РЕШЕНИЕ

 

91

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2984 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2080 от 25.07.2013г., постановено по НАХД № 2828/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 10-ти наказателен състав е отменил  Наказателно постановление №161331-173 – І от 12.03.2013 г., издадено от Директора на РЗОК гр. Пловдив, в частта му по т.І.5. и т.І.6. от същото, с което на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, са наложени две отделни имуществени санкции в размер  от по 300 лева всяка на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО и е потвърдил НП, в частта му по т.І.1., І.2., І.3., І.4.,т.І.7., І.8., І.9. и по т.ІІ.1. от същото, с което “Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, са наложени осем отделни имуществени санкции в размер на от по 300 лева всяка на основание чл.105а, ал.3от ЗЗО.

Касаторът – УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в частта в която е потвърдено НП, в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му в тази му част, респективно искането е да се отмени обжалваното НП в тази му част.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Касаторът не оспорва извършеното от него нарушение, но счита, че наложеното наказание е прекомерно. Твърдението е, че нарушението е първо и следва наказанието да е в минимален размер.

Въззивният съд законосъобразно  е приел, че размерът на наложените имуществени санкции е правилно определен над минималния такъв, предвид  тежестта на всяко конкретно нарушение. Действително, съобразно диагнозата която е поставена на всеки един от пациентите и обстоятелството, че те са били приети по спешност, са критериите, които определят евентуалните последици от неизпълнение на конкретното задължение, поради което санцията за това следва да е над минималния размер.

 

         Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 2080 от 25.07.2013г., постановено по НАХД № 2828/2013г. по описа на Пловдивски районен съд в обжалваната част в която е потвърдено НП, в частта му по т.І.1., І.2., І.3., І.4.,т.І.7., І.8., І.9. и по т.ІІ.1. от същото, с което “Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, са наложени осем отделни имуществени санкции в размер на от по 300 лева всяка на основание чл.105а, ал.3от ЗЗО.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :