РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 58

 

Град Пловдив, 09 януари 2014 година

 

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА           

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ, І отд., ХІV състав, в открито съдебно заседание на девети декември през две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ВЕЛИЧКА Г.

участието на секретаря А.Х., като разгледа докладваното от съдията адм. д. № 2744 по описа на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. ПЛОВДИВ за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 от АПК във връзка с чл.54, ал.2  от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба на И.Г.Н., ЕГН ********** и В.Г.Д., ЕГН **********, чрез адв. И.М. и адв. Хр.Г., със съдебен адрес гр. **, ет.*, против отказ изх.№ 94-16747/ 21.08.2013 г. на Началника на СГКК - Пловдив за изменение на кадастралната карта на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР по заявление с вх.№ 94-16747/ 11.06.2013 г.

Твърди се незаконосъобразност на издадения отказ, като се посочва, че със заявлението, ведно с представения проект за изменение, са приложени писмени доказателства, които удостоверяват собствеността им в имота като цяло, както и наличната грешка в кадастралния план. Посочва се, че постановеният отказ е изцяло немотивиран – не са посочени фактическите и правните основания за издаването му, което от своя страна е самостоятелно основание за отмяна. Посочва се, че собствеността на жалбоподателките произтича от нотариален акт от 1997 г. , като описаните в този НА имоти № 79-а-1 и № 79-а-2  напълно съответстват и са идентични с поземлен имот № 15 и поземлен имот № 16 от кв.1 по плана на ЖК „Южен“, одобрен със заповед от 04.06.1997 г. на кмета на ЖК „Южен“. Освен това от приложеното по преписката удостоверение става ясно, че заповед № ОА-296/ 06.03.2001 г. на кмета на гр. Пловдив ПИ № 16, собственост на жалбоподателките, участва в новообразуваните УПИ както следва: в УПИ II – 21 с 98 кв.м., в УПИ III – 16.21 с 208 кв.м., в УПИ IV – 16,21 с 175 кв.м., в УПИ XVII – 21,16 с 200 кв.м., в УПИ VII – 22 – общ с 45 кв.м., в УПИ XVI-21,22 с 17 кв.м., в УПИ VI – 16, търг. С 139 кв.м. и в УПИ V – 16 с 435 кв.м. Пъсъчено е, че със същата заповед се образуват самостоятелни УПИ, като от частите на бившите общински пътища в кв.1 се образуват два нови поземлени имота с № 59 и № 60. Посочените Пи са бастна общинска собственост  и са актувани от Община Пловдив с актове за частна общинска собственост. Посочва се също, че в случая УПИ VI-16, търговия, притежаваната от Община Пловдив собственост е 99 кв.м., за което има АОС – частна, в който е посочено именно 99/238 ид. ч., а като съсобственици са цитирани жалбоподателките със 139/ 238 ид.ч. от имота. С последваща заповед № ОА – 178/ 24.01.2008 г. на кмета на Община Пловдив се одобрява изменение на ПУП – ПРЗ на част от новия кв.1 като за съсобствения недвижим имот УПИ VI-16, търг. се предвижда ново ниско свободно застрояване. Посочва се, че всички тези обстоятелства не са били изследвани от началника на СГКК, приемайки, че не е налице съсобственост между жалбоподателките и Община Пловдив, както и че оразуването на УПИ съобразно ЗУТ не създава съсобственост. Счита за необходимо да се вземе предвид, че заповедта на кмета от 2001 г., с която се одобрява ПУП – ПРЗ и от кв.1 се отделя нов квартал 1а с ново отреждане за ПИ № 21,22,16 и 31, е издадена по време на ЗТСУ, като според чл.31 от сочения закон дворищнорегулационния план има вещнно и отчуждително действие. В този случай собствениците на имоти, които са били предмет на дворищната регулация, стават носители на идеални части от новообразуваните парцели, поради което съсобствеността в случая е възникнала по силата на самата регулация, и между ПИ № 16 – на жалбоподателките и ПИ № 59 на Община Пловдив, от които се образува УПИ – 16, търг, няма придаване на части от един имот към друг, поради което не се налага изравяване на частите. Изразява и несъгласие с твърдението на административния орган, че е налице спор за материално право, тъй като от стана на Община Пловдив актът за непълноти и грешки е подписан и няма възражения, а и тези му тръвдения не намират опора в представените документи за собственост. Предид изложеното моли отказът да бъде отменен, както и да се присъдят направените разноски по делото.

Ответникът по делото – Началник на СГКК-Пловдив, не вема становище по жалбата.

   Съдът, след като обсъди събраните  по делото доказателства  и наведените от страните доводи, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Жалбата е подадена от надлежна страна, за която процесният административен акт е неблагоприятен, което обуславя нейния правен интерес от оспорването, подадена в законоустановения срок – видно от приложената адм.преписка към адм.д.№ 3153 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г. разписка за връчване на л.7, отказът е получен на 23.08.2013 г., а жалбапа е подадена в регистратурата на Административен съд – Пловдив на 30.08.2013 г.

Предмет на процесното оспорване е отказът на началника на СГКК за изменение на кадастралната карта на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР по заявление с вх.№ 94-16747/ 11.06.2013 г.

С процесния административен акт е отказано изменение на КК на гр.Пловдив за ПИ 56784.535.147 и 56784.535.92 по КККР на гр. Пловдив, тъй като изготвеният проект за изменение относно двата имота и тяхното обединяване не кореспондира с приложените документи за собственост. Посочва се в отказа също, че няма представени документи, удостоверяващи съсобственост между Община Пловдив и физическите лица – наследници на Цвета Златкова н. – В.Г.Д. и И.Г.Н. в двата поземлени имота с идентификатори – 56784.535.92 и 56784.535.147, съгласно чл.58, ал.3, т.8 от Наредба 0 38 28.04.2005 г. , както и че е налице спор за материално право.

По делото се изслуча съдебно-техническа експертиза, която съдът кредитира като обективна и безпристрастна, както и непротиворечаща на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът намира така постановения отказ за законосъобразен.

Видно от данните по административната преписка заявлението за процесното именение е направено по искане на жалбоподателките.

От  представените по преписката доказателства се установява, че от страна на административния орган  е  била проведена процедура по нанасяне в КККР имот, която да е съобразена с изискванията на чл. 53, ал. 3, във връзка с ал. 1 ЗКИР, съгласно които одобрените кадастрални карти и регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, които се установяват на самото място с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.

Също така съгласно чл. 62, ал. 2 и 3 от Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри, издадена от МРРБ, непълнотите и грешките се установяват на място от службата по кадастъра с акт по образец, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, а при неподписване на акта от заинтересуваните лица, респ. подписване с възражение, това обстоятелство се отбелязва от съставителя.

Съгласно чл. 53, ал. 2 ЗКИР, когато непълнотите и грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред, т. е. по общия исков ред.

В случая от представения акт за непълноти и грешки, става ясно, че от страна на заинтересованото лице – Община Пловдив, същият е подписан, но с възражение. Последното е посочено ясно както в акта, така и в протокола за удостоверяване на означени граници на поземлените имоти, находящи се в гр.Пловдив, кадастрален район № 535 /л.15 и л.16 по делото/.

По адм.дело № 3153 от 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, приложено към настоящото, предвид изпратената административна преписка, съществува писмено възражение от Община Пловдив, чрез зам.кмета Д.Кацарски с изх.№ 13СЛ335 от 14.08.2013 г. /л.8 по делото/, в което се изразява несъгласие с проекта за изменение на кадастралната карта по отношение на имоти с идентификатори 56784.535.147 и 56784.535.92, като се образува нов имот с идентификатор 56784.535.92 и отразяването му в съответствие с действащия регулационен план. Изразено е несъгласие с нанасянето на проектен идентификатор 56784.535.181 по КК и КР на гр. Пловдив предвид на това, че се отразява като урегулиран поземлен имот  УПИ VI-16,търговия с приложена регулация в собственост с Община Пловдив, което не отговаря на документите за собственост и на частните лица, и на Община Пловдив.

С други думи, изменението на влезли в сила кадастрална карта и регистър, винаги следва да се извършва по правилата на чл. 53 от ЗКИР. Изменение на кадастъра досежно вещните права и обектите на съсобствен поземлен имот, които са основни кадастрални данни, може да стане само по реда на чл. 53, ал. 2 и 3 ЗКИР - със съгласие на заинтересуваните лица, удостоверено с подписите им върху акта за грешки или непълноти, или със съдебно решение по спор помежду им за материално право.

Формалното изискване за съставяне на акта за непълноти и грешки, както и за подпис от пряко заинтересованите собственици, е гаранция за безспорен правен статут на имотите, което е условие за изменението на кадастралния план и кадастралните регистри.

Недопустимо е в производството за попълване на непълноти и грешки, както пред административния орган, така и пред съда при обжалване на издадената в това производство заповед, да се правят възражения и да се решават спорове за материално право, тъй като това производство е административно и предполага отразяването на правно установено, а не спорно правно положение относно имотите и обектите в тях. Както нееднократно е посочвал в своята практика Върховният администрастивен съд,  въпросът за принадлежността на правото на собственост върху имотите, предмет на засягане с издадения административен акт, следва да се разгледа и реши в друго производство.

В същото време наличието на такъв спор също е пречка за издаването на заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Издаването на административните актове предпоставя съобразяване на определени изисквания, които обезпечават тяхното съответствие със закона. Сред тях са фактическите обстоятелства, които следва да са се осъществили и правните основания, на които така изразеното властническо волеизявление кореспондира - арг. чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.

           Предвид посоченото и като извърши и пълна служебна проверка на процесната заповед на основания, посочени в чл.146 АПК, съдът намира, че подадената пред него жалба е неоснователна, а постановеният отказ за правилен и законосъобразен.

Ето защо, Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

                                                                                                                              

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Н., ЕГН ********** и В.Г.Д., ЕГН **********, чрез адв. И.М. и адв. Хр.Г., със съдебен адрес гр. **, ет.3, против отказ изх.№ 94-16747/ 21.08.2013 г. на Началника на СГКК - Пловдив за изменение на кадастралната карта на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР по заявление с вх.№ 94-16747/ 11.06.2013 г.

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

                                                          

 

   

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/