Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

гр.Пловдив, 13.01.2014г.

Административен съд – Пловдив, V състав, в открито заседание на двадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав :

                                                                  Административен съдия : Стоил Ботев

 с участието на секретаря Р.П., като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 2851/2013г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.197 от ДОПК.

Жалбоподателят ЕТ „ДЕЯН – 93 – З.Б.“, със седалище и адрес на управление в гр.***, представляван от З.Д.Б. обжалва Решение № 346 от 15.08.2013г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което частично е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки № 21 / PД-11-447 / 23.07.2013г. в частта за налагане на обезпечителна мярка - възбрана върху недвижим имот в гр. *** с идентификатор № 67653.920.264 и отменено същото в частта за налагане на обезпечителна мярка - възбрана върху недвижим имот в гр. *** с идентификатор № 67653.920.460, като преписката е изпратена  на публичния изпълнител при дирекция "Събиране", издал обжалваното постановление, за предприемане на последващи действия.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано тъй като направеното обезпечение е с  имот със стойност  многократно надвишаваща размера на задължението.

Ответникът - Директор на ТД на НАП - Пловдив, чрез  юк. Димитрова, счита оспореното решение за правилно и законосъобразно, моли за отхвърляне на жалбата, като твърди, че в настоящия съд е налице друго висящо производство  по административно  дело № 3201/2013г. на VІ състав, по направеното възражение за изтекла давност, като моли и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна Прокуратура - Пловдив, редовно уведомена , не встъпва в процеса.

Пловдивският административен съд, като прецени допустимостта на жалбата, доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Процесното постановление за налагане на обезпечителни мерки от  23.07.2013г. е издадено за обезпечаване на публични държавни вземания в размер на 9386,81 лв., произтичащи от вземания за осигурителни вноски за фонд "ДОО", "ЗО" и "УПФ", като същите са по подадени от задълженото лице декларации Образец 6 за периода 2005г.-2010г., както и по декларации Образец 7 за периода м.02-06.2013г.

Публичният изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, Офис Смолян е установил, че задълженото лице не притежава банкови сметки или регистрирани МПС и с ПНОМ № 21 / PД-11-447 / 23.07.2013г. е наложена възбрана върху два броя недвижими имоти в гр. Смолян, като на основание чл. 205 ал. 1 от ДОПК постановлението е изпратено и до Служба по вписванията в гр. Смолян.

В мотивите на решението е посочено, че с наложената възбрана върху недвижимите имоти се цели да се предотврати извършването на сделки и действия, вследствие на които събирането на задълженията ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, като е посочено и че възбраната върху недвижимия имот в гр. *** е върху имот, който не е собственост на длъжника към датата на издаване на постановлението на публичния изпълнител. Освен това, административния орган е изложил в мотивите си че  наложената мярка се явява единствената обезпечителна мярка от предвидените такива в чл. 198 ал. 1 от ДОПК, даваща възможност за обезпечаване на установените и невнесени публични държавни вземания.

В хода на настоящото съдебното производство жалбоподателят не ангажира доказателства.

Съдът установи, че по възражението за изтекла давност в настоящия съд е налице решено административно дело № 3201/2013г. на VІ състав, с което решение е отхвърлена жалбата  против Решение № 388 от 16.09.2013г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на едноличния търговец против Разпореждане изх.№ 21/РД-16-766/15.08.2013г. на ст.публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ – Смолян за отказано погасяване по давност на задължения за осигурителни вноски за 2007г. и 2008г., по декларации Образец 6 №№ 2100212059945 и 21002125994567 от 23.10.2012г. Решението е окончателно.

Съдът счита, че законосъобразно административния орган е приел, че  наложената мярка се явява единствената обезпечителна мярка от предвидените такива в чл. 198 ал. 1 от ДОПК, даваща възможност за обезпечаване на установените и невнесени публични държавни вземания. Освен горното съдът счита, че с наложената мярка не се засяга сериозно дейността на лицето, като търговец.

При това положение, жалбата се явява неоснователна, а с оглед изричната правна регламентация в чл. 197, ал. 4 от ДОПК, настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивския административен съд, V -ти състав,

Р   Е   Ш   И :

 ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ „ДЕЯН – 93 – З.Б.“, със седалище и адрес на управление в гр.***, представляван от З.Д.Б. срещу Решение № 346 от 15.08.2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.

Решението е окончателно.

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: