РЕШЕНИЕ

 

94

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2886 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1784 от 04.07.2013г., постановено по НАХД № 1832/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 24-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление №16-1602567 от13.03.2013г. на Директора на  “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Черно кадифе“ ЕООД, представлявано от управителя му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.62 ал.1във вр.с чл.1ал.2 от Кодекса на труда .      Касаторът – на „Черно кадифе“ ЕООД, чрез процесуалния му представител обжалва решението на РС, в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се отмени изцяло обжалваното НП.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

От фактическа страна въззивният съд е приел за установено следното:

По повод постъпил сигнал е била извършена проверка на 18.10.2012г от служители на Инспекция по труда- Пловдив в обект контрол-шивашки цех, стопанисват от касатора. На 18.10.2012г и на  26.10.2012г в ДИТ са били представени писмения обяснения от управителя на друужеството Установило се е, че към 18.10.2012г дружеството е приело на работа Ася Арнаудова като шивач,без да е сключен с нея писмен трудов договор.

Твърдението на касатора е, че между него и Арнаудова не е възникнало трудово правоотношение, тъй като са били в период на преговори. Твърди се, че към датата на проверката все още не са били договорени основните елементи на трудовото правоотношение.

Настоящият съдебен състав не кредитира тези му доводи поради следното:

         От събраните по делото доказателства се установява, че Арнаудова е била приета на работа на 16 октомври 2012г., същата е полагала труд в периода 16-18 октомври 2012г. без да е бил сключен писмен трудов договор. Правилен е изводът на въззивния съд, че е било налице трудово правоотношение, тъй като са били договорени работното време, работното място, както и трудово възнаграждение, чийто размер е според изработената норма.

         Ето защо е законосъобразен и изводът на съда, че е налице нарушение на чл. 62 ал.1във вр.с чл.1ал.2 от Кодекса на труда, поради което касационната жалба се явява неоснователна.          Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1784 от 04.07.2013г., постановено по НАХД № 1832/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :