РЕШЕНИЕ

№ 101

гр. Пловдив, 14.01.2014 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на двадесети ноември , две хиляди и тринадесетата година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря Р.П., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2943  по описа за 2013 год., за да се произнесе     взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Жалбоподателят Д.Б.Б.,***, обжалва Заповед №  ДК – 10- ЮЦР - 59 /12.08.2013 г. на Началник РДНСК - ЮЦР,  с която е  отхвърлена жалбата на Д.Б.Б.  и са  оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 154 / 14.06.2013г., издадено от Главния архитект на община “ Марица”, за строеж “ Павилион за закуски и закуски полуфабрикат / фурнети/ с продажба през шубер” в УПИ ІХ – 428/кв.61 по плана на с. Рогош, община “ Марица” с възложител Г.А.Г..

Жалбоподателят, твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на направените съдебни разноски.

Ответникът – РДНСК ЮЦР Пловдив,  чрез процесуалния си представител ю.к Б. оспорва жалбата и счита същата за неоснователна, по съображения изложени в депозираната /л.82 / писмена защита. Претендира и съдебни разноски.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от лице с правен интерес, чиито права пряко са засегнати от заповедта, в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването на акта. Оспорената заповед е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 215, ал.1 ЗУТ, който подлежи на оспорване пред съд.

Предвид изложеното съставът на съда намира, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

Жалбата е подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ, поради което същата е допустима.

Заповед № ДК – 10- ЮЦР/12.08.2013г. е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при липса на съществено нарушение на административно производствените правила, в съответствие с целта на закона.

Административния орган е приложил по делото  цялата административната  преписка по издаването на Заповед №  ДК – 10- ЮЦР - 59 /12.08.2013 г. на Началник РДНСК – ЮЦР.

С нотариален акт за доброволна делба на ограничено вещно право на строеж № 29, том.ІІ, рег.№ 3546, дело № 219/2010г. е извършена доброволна делба между съделителите Б.В. Б., И.Д.Б., Л.И.Б. и Г.А.Г. / лист 12 / по делото. По силата на същия в дял на Г.Г. се учредява безсрочно право на строеж върху “ Обект за производство на бързи закуски с продажба през шубер на място” със застроена площ 18 кв.м съгласно скица – виза от 30.06.2010г. на Главния архитект на община Марица.

С молба на лист 79 по делото Г.А.Г. е поискала да бъде конституирана като заинтересована страна по делото.

Съдът в о.з на 20.11.2013г. не е конституирал Г.А.Г. като заинтересована страна по делото, тъй като съгласно константната практика на ВАС, ІІ отделение, страни в производството по оспорване на Заповед на РДНСК са само административния орган и жалбоподателят по Заповедта. Отделно от това Съдът счита , че интересите на Г.Г. в случая се  бранят от административния орган, който през процесуалния си представител юрисконсулт Боснева излага становище за неоснователност на жалбата.

В конкретния казус Разрешение за строеж № 154/14.06.2013г. за  обект “Павилион за закуски и закуски полуфабрикат / фурнети/ с продажба през шубер” в УПИ ІХ – 428/кв.61 по плана на с. Рогош, община “ Марица” е издадено на възложителя Г.А.Г..

Процесното  разрешение за строеж № 154/14.06.2013г. е издадено на основание чл.148, ал.2 от ЗУТ и чл.152, ал.1 от ЗУТ,  съгласно одобрени на 25.04.2013г. инвестиционни проекти. Същото е издадено въз основа на нотариален акт за доброволна делба на ограничено вещно право на строеж с участието на самия жалбоподател, поради което съдът приема , че при сключване на договора за доброволна делба жалбоподателят е бил наясно и се е съгласил с предстоящото строителство, респективно и с неговото местоположение.

Основното несъгласие на жалбоподателя с оспорената заповед е „да не закрива фасадата на имота му“, като преди това твърди, че „няма възражения  върху плана за постройка за павилиона“.

От приложената в делото скица /л.39/ на фасада  изток, съдът установи, че фасадата на сградата на жалбоподателя не се закрива.  Горната част на покривната конструкция от ондулин е на кота 3.10м. и се вижда че е под  терасата на втория етаж. Освен горното както се изтъкна по-горе следва да се има предвид, че самия жалбоподател е учредил правото на строеж , върху процесния павилион в приложения нотариален акт /л.12/. В дял единствен Б. единодушно и възмездно са учредили  безсрочно право на строеж  върху описания по-горе обект. Съдът е убеден че още при изготвянето на акта жалбоподателят е бил наясно, че процесният обект , няма как да е без покрив, като по –високият му край, ще бъде долепен до неговата масивна сграда.

При тези факти настоящият съдебен състав намира, че заповедта е законосъобразна и при нейното издаване не са допуснати съществени нарушения, които да обосновават отмяната й.

Водим от изложеното, съдът намира, че жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена. Предвид изхода на делото и направеното искане от процесуалния представител на административния орган за присъждане на разноски на основание чл. 143, ал.4 АПК жалбоподателя следва да заплати юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лева.

Предвид горното и на основание чл. 172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, V –ти състав,

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.Б.,***, срещу Заповед №  ДК – 10- ЮЦР - 59 /12.08.2013 г. на Началник РДНСК - ЮЦР,  с която е  отхвърлена жалбата му и са  оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 154/14.06.2013г., издадено от Главния архитект на община “ Марица”, за строеж “ Павилион за закуски и закуски полуфабрикат / фурнети/ с продажба през шубер” в УПИ ІХ – 428/кв.61 по плана на с. Рогош, община “ Марица” с възложител Г.А.Г..

ОСЪЖДА Д.Б.Б.,*** да заплати  на РДНСК - ЮЦР сумата  от 150 / сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /П/