РЕШЕНИЕ № 8

гр. Пловдив, 03.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в открито заседание на трети декември, две хиляди и тринадесета година  в състав:                

                                      

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар Веселина Елкина. като разгледа административно дело № 2677  по описа на съда за 2013 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Е.К.С. *** срещу мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх. № 997/ 01.08.2013 г. В жалбата се твърди, че вместо поисканата информация на 23.08.2013 г. получила уведомително писмо, което счита за отказ за предоставяне на информацията, за която се сочи, че ответникът я притежава. Моли се съда да постанови решение, с което да отмени мълчаливия отказ  и да задължи административния орган да предостави поисканата информация. Претендират се разноски. В СЗ жалбодателката се явява лично и поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата  чрез процесуален представител оспорва жалбата и претендира юрисконсултско възнаграждение.  Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Жалбата е подадена в срок  и от лице, имащо право на жалба, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. От доказателствата по административната преписка е видно, а също така не се спори между страните, че поисканата от жалбодателката представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и че същата не й е била предоставена в законовите срокове, като с изпращането на уведомителни писма, в които исканата информация не се съдържа, още повече че жалбодателката е поискала и копия от документи на хартиен носител, не може да се приеме че е налице предоставяне, нито че е налице изричен отказ за предоставяне на исканата обществена информация. При това положение следва да се приеме, че е налице мълчалив отказ, който съгласно трайно установената съдебна практика по ЗДОИ е недопустим, тъй като във всички случаи административният орган следва да се произнесе с нарочен акт, с който да предостави исканата информация или откаже мотивирано нейното предоставяне.

 

         Поради изложеното следва да бъде отменен мълчаливия отказ на Началник РО „НСК” за предоставяне обществена информация по заявление вх. № 997/ 01.08.2013 г.,  като бъде задължен Началника на  РО „НСК” – Пловдив да предостави поисканата обществена информация. При този изход на делото на жалбодателката следва да се присъди единствено внесената ДТ в размер на 10 лв. Разноски за адвокат не следва да се присъждат, тъй като самата жалбодателка е адвокат, като през целия процес се е явявала и представлявала лично, поради което друго процесуално представителство /от “упълномощения” от жалбодателката адвокат/ практически липсва. Що се отнася до искането да се присъди таксата за банков превод, от една страна същата не се обхваща от разноските по смисъла на чл.78, ал.1 от ГПК, а от друга страна следва да се посочи, че са липсвали пречки таксата да бъде заплатена в Административен съд – Пловдив, чрез наличното ПОС – устройство, поради което ответникът не следва да възстановява на жалбодателя и тази сума.      

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  мълчаливия отказ на Началник РО „НСК” за предоставяне обществена информация по заявление вх. № 997/ 01.08.2013 г.

         ЗАДЪЛЖАВА Началника на  РО „НСК” – Пловдив в 14-дневен срок да предостави поисканата обществена информация.

         ОСЪЖДА   РДНСК – ЮЦР – Пловдив да заплати на Е.К.С. *** сумата в размер на 10 лв., представляваща внесена ДТ. 

          ОТХВЪРЛЯ направеното искане от Е.К.С. *** за заплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв., и на сумата в размер на 5 лв., представляваща такса за банков превод.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: