РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Пламена Станева и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2649 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1976 от 19.07.2013г., постановено по НАХД № 2242/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 12-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление 36-0000303/27.03.2013г. на Началник сектор „КАНД” в ОО „КД-ДАИ” гр.Пловдив, с което на М.О.А. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв за извършено нарушение по чл.58 ал.1 т.4  от Наредба №11 от 31.10.2002 на МТ

Касаторът – Областен одел „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” гр. Пловдив обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът, чрез процесуалния си представител оспорва касационнатаа жалба.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

На 06.03.2013 г. около 10.30 часа на Кукленско шосе срещу входа на фирма „Зетком”, М.О.А., като водач на композиция от следните пътни превозни средства – влекач МАН категория N3 с рег.№ ВТ3795АК и полуремарке с рег.№ ВТ 2564ЕВ и  двете собственост на фирма „ЕТ Иван Дамянов”, извършващ международен превоз на товари от България за Русия със заверено копие към лиценз на ЕО № 137130001, Тир Карнет № KZ70659U24, ЧМР № 24/05.03.2013г е извършвал международен превоз на товари, без да притежава карта за квалификация на водача. Категория „С” е била придобита на 09.07.1973 г., а картата за квалификация е трябвало да бъде придобита до 31.12.2011 г.  Прието било, че с горното е било извършено нарушение по чл.58 ал.1 т.4  от Наредба №11 от 31.10.2002 на МТ.

За да отмени НП въззивният съд е приел, че  доколкото доказателствената тежест за установяване факта на твърдяно нарушение лежи върху АНО, предвид изложеното възражение в АУАН, от страна на наказаното лице, че има такъв документ с посочен от него номер и липсата на ангажирани от въззиваемата страна каквито да било доказателства оборващи това твърдение, факта на нарушение не е безспорно доказан.

На второ място  съдът е приел, че липсата на посочване на мястото на извършване нарушението е съществено процесуално нарушение, което се отразява върху правото на защита на наказаното лице и се явява допълнително основание за отмяната на обжалваното НП.

Настоящият съдебен състав не кредитира първия извод на съда. Административнонаказващият орган не следва да доказва отрицателни юридически факти. Доказателствената тежест в случая е на нарушителя. Въпреки твърдението, че той разполата с Удостоверение за професионална компетентност, такова не е представено нито в хода на административнонаказатателното, нито в хода на съдебното производство.

Основателно е обаче изводът на първоинстанционния съд, че и в АУАН-а и в НП не е посочено място на  на извършване на нарушението. В случая не е посочено населеното място, алтернативно не е посочен междуселищен път с обозначение „Кукленско шосе”, което безспорно се явява нарушение на разпоредбата на чл.чл. 42,т.3 и чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН. Тези нарушения са същствени и са самостоятелно основание за отмяната на НП.

         Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1976 от 19.07.2013г., постановено по НАХД № 2242/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.

 Решението е окончателно.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :