РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 13.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2873 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1961 от 17.07.2013г., постановено по НАХД № 1688/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 16-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление №  К-029945 от 30.10.2012г. на  Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на “Омникар Ауто ООД, на основание чл. 198 от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. за нарушение по 12, т.4, т.5 и т.6 от Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид, приета на основание чл.12 от ЗЗП.

 

Касаторът – Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, обжалва решението на РС, в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му в тази му част, респективно искането е да се отмени обжалваното НП в тази му част.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд от фактическа страна е приел за установено следното:

При извършена проверка на 30.07.2012г. в автосалон „Рено и Дачия”, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Найчо Цанов” – автокомплекс надлез Родопи, било установено, че в обекта се предлага безплатно Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид на нови пътнически автомобили категория М1 за 2012 г., съставен от „Автооказион” ООД гр. София. В хода на проверката е било установено, че в този справочник.а не се съдържа следната информация на български език: - съвет към водачите, че коректното ползване и редовното поддържане на автомобила, съгласно предписанията на производителя, културата на управление на автомобила, като избягване на агресивно управление на автомобила, пътуване със съобразена с пътната обстановка скорост, избягване на внезапни спирания, поддържане на оптимално налягане на гумите, намаляване на периодите, през които автомобила не се използва, избягване претоварването на автомобила, подобряват разхода на гориво и намаляват емисиите на въглероден диоксид; - обяснение на ефектите от емисиите на парниковите газове, потенциални промени в климата и връзката им с моторните превозни средства, както и справка за различните видове горива, достъпни за потребителите и тяхното влияние върху околната среда; - информация за поставените цели в Европейския съюз, относно средните стойности на емисиите на въглероден диоксид от новите пътнически автомобили и датата, до която тези цели трябва да бъдат достигнати. Прието било, че е налице нарушение по  чл.12, т.4, т.5 и т.6 от Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид.

 За да отмени НП въззивният съд е приел, че при издаването му е нарушено императивното правило на чл. 18 от ЗАНН.

Този извод на съда се кредитира изцяло и от настоящия съдебен състав. От изложеното и в АУАН-а и в НП се установява, че “Омникар Ауто ООД е извършило три отделни нарушения, т.е. не са спазени три от изискванията на чл. 12  – от т.4 до т.6 включително а наложената санкция е една. Основателен е изводът на съда, че не става ясно санкцията за кое конкретно нарушение е наложено административното наказание.

В случая е налице съществено нарушение на прроцесуалните правила, което е основние за отмяната на НП.

След като първоинстанционният съд законосъобразно е отменил НП, то решението му е правилно и следва да се остави в сила.

         Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1961 от 17.07.2013г., постановено по НАХД № 1688/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :