Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 26

 

град Пловдив, 06.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

                     

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря Полина Цветкова и участието на прокурора Даниела Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ангелов касационно НАХД № 2994 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба на “Теник инвест” ЕООД – Пловдив, срещу Решение № 2136 от 26.07.2013 година, постановено по НАХД № 1265 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, в частта, в която е потвърдено НП № К-031224 от 04.12.2012г. на Директора на РД на КТЗП - Пловдив.

В съдебното заседаниe касаторът се представлява от пълномощника си адв. М.. Заявява, че поддържа жалбата. Моли атакуваното решение да бъде отменено в обжалваната част като необосновано. Счита, че не са налице предпоставките за ангажиране на администтративно-наказателната отговорност. Моли, ако съдът приеме, че формално са налице такива, да приеме малозначителност на случая и да се освободи дружесттвото от ангажиране на отговорност.

Ответникът в производството – Комисия за защита на потребителите РД - Пловдив, не се представлява в съдебно заседание и не взима становище по подадената касационна жалба.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

   Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за  основателна.

   Районния съд за да постанови оспорения съдебен акт приел за  установена следната фактическа обстановка:

При извършена проверка на 29.10.2012г., започнала в 11.30ч. в семеен хотел „Никол”, находящ се в гр. Пловдив, бул. “България” било установено, че туристическият обект е в работен режим.

При проверката в хотел „Никол” било установено, че лицето, предоставящо туристически услуги – хотелиерство в туристическия обект не е поставило в близост до входа или в приемното помещение на обекта табелата, част от категорийната символика по чл. 55 ал. 1 и следната информация: фирмата и седалището на търговеца и името и фамилията на лицето, управител на обекта.

За резултатите от проверката бил съставен Констативен протокол № К-139844/29.10.2012г., а въз основа на него Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № К-031224/06.11.2012г., с който актосъставителят М. К. приела, че „Теник Инвест” ЕООД е извършило нарушения на чл. 46 т. 4 б. ”а” и б. ”в” от ЗТ /отм./ и чл. 55 ал. 2 от ЗТ /отм./.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на „Теник Инвест” ЕООД са наложени административни наказания: имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.46 т.4 б.”а” и б.”в” от ЗТ /отм/, на основание чл.86 от ЗТ /отм./ и имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.55 ал.2 от ЗТ /отм./, на основание чл.78 от ЗТ /отм./.

При наличието на противоречиви показания на свидетелите М. Д. К. – актосъставител и В. П. П. присъствал на проверката, с тези дадени от свидетелите П. В. Н. и К. Д. К., съдът безкритично е приел и кредитирал тези дадени от длъжностните лица към струкурата на КЗП – РД – Пловдив.

Срещу съствения АУАН е подадено възражение, което не е било коментирано от АНО, а последният не е изложил и мотиви в НП, защо намира, че не са били налице основанията за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Съдът намира, че в процесния случай и при липсата на безспорна фактическа установеност, целта на закона би могла да се постигне чрез отправяне на писмено предупреждение съдържащо изискването за посочване на информация: фирмата и седалището на търговеца и името и фамилията на лицето, управител на обекта, на такова място, което според проверяващите да покрива критериите за близост до входа.

В конкретния случай в обжалваното наказателно постановление липсват каквито и да било мотиви от страна на наказващия орган по направеното възражение от страна на нарушителя досежно наличието на предпоставките на чл. 28 от ЗАНН. Липсата на мотиви в тази насока от страна на наказващия орган, когато съдът прецени, че са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, но наказващият орган не го е приложил, е основание за отмяна на НП поради издаването му в противоречие със закона. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г., постановено по т. д. № 1/2005 г. на ОСНК при ВКС, което е задължително за прилагане както от правораздавателните органи, така и от административните органи. В него категорично се приема, че изразът в разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН "може" не предполага действие при "оперативна самостоятелност", а означава възлагане на компетентност на съответния административен орган. Следователно при издаване на наказателното постановление той е длъжен да извърши и преценка дали са налице основанията на чл. 28 от ЗАНН и съответно да приложи правилно закона, като отграничи "маловажните" случаи на административно нарушение, от нарушенията, обхванати от чл. 6 от ЗАНН. Това обстоятелство налага извода, че чл. 28 от ЗАНН може да бъде приложен от административно-наказващия орган във всички случаи на осъществен състав на административно нарушение, независимо от нарушение на кой закон или кодекс произтичат, както и независимо дали те са резултатни административни нарушения или формални нарушения стига то да е маловажно. Преценката се прави на база конкретните фактически данни, отнасящи се до начина на извършване на нарушението, на вредните му последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, релевантни за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. Липсата на такива мотиви относно приложимостта на чл. 28 от ЗАНН, както и относно индивидуализацията на наказанието в конкретния случай правят наказателното постановление незаконосъобразно и налагат неговата отмяна. Като не е направил това ПРС е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

                                               Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ съдебно Решение № 2136 от 26.07.2013 година, постановено по НАХД № 1265 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, в частта с която е потвърдено НП № К-031224 от 04.12.2012г. на Директора на РД на КТЗП – Пловдив, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ НП № К-031224 от 04.12.2012г. на Директора на РД на КТЗП – Пловдив, с което за нарушение на чл.46, т.4, б.”а” и „в” от ЗТ/отм./ на „Теник инвест”ЕООД е била наложена имуществена санкция в размер на 500лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: