РЕШЕНИЕ

 

№ 84

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря С.Д. и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2488 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 211 от 11.07.2013г., постановено по НАХД №  372 по описа на Карловски районен съд 2-ри наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 215/08.04.2013 година на Началника на РУП- Карлово, с което на И.В.М. на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от КЗ е наложено административно наказание  глоба в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 315 ал. 1 т. 1 от КЗ,

Касаторът – Началникът на РУ „Полиция”, гр. Карлово, обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

На 02.04.2013г. при извършена проверка от служители на касатора, е бил спрян товарен автомобил Мерцедес 308 с рег. № ****, собственост на „Портимпорт” ЕООД, управляван от  И.В.М.. Актосъставителят е приел в съставения АУАН № 215/02.04.2013г. водачът управлява товарния автомобил без автомобилът да е спрян от движение. Прието било, че водачът не е сключил валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, с което е нарушил чл. 315 ал. 1 т. 1 от КЗ.

Законосъобразно въззивният съд е отменил обжалваното пред него НП поради следното:

Административнонаказващият орган изрично е посочил, че водачът не е сключил валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Правилен е изводът на въззивния съд, че субект на това нарушение може да бъде само собственика на МПС, независимо дали същото се управлява. Действително разпоредбата на чл. 315 ал. 1 т.1 от КЗ предвижда санкция за водачът който управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност", но това основание не е посочено нито в АУАН-а, нито в НП.

В случая е налице съществено нарушение на процесуалните правила. Това нарушение неизбежно поставя нарушителя в невъзможност да упражни правото си на защита в пълен обем.

Ето защо касационната жалба се явява неоснователна.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211 от 11.07.2013г., постановено по НАХД №  372 по описа на Карловски районен съд.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :