РЕШЕНИЕ

 

96

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2717 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1771 от 04.07.2013г., постановено по НАХД № 8702/2012г. По описа на Пловдивски районен съд, 25-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-0001220/ 05.12.2012 г. на Началник сектор “Контрол и АНД”, гр.Пловдив към ИА”АА”, с което на „МОНТЕС 09” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., на основание чл.104, ал.3 от ЗАвП

Касаторът – Областен одел „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” към дирекция „Автомобилна инспекция”, гр. Пловдив, чрез и.д. Директор  обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът, чрез процесуалния си представител оспорва касационнатаа жалба.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

На 22.11.2012г. е била извършена комплексна проверка от служители на касатора на  „МОНТЕС 09” ООД в хода на която се е установило, че превозвачът не е осигурил правилната експлоатация на тахографа, с който е бил оборудван камион „МАЗ 5551”, тъй като в този апарат на 03.02.2012 год. е бил поставен тахографски лист, който, обаче е престоял там повече от 24 часа. Прието било, че е налице нарушение по чл.13, предложение 1 от Регламент 3821/85 на ЕИО във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП.

Всички изложени в касационната жалба доводи са били обсъдени от въззивния съд. Правилно съдът е приел, че непосочването на мястото на извършване на нарушението е винаги съществено нарушение на процесуалните правила и е самостоятелно основание за отмяната на НП. Настоящият съдебен състав кредитира изцяло и останалите изводи на първоинстанционния съд. След като се твърди, че тахографския лист е бил поставен на 03.02.2012г., то 24 часовия срок изтича на 04.02.2012г., като по този начин и в АУАН-а и в НП е посочена невярна датата на извършване на нарушението, като и на това основание НП се явявя незаконосъобразно.

 Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1771 от 04.07.2013г., постановено по НАХД № 8702/2012г. По описа на Пловдивски районен съд.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :