РЕШЕНИЕ

 

109

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2628 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2007 от 19.07.2013г., постановено по НАХД № 2493/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 23-ти наказателен състав е отменил Електронен фиш серия К № 0445901 на ОДМВР - П., с който на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 4 от ЗДвП е наложена на В. Н.К., глоба в размер на 200 лв.  за административно

Касаторът – ОД на МВР, гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител обжалва  решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът, чрез процесуалния си представител оспорва касационнатаа жалба.

Прокурорът счита жалбата за основателна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

На 17.12.2012г. в 09:31 часа в  гр. Пловдив, на  бул. “Асеновградско шосе” до № 1  В.К. е управлявала собственоото си  МПС “Тойота              Сцион ТЦ”  рег. № РА 3039 ВВ, движейки се със скорост 81 км/ч при разрешена скорост 50 км/ч. Нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство № ТFR1-M 529.

За да отмени обжалваното пред него НП въззивният съд е приел, че в него не се съдържат следните реквизити: дата на издаване, издател и въз основа на кое овластяване е бил издаден.

Настоящият съдебен състав не кредитира този извод на съда, тъй като реквизитите които следва да съдържа фиша са изчерпателно изброени в чл. 189, ал.4 от ЗДвП и административнонаказващият орган не разполага с каквито и да е правоомощия да ги допълва.

От друга страна въззивният съд правилно е приел, че  електронния фиш се издава само когато административното нарушение е  установено и заснето в отсъствието на контролен орган със стационарно разположено техническо средство с въведени конкретни показатели с оглед на мястото, където е позиционирано, и определен обхват.

Правилно съдът е обвързал действието на разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП с тази на чл. 165, ал.2, т.7 от ЗДвП. В случая законодателят изрично е предвидил, че следва да бъде поставен пътен знак, който да предупреждава водачите за наличието на стационарно техническо средство за видеонаблюдение.

Това нарушение на процесуалните правила е съществено и е самостоятелно основание за отмяната на НП.

 

         Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2007 от 19.07.2013г., постановено по НАХД № 2493/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :

 

 

Особено мнение на съдия Анелия Харитева:

Не споделям становището на мнозинството на състава, като считам, че е налице нарушение на материалния закон и в този смисъл напълно споделям възраженията на касатора, изложени по-горе.

Не считам, че предвид установяването и заснемането на процесното нарушение с мобилно техническо средство в присъствието на контролни органи, които  включват системата в работен режим, е необходимо и задължително да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя и свидетелите, след което да бъде наложено административно наказание с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Режимът на работа на мобилните и стационарните камери не се различава по никакъв начин, поради което издаденият електронен фиш има същата правна стойност.

 

                                                                  Председател: