РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2367 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1775 от  28.6.2013г., постановено по НАХД №  1414 по описа на Пловдивски районен съд е  потвърдил наложената Глоба с електронен фиш серия К № 0325504 издаден от ПП -гр.Пловдив, с който на С.М.Р., с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лв. за нарушение по чл.21, ал.2, вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.

Касаторът - С.М.Р., чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се отмени изцяло обжалваното НП.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

На 10.04.2012г. около 5ч.42м. касаторът управлявал собствения си лек автомобил с ДК №  3049 МС в района на гр.Пловдив по път ІІ-86, км19+200 в посока гр.Асеновград, като скоростта му била 99 км/ч при ограничение за движение със знак „В26” от 60 км/ч. Нарушението е било заснето със стационарна система за видеоконтрол монтирана на посоченото място. В последствие бил разпечатан и надлежно връчен процесния електронен фиш.

Касаторът твърди, че в електрония фиш липсват издадел и дата на издаване. Твърди се и, че неправилно е квалифицирано деянието като нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП, вместо по чл. 21 от същия закон.

Настоящият съдебен състав не кредитира тези му тъърдения поради следното:

Реквизитите на електронния фиш са изчерпателно поосочени в чл. 198, ал.4 от ЗДвП, като адмнистративнонаказващият орган не разполага са каквито и да е правомощия да ги допълва. В случая в процесния фиш се съдържат всички изискуеми от закона реквизити. Не е основателно и второто твърдение на касатора. Разпоредбата на ал.2 на чл. 21 от ЗДвП е изключение на въведените забрани за превишаване на скоростта с ал.1 на същия член.

 Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1775 от  28.6.2013г., постановено по НАХД №  1414 по описа на Пловдивски районен съд.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :