РЕШЕНИЕ

 

92

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2699 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 230 от 02.08.2013г., постановено по НАХД № 445/2013г. по описа на Карловски районен съд, 1-ви наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 836 от 23.05.2013 г. на Директора на РДГ Пловдив, с което на В.Д.К. е наложено административно наказание на основание чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН- глоба в размер на 1000 лв., за нарушение на чл.266 ал.1 вр. чл.108 ал.1 т.1 от ЗГ.

Касаторът – Директора на РДГ Пловдив обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът, чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

При извършена проверка на 09.11.2012 г. от служители на касатора. на отдел „35 Г“, находящ се в държавна горска територия в обхвата на горепосоченото ДГС, в който се извършвала сеч от  „Емир-77“ ЕООД  било установено, че от съседният подотдел „35 А“, който бил маркиран за лесфонд за 2013 г., на за него нямало позволително за сеч били отсечени 194 броя дървета от зимен дъб и 36 дървета от бук. Било установено, че дърветата са отсечени от секачите на „Емир-77“ ЕООД   Добитата дървесина била продадена за сметка на ДГС К. с редовни превозни билети на едно с дървесината, отсечена от подотдел „35 Г“.

Всички доводи изложено в касационната жалба са били обстойно обсъдени от въззивния съд.

Предвид събраните в хода на административнонаказателното и съдебното производство доказателства, се налага изводът, че не се доказва субективната страна на деянието. В подкрепа на този извод е и приложената по делото наказателна преписка по досъдебно производство № 93/2013г. по описа на РУ „Полиция”-Карлово.

Отделно от това правилен е и изводът на съда, че между обстоятелствата по нарушението, описани в АУАН и в атакуваното наказателно постановление липсва идентичност. В случая е налице съществено нарушение на процесуалните правила, което е самостоятелно основание за отмяната на НП.

Настоящият съдебен състав изцяло кредитира и изводът на въззивния съд, че е налице маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Основният критерий за това дали един случай е маловажен или не е дали от деянието са възникнали или биха могли да възникнат вредни последици. В случая след като още към извършване на сечта, за санкциониращия орган е била налице яснота, че този отдел също е предназначен за сеч, която е била извършена около месец след инкриминираната дата, отново от същото дружество и след като добитата при извършената сеч на 09.11.2012 г. дървесина е била продадена за сметка на ДГС Клисура, не са налице каквито и да е вредиот деянието.

         Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 230 от 02.08.2013г., постановено по НАХД № 445/2013г. по описа на Карловски районен съд.

Решението е окончателно.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :