които  включват системата в работен режим, е необходимо и задължително да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя и свидетелите, след което да бъде наложено административно наказание с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Режимът на работа на мобилните и стационарните камери не се различава по никакъв начин, поради което издаденият електронен фиш има същата правна стойност.

 

                                                                  Председател: