РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

Г. ПАСКОВ

          

         при секретаря С.Д. и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2293 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1619 от 21.06.2013г., постановено по НАХД №  2883/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 5-ти наказатален състав е  изменил Наказателно постановление № 36-0000438 от 25.04.2013год. на Началник сектор “Контрол и АНД“ в Областен отдел КД ДАИ гр.Пловдив, с което на жалбоподателя Б.З.Б. ЕГН **********  е наложено административно наказание ГЛОБА – в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лв. за нарушение на чл.66 т.8  от Наредба № 33 / 03.11.1999г. на Министерство на транспорта на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози, като на основание чл.93 ал.2 от Закона за автомобилните превози, като е намалил глобата на 500,00   /петстотин/ лева.

Касаторът – Областен отдел КД ДАИ гр.Пловдив, чрез процесуалнит си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.  

Касаторът Б.З.Б., чрез процесуалнит си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон. Твърдението е, че НП е било издадено от некомпетентен орган. Искането е съдът да отмени обжалваното решение, респективно искането е да се отмени изцяло обжалваното пред ПРС НП.  

Ответниците по касационните жалби не вземат становще по тях.

Според прокурора жалбите са неоснователни.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбите касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбите за процесуално допустими.

Касационната жалба на Областен отдел КД ДАИ гр.Пловдив е основателна, респективно касационната жалба на Б.З.Б. е неоснователна поради следното:

Не спори по делото, че на 08.04.2013 год. касаторът Б. в с.Старо Железаре при поискване от контролните органи не е представил Разписание за специализиран превоз на пътници, съгласувано с началника на ОО КД-ДАИ. Водачът  е извършвал специализиран превоз на пътници /деца/ с маршрут с.Ново Железаре – Старосел – с.Паничери с пътен лист № ВА 160606/08.04.13г. с МПС автобус Пежо Боксер с рег.№ РВ 8286МР, собственост на П.Б. от гр.Хасково.

         За да измени НП въззивният съд е приел, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя на посоченото в НП основание – чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП, като следва същият да бъде санкциониран  на основание чл.93 ал.2 от този закон.

         От правна страна настоящият съдебен състав намира за устатовено следното:

         Касаторът Б. твърди, че наказателното постановление е било издадено от некомпетентен орган. Според него към датата на издаването министърът на МТИТС, издал Заповед № ТД-ОТ-62/31.01.2013г. определяща длъжностните лица компетентни да издават наказателни постановления, вече не е заемал тази длъжност, т.е. следвало е да се издаде нова заповед от новия министър.

         Въззивният съд обстойно е осъдил този довод, като правилен е изводът му, че Заповед № ТД-ОТ-62/31.01.2013г. е издадена от административен орган като промяната на физическото лице заемащо длъжността не води до отпадане на делегираните правомощия.

         Касаторът Областен отдел КД ДАИ гр.Пловдив твърди, че с решението си е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила.

         С решението си въззивният съд е изменил както размерът на наложената санкция така и правната квалификация на деянието. Трайна практика на настоящия съдебен състав е, че правомощията на съда са да потвърди обжалваното пред него НП, да го отмени или да измени наложената санция, но не и да измени правната квалификация на деянието.

         Ако при издаването на НП неправилно е определена правната квалификация на деянието, то съдът е следвало да отмени НП, а не да променя квалификацията.

         Настоящият съдебен състав намира, че административнонаказващият орган правилно е определил санкционната норма - тази на чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП. В момента на извършване на проверката проверяващите не разполагат с възможност да установят дали  е изготвено разписание за специализиран превоз на пътници, и дали то е съгласувано с началника на ОО КД-ДАИ. Ето защо те са приели, че нарушението се изразява в непредставяне на разписание. В последствие след извършена проверка е било установено, че не съществува разписание за специализиран превоз на пътници, съгласувано с началника на ОО КД-ДАИ, поради което и законосъобразно е била наложена санкцията по чл. чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП.

         В хода на съдебното производство пред първата инстанция е бил представен Договор № МТ-001 за извършване на транспортна услуга, като в него страните по договора са договорили маршрутното разписание. С този доовор касаторът Б. иска да докаже, че е налице редовно разписание.

         Съгласно чл. 61, ал.2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България неразделна част от договора е разписание по образец (приложение № 9а) , което е съобразено с началото и края на работното (учебното) време на клиента. Разписанието е подписано от двете страни по договора за превоз и е съгласувано с областния отдел „Контролна дейност - ДАИ" по месторегистрация на превозвача.

         Видно от тази разпоредба е, че разписанието следва да бъде съставено по образец и кумулативно с това същото следва да се съгласува с областния отдел „Контролна дейност – ДАИ.

Видно от гореизложеното е, че обжалваното решение на РС е незаконъсобразно и следва да се отмени, респективно процесното НП следва да бъде потвърдено.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1619 от 21.06.2013г., постановено по НАХД №  2883/2013г. по описа на Пловдивски районен съд и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0000438 от 25.04.2013год. на Началник сектор “Контрол и АНД“ в Областен отдел КД ДАИ гр.Пловдив, с което на жалбоподателя Б.З.Б. ЕГН **********  е наложено административно наказание ГЛОБА – в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лв. за нарушение на чл.66 т.8  от Наредба № 33 / 03.11.1999г. на Министерство на транспорта на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози, като на основание чл.93 ал.2 от Закона за автомобилните превози

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :