Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 30

 

Град Пловдив, 08.01.2015 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Х състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2010 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 НАСТОЯЩОТО производство е образувано след постановеното Решение № 9650/09.07.2014 година по административно дело № 2238/2014 година по описа на Върховен административен съд на Република България – Седмо отделение, с което е отменено Решение № 54/09.01.2011 година, постановено от Административен съд – Пловдив по административно дело № 2710/2013 година. Дадени са задължителни указания.

           Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във вр. с чл. 145, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 4 от Закона за местните данъци и такси.

 С определението за насрочване на делото е допусната и назначена ССЕ с подробно описани задачи.

Жалбоподателят дружеството “САША – 2” ООД – АСЕНОВГРАД, не се представлява и не взима становище след отменителното решение по хода на делото.

Ответният административен орган – Кмет на Община - Асеновград, чрез процесуалния си представител юрисконсулт У. моли жалбата да се остави без уважение.

 Административен съд – Пловдив, Х състав след преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното: Жалбата е подадена в рамките на предвидения за това процесуален срок, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Неоснователно е твърдението на жалбоподателят, че актът за установяване на общинско вземане не бил мотивиран, тъй като разпоредбата на чл. 72 от ЗМДТ, посочена като основание за издаване на акта предвиждала шест хипотези, а в оспорения акт не била посочена една от тези хипотези. При анализ на сочения нормативен акт в приложимата му разпоредба се установява, че разпоредбата на чл.72 дори съдържа седем хипотези, но няма спор, че с оспорения АУПОВ № 1 от 15.05.2013 г. се цели събиране на вземане поради ползване на обект № 50-51 с площ 19,52 кв.м, който обект е разположен в покрит търговски център, съгласно дадено описание в акта  /л.19/.

От анализа на събраните доказателства, съдът приема за установено, че до датата на издаване на АУПОВ „САША -2" ООД, въпреки задължението  си,  не е внесло вноски за погасяване на дължимите суми за такса за ползване на обект в „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар" № 50+51, с площ 19,52 кв. м. за периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2012 г. и цена на услуга за почистване за 2012 г.

В хода на съдебното производство е представена фактура № 5000004712 от  20.04.2012 г. за платена такса пазари-500лв. от „САША-2” ООД,  едно несъмнено доказателство, че търговският обект е ползван от дружеството.   

Обектът е приет от „САША-2” ООД с приемо - предавателен протокол от 20.09.2005 г., като жалбоподателят не е ангажирал доказателства, че е подадена молба до Кмета на Община Асеновград за освобождаване на процесния обект, съгласно изискванията на чл. 5, ал.3 /л.70/ от Правилника за вътрешния ред на Търговски център – Асеновград.           Установяването на този положителен факт, с благоприятни  последици /доколкото би отпаднало задължението за плащане на такси/ е в доказателствена тежест на дружеството. При липса на фактическо установяване в тази насока, не следва друг извод освен този, че процесният обект се е ползвал от „САША-2” ООД. Този факт не се коментира или доказателствено интерпретира от дружеството „САША-2” ООД, като една от възможните хипотези за това е, че процесуалния представител на дружеството адв.Т.К. в качеството си на юрист към Община Асеновград е участвал при изготвянето и съгласуването на Правилника за вътрешния ред на търговски център – Асеновград/л.73/ и следва да е добре запознат с облигационните  и вещноправни отношения и задължения между страните и възможността да се освободи имота, именно чрез подаването на молба, която би имала характер и на едномесечно предизвестие.

Актът е мотивиран с посочени конкретни фактически и правни основания за начисляване на таксата и за размера на задълженията. Доказва се ползването на обекта за процесния период, след като ползването на търговския обект е предоставено от общината, след подадена от "Саша -2" ООД молба от 20.09.2005 г., същото е извършено с приемателно-предавателен протокол от комисията, назначена от кмета на общината със заповед № 936/03.09.2005 г. и обект № 50 и № 51 е предаден, заедно с движимите вещи в него - маси, стилажи и рафтове.

След като жалбоподателят не е ангажирал доказателства, че е подал молба до кмета на общината за освобождаване на процесния обект, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Правилника за вътрешния ред на Търговски център Асеновград, би било в противоречие с всякаква правна и икономическа логика да се извърши плащане по  фактура № 5000004712 от 20.04.2012 г., издадена от Пазари, ТПРД - Община Асеновград на "Саша 2" ООД Асеновград, подписана за дружеството от Сашка Андреева Александрова.

По делото се прие заключение по съдебно-счетоводна експертиза.      Съдът кредитира заключението като обективно и компетентно изготвено, а и същото не беше оспорено от страните в хипотеза по чл.201 от ГПК.

По отношение на установените с акта задължения вещото лице е  използвало методиката на административния орган, изчислило е размера на задължението по периоди и общо, като в случая не се установяват разминавания.

В отменителното решение на ВАС са дадени и указания вещото лице да установи с оглед счетоводните записвания и за кой месец е извършено плащането по фактура № 5000004712 от 20.04.2012г. издадена от Пазари, ТПРП - Община Асеновград на „Саша-2" ООД, гр. Асеновград.

От анализа на изложеното в заключението се установява, че вещото не е успяло да осъществи контакт със „Саша - 2" ЕООД, ЕИК ***, с управител и едноличен собственик на капитала Д. И. Й. и респективно извърши проверка в счетоводството на счетоводни на дружеството за записвания във връзка с процесните обекти, но пък е направен насъмнен извод на база извършена в счетоводството на „Пазари и тържища"-Община Асеновград проверка, че в счетоводството на жалбоподателя не фигурират отразявания за ползване на вода, ток по причина, че „Пазари и тържища"-Община Асеновград не индивидуализира тези разходи по отделните обекти в т.ч и за обектите на „Саша-2" ООД, а начислява /включва/ същите в стойността на наема, който на тази база е с различна стойност за всеки отделен месец.

Вещото лице е анализирало и посочило в табличен вид  фактури   издадени  на  01.04.2013г. които фактури се намират в счетоводството на „Пазари и тържища"-Община Асеновград, като същите не са били връчвани на жалбоподателя „Саша-2" ООД и респективно върху тях не фигурира подпис на получател.

В този случай издадените фактури за процесните периоди е било направено след извършен одит на “Пазари и тържища” – Община Асеновград, но не така добре организираната от гледна точка на счетоводната отчетност работа на дейност “Пазари и тържища” при Община Асеновград, във връзка с ползването на имота, не може да се тълкува във вреда на ответника.

Вещото лице е установило, че плащането по фактура № 5000004712 от 20.04.2012г. издадена от Пазари, ТПРП-Община Асеновград на „Саша-2" ООД, гр. Асеновград се отнася за месец септември 2011г. като същото е отразено в счетоводството на „Пазари и тържища"-Община Асеновград като са взети следните счетоводни операции: дебит 5011 „Каса" / кредит 4110-36 “Саша 2” ООД.

          С Решение № 380 на Общински съвет - Асеновград, обективирано с Протокол № 19 от 27.10.2004 г., е възложено на Кмета на Обшина Асеновград да преподпише договорите на ползвателите в „Търговски център Хермес 2002" при същите условия до приемане на схема и прилагане на приетите такси до края на 2004 г.

  В т. 6 от Решение № 690 на Общински съвет - Асеновград, обективирано в Протокол № 34 от 28.09.2005 г. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Асеновград да предостави обектите от „Търговски - център с многофункционално предназначение; подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар" за ползване с приемо - предавателни протоколи със срок на ползване до 01.10.2006 г.

  С т. 1 от Решение № 1072 на Общински съвет - Асеновград, обективирано в Протокол № 51 от 27.09.2006 г. се изменя текста на т. 6 от Решение № 690 по Протокол № 34 от 28.09.2005 г., като се упълномощава Кмета на Община Асеновград да предостави обектите от „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар'" за ползване по ред и начин, уредени в Правилник за реда и начина на ползване и експлоатация на обекти в ТЦ - Асеновград.    

          До датата на издаване на АУПОВ САША -2" ООД не е внесло вноски за погасяване на дължимите суми за такса за ползване на обект в „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар" № 50+51, с площ 19,52 кв. м. за периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2012 г. и цена на услуга за почистване за 2012г.

           Според нормата на чл.72 от ЗМДТ, такса се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и други терени, които са общинска собственост. Размерът на таксата за ползване на пазари, тържища и други се определя с Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград,  която е приета на основание чл. 9 от ЗМДТ. Според чл. 73. ал. 1 от ЗМДТ и чл. 23. ал. 1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград /Наредбата/ таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, тържища, както и терени с друго предназначение се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените.

         Съгласно чл.23 ал.2 от  Наредбата зоните по ал. 1 се определят с решение на Общинския съвет. В т. 2 от Решение № 690 на Общински съвет - Асеновград, обективирано с Протокол № 34 от 28.09.2005 г., са определени зоните на разположение на търговските обекти в „Търговски център с многофункционално предназначение - подплощадно пространство в центъра на Асеновград - тип „Покрит пазар".

Според чл. 6. ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград  размерът на всички видове местни такси и цени на услуги, предоставени от общината, са определени от Общинския съвет в Приложения № 1. № 2 и № 3., които са неразделна част от наредбата.

          Съгласно разпоредбата на чл.14. ал. 1, т. 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград, таксата за битови отпадъци за общински имоти, ползвани или наети от други лица, се заплаща от общината за сметка на наемателя/ползватедя. 

          Административният орган правилно е приложил материалноправните разпоредби и е определил таксата за ползване на пазари за процесния обект за периодите, подробно посочени по-горе. АУПОВ № 1 от 15.05.2013г. е издаден от компетентен приходен орган, съгласно Заповед №А-428 от 01.03.2013г. на Кмета на Община Асеновград, с която на А. С. са предоставени правата по смисъла на чл.4 от ЗМДТ. Съгласно цитираната разпоредба, установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Процесният АУПОВ е мотивиран, като съдържа фактически и правни основания.

          По изложените съображения Съдът намира оспорения акт за правилен, а жалбата срещу него като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

           Направено е искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение от процесуалния представител на ответника, което с оглед изхода на спора и на основание чл.161 от ДОПК, следва да бъде уважено, като бъде определено в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 603,84лв. /шестстотин и три  лева и осемдесет и четири стотинки/, които ведно с разходите за ССЕ от 260 лв. следва да се възложат в тежест на дружеството - жалбоподател.

          Воден от гореизложеното Административен съд-Пловдив, десети състав:

                                                       Р Е Ш И :

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на “САША-2” ООД, с ЕИК ***, представлявано от управителя Б. П. А. против Акт за установяване на публично общинско вземане №1 от 15.05.2013г., издаден от А. И. С. на длъжност управител на дейност „Пазари и тържища” при Община Асеновград в качеството й на орган по приходите, определен със Заповед № А-428 от 01.03.2013г. на Кмета на Община Асеновград, потвърден с Решение № 1 от 24.07.2013г. на Кмета на Община Асеновград.

        ОСЪЖДА “САША-2” ООД, със седалище и адрес на управление: А., ул. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Б. П. А., да заплати на Община Асеновград сумата в размер на 863,84лв. /осемстотин шестдесет и три лева и осемдесет и четири ст./ за разноски по делото.

        Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :