Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 22

 

град Пловдив, 06.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

                     

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря Полина Цветкова и участието на прокурора Даниела Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ангелов касационно НАХД № 2988 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – София, срещу Решение № 1884 от 10.07.2013 година, постановено по НАХД № 1983 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е отменено НП № 13-79/11.02.2013г. на Главен Директор на Главна Дирекция “ИДТН” при ДАМТН, с което на дружеството “СИ ЕН ДЖИ МОДУЛ СИСТЕМС” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 52 от ЗТИП.

В съдебното заседание касаторът не се представлява. В жалбата се изтъкват доводи, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения. Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което да се потвърди атакуваното наказателното постановление.

Ответникът – дружеството “ГЕЙМ ОВЪР” ЕООД като правоприемник на “СИ ЕН ДЖИ МОДУЛ СИСТЕМС” ООД, не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение счита решението за правилно и законосъобразно и моли да се остави в сила.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за основателна.

Пред районния съд релевантната фактическа обстановка не е била безспорно установена.          

При проверката на атакувания акт на ПРС се констатира наличието на абсолютно процесуално нарушение по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2, пр. 1 НПК - липса на мотиви, с оглед постановения съдебен акт. Проверяваното решение може да бъде условно разделено на две части - първата, в която съдът навежда определена фактическа обстановка, като посочва за издадени два АУАН, за отделни административни нарушения и втората част, в която се излагат съображения, защо не се приемат възраженията на дружеството – жалбоподател.

В този смисъл жалбата на касатора съдържа вярната констатация, че възприетите от съда за установени факти не обосновават диспозитива на решението. Този порок на решението, обаче, не може да бъде отстранен от касационната инстанция. Липсата на кореспонденция между фактическите и правните изводи на съда от една страна и от друга страна - липсата на кореспонденция между мотиви и диспозитив на решението, правят невъзможно проследяването на волята на първоинстанционния съд и проверката на неговото вътрешно убеждение, а щом това е така - е налице липса на мотиви.

С оглед на изложеното налице са касационните основания по чл. 348 ал. 3 от НПК,  атакуваното решение на районния съд следва да се отмени, а делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив, който да постанови съдебен акт след цялостна преценка на релевантните за спора доказателства.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

                                               Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1884 от 10.07.2013 година, постановено по НАХД № 1983 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: