РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2511 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1884 от 08.07.2013г., постановено по НАХД №  4551/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 25-ти наказателен състав е  потвърдил Наказателно постановление № О-2/05.06.2012 г. на Началник Второ РУП - Пловдив, с което на Л.Н.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на осн.чл.212 от същия закон.  

Касаторът – Л.Н.С., чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима.

Жалбата е основателна поради следното:

Безпорно по делохо се установява, касаторът притежава разрешително за носене на ловно оръжие – три ловни пушки, чийто срок на валидност бил до 31.03.2012 год.

Административнонаказващият орган е приел, че той е следвало да предприеме действия за актуализиране на разрешителното в срок от един месец преди изтичането му. Прието било, че с това е била нарушена разпоредбата на чл. 87, ал.1 от ЗОБВВПИ. Този извод е бил въприет и от въззивния съд.

Настоящия съдебен състав не кредитира горното поради следното:

Трайната практика на Административен съд-Пловдив е, че разпоредбата на чл. 87, ал.1 от ЗОБВВПИ не въвежда задължение лицата да искат удължаване на съответното разрешително. В случая това е тяхно право а не задължение. Нееднократно административния съд е излагал становището си, че ако лицето не се възползва от това си право, то  същото е задължено да предаде на органите на МВР притежаваното от него оръжие и боеприпаси или да ги прехвърли в собственост на лице, което притежава необходимото разрешително. При неизпълнине на това си задължение, то  лицето следва да бъде санкционирано по законоустановения ред за носене и употреба, респективно за съхраняване на оръжие без съответното разрешително.

Ето защо обжалваното решение на РС следва да бъде отменено, респективно следва да се отмени и НП.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1884 от 08.07.2013г., постановено по НАХД №  4551/2013г. по описа на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № О-2/05.06.2012 г. на Началник Второ РУП - Пловдив, с което на Л.Н.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на осн.чл.212 от същия закон.      

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :