РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

54

 

гр. Пловдив, 09.01.2014 г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на трети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 2710 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                   Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./ във връзка с чл. 4 от Закона за местните данъци и такси.

                   Образувано е по жалба предявена от “САША-2” ООД, със седалище и адрес на управление: *** , ЕИК **** , представлявано отуправителя Б.П.А. против Акт за установяване на публично общинско вземане №1 от 15.05.2013г., издаден от А. И. С. на длъжност управител на дейност „Пазари и тържища” при Община Асеновград в качеството й на орган по приходите, определен със Заповед № А-428 от 01.03.2013г. на Кмета на Община Асеновград, с който са определени задълженияза плащане на такса за ползване на обект в „Търговски център с многофункционално предназначение-подплощадно пространство в центъра на Асеновград-тип „Покрит пазар” № 50+51 с площ 19,52кв.м за периода от 01.10.2011г. до 31.12.2012г., цена на услуга за почистване за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. и лихви за просрочие към 15.05.2013г., както следва: такса за ползване на пазари, тържища и др. за периода от 01.10.2011г. до 31.12.2012г. в размер на задължението-4755.15лв., лихва за периода от 06.10.2011г. до 13.05.2013г. в размер на 507.29лв.; цена на услугата за почистване от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 200.00лв., лихва в размер на 14.43лв., потвърден с Решение №1 от 24.07.2013г. на Кмета на Община Асеновград

                        Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.  Излагат се подробни писмени съображения. Претендира се отмяната на АУПВ № 1 от 15.05.2013г. на управителя на дейност „Пазари и тържища” при Община Асеновград и разноските по делото.

                        Ответникът-Кметът на Община Асеновград, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователнаи моли Съда да я остави без уважение. Излага подробни писмени съображения, претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.                           

                        АУПВ № 1 от 15.05.2013г. на управителя на дейност „Пазари и тържища” при Община Асеновград, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията административен орган, който е счел същият за законосъобразен и го е потвърдил. Така постановеният резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат изводът за нейната ДОПУСТИМОСТ.

      

                   Съдът установи следното от фактическа страна: с Решение № 380 на Общински съвет - Асеновград, обективирано с Протокол № 19 от 27.10.2004 г., е възложено на Кмета на Обшина Асеновград да преподпише договорите на ползвателите в „Търговски център Хермес 2002" при същите условия до приемане на схема и прилагане на приетите такси до края на 2004 г.

В т. 6 от Решение № 690 на Общински съвет - Асеновград, обективирано в Протокол № 34 от 28.09.2005 г. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Асеновград да предостави обектите от „Търговски - център с многофункционално предназначение; подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар" за ползване с приемо - предавателни протоколи със срок на ползване до 01.10.2006 г.

С т. 1 от Решение № 1072 на Общински съвет - Асеновград, обективирано в Протокол № 51 от 27.09.2006 г. се изменя текста на т. 6 от Решение № 690 по Протокол № 34 от 28.09.2005 г., като се упълномощава Кмета на Община Асеновград да предостави обектите от „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар'" за ползване по ред и начин, уредени в Правилник за реда и начина на ползване и експлоатация на обекти в ТЦ - Асеновград.

Депозирана е молба с вх. 14-С-252/29.07.2005г. до Кмета на Община Асеновград от С. А. А.представляваща «САША-2» ООД с ЕИК ****/л.23 по делото/, с искане за ползване на търговски обект № 50 + 51 в «Търговски център».

С предавателно - приемателен протокол от 20.09.2005г. /л.24/, комисия,
назначена със Заповед
№ 936 от 03.09.2005 г. на Кмета на Община Асеновград, е предала на „САША - 2" ООД обект № 50 + 51, с площ 19,52 кв.м. в  „Търговски      център с многофункционално предназначение подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип «Покрит пазар», ведно с находящи се в същия движими вещи: маси -5 броя, стелажи и рафтове, съответно 4 и 16 броя.

   Административният орган е определил месечната такса, съгласно Приложение № 3 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград за ползване на обект в „Търговски център" с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар № 50+51, с площ 19,52 кв. м.  за периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2012 г. както следва:-за 01.10.2011г.-.31.10.2011 г. месечна такса в размер на327.94 лв.;за 01.11.2011 г.-30.11.2011 г.- месечна такса в размер на 327.94 лв.;за 01.12. 2011 г.- 31.12.2011 г. - месечна такса в размер на 327.94;лв.;-за 01.01.2012 г.- 31.01.2012 г. - месечна такса в размер на 327.94;лв.;-за 01.02.2012 г.- 29.02.2012 г. - месечна такса в размер на 327.94;лв.;-за 01.03.2012 г.- 31.03.2012 г. - месечна такса в размер на 327.94;лв.;-за 01.04.2012 г.- 30.04.2012 г. - месечна такса в размер на 327.94 лв.; за 01.05.2012г -31.05.2012г. -327.94лв.; за 01.06.2012г.-30.06.2012г. -327.94лв.; за 01.07.2012г.-31.07.2012г.-327.94лв.; за 01.08.2012г.-31.08.2012г.-295.15лв.; за 01.09.2012г.-30.09.2012г.-295.15лв.; за 01.10.2012г.-31.10.2012г.-295.15лв.; за 01.11.2012г.-30.11.2012г.-295.15лв.; за 01.12.2012г. -31.12.2012г. -295.15лв. Административният орган е определил цена на услуга за почистване за 2012 г. както следва:

по ред

Вид на задължението

Период

Размер на задължението съгласно Приложене

№ 3 /в л в./

1

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.10.2011 г.-31.10.2011 г.

327.94 лв.

2

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.11.2011 г.-30.11.2011 г.

327.94 лв.

3

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.12.2011 г. 31.12.2011 г.

327.94 лв.

4

 

Такса за ползване на пазари, тържища

, тържища и други

01.01.2012г.-

3331.0131.31.01.12г

 

31.01.2012г.

327.94 лв.

 

 

Тържища и други

 

31.01.2012г.

 

 

 

5

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.02.2012г.-29.02.2012г.

327.94 лв.

6

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.03.2012г.-

31.03.2012г.

327.94 лв.

7

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.04.2012г.-30.04.2012г.

327.94 лв.

8

Такса за ползване на пазари,тържища и други

01.05.2012г.-31.05.2012г

31.05.2012г.

 

 

327.94 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.06.2012г.-30.06.2012г.

327.94 лв.

10

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.07.2012г.-

31.07.2012г.

327.94 лв.

11

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.08.2012г.-31.08.2012г.

295.15лв.

12

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.09.2012г.-30.09.2012г.

295.15лв.

13

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.10.2012г.-

31.10.2012г.

295.15лв.

14

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.11.2012г. 30.11.2012г.

295.1 5 лв.

15

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.12.2012г.-

31.12.2012г.

295.15лв.

 

 

 

 

16

Лихва

от 06.10.2011 г.-до 15.05.2013г.

507.29 лв.

17

Цена на услуга за почистване

01.01.2012г.-31.12.2012г.

200.00 лв.

18

Лихва

 

14.43 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Установено е, че до датата на издаване на АУПОВ САША -2" ООД не е внесло вноски за погасяване на дължимите суми за такса за ползване на обект в „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар" № 50+51, с площ 19,52 кв. м. за периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2012 г. и цена на услуга за почистване за 2012г.

         Определени  са задължения за плащане на такса за ползване на обект в „Търговски център с многофункционално предназначение-подплощадно пространство в центъра на Асеновград-тип „Покрит пазар” № 50+51 с площ 19,52кв.м за периода от 01.10.2011г. до 31.12.2012г., цена на услуга за почистване за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. и лихви за просрочие към 15.05.2013г., както следва: такса за ползване на пазари, тържища и др. за периода от 01.10.2011г. до 31.12.2012г. в размер на задължението-4755.15лв., лихва за периода от 06.10.2011г. до 13.05.2013г. в размер на 507.29лв.; цена на услугата за почистване от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 200.00лв., лихва в размер на 14.43лв.

         По делото е приета фактура №5000004712 от  20.04.2012г. за платена такса пазари-500лв. от „САША-2, че ” ООД. Ответникът посочва, че е платено с тази фактура задължението за м. септември 2011г.

         По делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза с подробни задачи, поставени от съда с цел установяване ползването на процесния обект и счетоводните записвания във връзка с дейността на ООД в процесния обект. Същата е заличена по искане на процесуалния представител на жалбоподателя. Следва да се посочи, че жалбоподателят не ангажира никакви доказателства, опровергаващи констатациите в оспорения АУПОВ, нещо повече, в хода на съдебното производство се представи фактура №5000004712 от  20.04.2012г. за платена такса пазари-500лв. от „САША-2, че ” ООД, което доказва, че търговският обект е ползван от дружеството.   Обектът е приет от ООД с приемо - предавателен протокол от 20.09.2005г., като жалбоподателят не ангажира доказателства, че е подадена молба до Кмета на Община Асеновград за освобождаване на процесния обект, съгласно изискванията на чл. 5 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на Търговски център - Асеновград. Налага се изводът, че процесният обект се ползва от ООД.

Според нормата на чл.72 от ЗМДТ, такса се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и други терени, които са общинска собственост. Размерът на таксата за ползване на пазари, тържища и други се определя с Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград,  която е приета на основание чл. 9 от ЗМДТ. Според чл. 73. ал. 1 от ЗМДТ и чл. 23. ал. 1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград /Наредбата/ таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, тържища, както и терени с друго предназначение се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените. Съгласно чл.23 ал.2 от  Наредбата зоните по ал. 1 се определят с решение на Общинския съвет. В т. 2 от Решение № 690 на Общински съвет - Асеновград, обективирано с Протокол № 34 от 28.09.2005 г., са определени зоните на разположение на търговските обекти в „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар".

Според чл. 6. ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград  размерът на всички видове местни такси и цени на услуги, предоставени от общината, са определени от Общинския съвет в Приложения № 1. № 2 и № 3., които са неразделна част от наредбата.

Съобразявайки се с Приложение № 3 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград за ползване на обект в „Търговски център" с многофункционално предназначение - подплощадно пространство са определени от административния орган месечните такси. Цената на услугата за почистване е 200 лв. годишно, определена с т. 2.9. на Решение № 43, обективирано в Протокол № 6 от 14.12.2011 г. на Общински съвет - Асеновград за ползваните общински площи в «Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар.

            Съгласно разпоредбата на чл.14. ал. 1, т. 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград, таксата за битови отпадъци за общински имоти, ползвани или наети от други лица, се заплаща от общината за сметка на наемателя/ползватедя. 

        Административният орган правилно е приложил материалноправните разпоредби и е определил таксата за ползване на пазари за процесния обект за периодите, подробно посочени по-горе. АУПОВ № 1 от 15.05.2013г. е издаден от компетентен приходен орган, съгласно Заповед №А-428 от 01.03.2013г. на Кмета на Община Асеновград, с която на Антония Стоянова са предоставени правата по смисъла на чл.4 от ЗМДТ. Съгласно цитираната разпоредба, установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Процесният АУПОВ е мотивиран, като съдържа фактически и правни основания.

          По изложените съображения Съдът намира оспорения акт за правилен, а жалбата срещу него като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

           Направено е искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение от процесуалния представител на ответника, което с оглед изхода на спора и на основание чл.161 от ДОПК, следва да бъде уважено, като бъде определено в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 469лв. /четиристотин шестдесет и девет лева/.

          Воден от гореизложеното и на основание чл. 160 от ДОПК Административен съд-Пловдив:

                                         Р Е Ш И :

        ОТХВЪРЛЯ жалбата на “САША-2” ООД, с ЕИК ****  представлявано отуправителя Б.П.А. против Акт за установяване на публично общинско вземане №1 от 15.05.2013г., издаден от А. И.С.на длъжност управител на дейност „Пазари и тържища” при Община Асеновград в качеството й на орган по приходите, определен със Заповед № А-428 от 01.03.2013г. на Кмета на Община Асеновград, потвърден с Решение № 1 от 24.07.2013г. на Кмета на Община Асеновград.

        ОСЪЖДА “САША-2” ООД, със седалище и адрес на управление: **** , ЕИК ******* , представлявано от управителя Б.П.А.,*** сумата в размер на 469лв. /четиристотин шестдесет и девет лева/.

       Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: