Описание: Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 


      

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

78

 

Град Пловдив, 16 януари 2015 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в публично заседание на шестнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

  Административен съдия: Анелия Харитева

при секретар С.Д., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2011 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.24б, ал.7 ЗАДС.

Образувано е по жалба на „Брикел“ ЕАД против решение № 633 от 14.05.2014 г. на началника на Митница Пловдив, потвърдено с решение № 287 от 24.06.2014 г. на директора на Агенция „Митници“, с което е отказано издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово, област Стара Загора, ул.“Извън града“, ПК 6280, представлявано от изпълнителния директор П.И.П., поради неизпълнение на изискванията на чл.24а, ал.3, т.4 и 5 ЗАДС.

Според дружеството-жалбоподател решението е неправилно, защото дружеството към 13.03.2014 г. е изпълнило задължението за плащане на акциза по подробно изброените акцизни декларации и защото не е налице повторност на нарушението, доколкото посочените наказателни постановления от 2013 г. не са влезли в сила, а са налице висящи съдебни производство по тяхното обжалване. Иска се отмяна на оспореното решение.

Административният орган чрез процесуалния си представител моли да се отхвърли жалбата. Счита, че са съобразени всички относими към момента на отказа обстоятелства. Моли да се имат предвид мотивите в оспореното решение.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, за която е налице правен интерес от оспорването, тъй като оспореното решение има неблагоприятни правни последици за дружеството, защото препятства пораждането на едно субективно право. Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването на решението на директора на Агенция „Митници“, с което е приключило обжалването по административен ред на решението на началника на Митница Пловдив, и е срещу административен акт, който съгласно чл.24б, ал.7 ЗАДС подлежи на обжалване по реда на АПК. Изложеното налага извод, че жалбата е допустима, а разгледана по същество, тя е основателна поради следните съображения:

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че производството по издаване на оспореното решение е започнало въз основа на искане с вх.№ ЗАДС-0790 от 08.04.2014 г. за освобождаване от акциз на енергийни продукти, използвани при производството на електрическа енергия от лица, получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на Закона за енергетиката. „Брикел“ ЕАД притежава лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г., издадена от ДКЕВР, за дейността производство на електрическа и топлинна енергия и лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г., издадена от ДКЕВР, за пренос на топлинна енергия в района на град Гълъбово, валидни от 14.04.2001 г. за срок от 10 години. С решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. на ДКЕВР срокът на двете лицензии е удължен с още 10 години до 14.04.2021 г. На 16.04.2014 г. от служители на Митница Пловдив е извършена проверка на производствените помещения и оборудването и производствения капацитет на инсталацията за производство на топлинна и електрическа енергия, местата за получаване и складиране на енергийни продукти, водената документация и отчетност, резултатите от която са отразени в протокол за извършена проверка № 1041 от 16.04.2014 г. (л.185-189 о делото). Тъй като митническата администрация е констатирала, че към искането на „Брикел“ ЕАД не са приложени всички изискуеми документи, дружеството е уведомено да ги представи. С писмо от 13.05.2014 г. (л.300-301 от делото) дружеството е дало обяснения и е представило допълнително документи.

Митническата администрация е извършила също проверка в Регистър задължения към митническата администрация (РЕЗМА), Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) и Българска интегрирана митническа информационна система (БИМИС) за установяване на изискванията на чл.24а, ал.3, т.4 и 5 ЗАДС, констатациите от която са отразени в протокол за извършена проверка № 1070 от 24.04.2014 г. При проверката в РЕМЗА е констатирано, че дружеството има непогасени задължения за акциз по акцизни декларации № BG003000/01-00170 от 10.01.2014 г. за данъчен период месец декември 2013 г., № BG003000/01-00522 от 12.02.2014 г. и № BG003000/01-00524 от 12.02.2014 г. за данъчен период месец януари 2014 г. На дружеството са били изпратени покани за доброволно изпълнение и поради липса на такова, митницата е изпратила писмо до ТД ГДО на НАП за предприемане на действия по принудително изпълнение на публичните задължения в общ размер на 726 513,57 лева. Въпреки извършените разпределения на постъпили суми от принудителното изпълнение (разпореждания – л.108-119 от делото), е направен извод, че суми за погасяване на задълженията за акциз не са постъпили по сметка на Митница Пловдив, цитираните акцизни декларации не са приключени в БАЦИС и за дружеството не са изпълнени изискванията на чл.24а, ал.3, т.4 ЗАДС.

При проверката в БИМИС е установено, че в периода 2010 г. – 23.04.2014 г. срещу „Брикел“ ЕАД са издадени 35 наказателни постановления за извършени нарушения по ЗАДС, от които 28 са влезли в сила. През 2013 г. са влезли в сила наказателни постановления № 33 от 26.03.2013 г., № 34 от 26.03.2013 г., № 191 от 08.05.2013 г., № 192 от 15.05.2013 г., № 239 от 17.07.2013 г., № 240 от 12.07.2013 г., № 333 от 09.08.2013 г. и № 427 от 24.09.2013 г., с които на дружеството са наложени имуществени санкции на основание чл.110, ал.1 и 3 ЗАДС, за неспазване на чл.44, ал.1, т.6 ЗАДС – невнасяне на дължимия акциз в законоустановените срокове в последователни данъчни периоди. Направен е извод, че дружеството е извършило повторни нарушения и не отговаря на изискванията на чл.24а, ал.3, т.5 ЗАДС.

След преценка на събраните доказателства началникът на Митница Пловдив е направил извод, че поради непогасените публични задължения и установените повторни нарушения на чл.44, ал.1, т.6 ЗАДС, за които са издадени и влезли в сила 27 наказателни постановления, са налице нередовности, които не могат да бъдат отстранени, поради което на основание чл.24б, ал.5 ЗАДС на дружеството е отказано издаването на исканото удостоверение за освободен от акциз краен потребител, тъй като дружеството не отговаря на изискванията на чл.24а, ал.3, т.4 и 5 ЗАДС.

В хода на съдебното производство допълнително са представени удостоверения от Районен съд Гълъбово (л.24-30 от делото), от които е видно, че наказателни постановления № 126 от 13.03.2014 г., № 191 от 08.05.2013 г., № 192 от 15.05.2013 г., № 239 от 17.07.2013 г., № 240 от 12.07.2013 г., № 333 от 09.08.2013 г. и № 427 от 24.09.2013 г. са обжалвани и са образувани административно-наказателни дела. В последното по делото съдебно заседание са представени съдебните решения, с които наказателни постановления № 191 от 08.05.2013 г., № 192 от 15.05.2013 г., № 239 от 17.07.2013 г., № 240 от 12.07.2013 г., № 333 от 09.08.2013 г. и № 427 от 24.09.2013 г. са отменени (л.405-438 от делото), което прави необоснован изводът на началник Митница Пловдив за наличие на повторност на извършените административни нарушения във връзка с плащането на акцизни задължения.

Представените с жалбата разпореждания, издадени от публичен изпълнител при ТД София на НАП, офис ГДО, за разпределение на постъпили суми и платежното нареждане от 13.03.2013 г. (л.23 от делото) не са нови доказателства. Същите са част от административната преписка и доказват плащането на задълженията за акциз по акцизни декларации № BG003000/01-00170 от 10.01.2014 г., № BG003000/01-00522 от 12.02.2014 г. и № BG003000/01-00524 от 12.02.2014 г. в размер на 723 489,46 лева за главницата и 12 833,91 лева за лихви или общо в размер на 736 323,37 лева. От тези доказателства може да се направи обоснован извод, че към 08.04.2014 г. дружеството е погасило изцяло задълженията си за акциз по посочените в оспореното решение акцизни декларации, които според административния орган са в общ размер на 726 513,57 лева .

При тези факти съдът намира, че оспореното решение е незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон. Съгласно чл.24а, ал.3, т.4 и 5 ЗАДС, посочен като основание за отказа на началника на Митница Пловдив, удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, и не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение. Необоснован и несъответен на събраните по делото писмени доказателства е изводът на административния орган за липсата на тези две изисквания.

Както това вече се каза, от страна на дружеството-жалбоподател бяха ангажирани доказателства (съдебни решения), от които е видно, че издадените срещу „Брикел“ ЕАД наказателни постановления № 191 от 08.05.2013 г., № 192 от 15.05.2013 г., № 239 от 17.07.2013 г., № 240 от 12.07.2013 г., № 333 от 09.08.2013 г. и № 427 от 24.09.2013 г. са отменени. Макар това да са нови факти, настъпили след издаване на оспореното решение, същите следва да бъдат взети предвид с оглед нормата на чл. 142, ал. 2 АПК, според която установяването на нови факти от значение за делото след издаването на акта се преценяват към момента на приключване на устните състезания. В този смисъл решение № 13209 от 05.11.2014 г. по адм. дело № 16060/2013 г. на ВАС, VІІІ о. При тези нови факти необоснован е изводът на административния орган за липса на изискването на чл.24а, ал.3, т.5 ЗАДС. След като издадените срещу дружеството наказателни постановления са отменени, това означава, че към датата на издаване на оспореното решение те не са били влезли в сила, следователно не е било налице извършено повторно нарушение по ЗАДС, в какъвто смисъл е направил извод началникът на Митница Пловдив. От една страна, по преписката липсват самите наказателни постановления, с отбелязване, че са влезли в сила или влезли в сила съдебни решения, с които да са потвърдени цитираните в самото решение наказателни постановления. От друга страна,  в тежест на административния орган е да докаже, че са налице фактическите основания за издаване на акта. В този смисъл представения по преписката доклад или изписването на наказателните постановления в самото оспорено решение не е достатъчно, за да се направи извод за липса на изискването на чл.24а, ал.3, т.5 ЗАДС, послужило като основание за отказа да се издаде исканото удостоверение. Изхождайки от възприетия общ принцип на правото на Европейската общност, прогласен и в чл.6 АПК, принцип на съразмерност, изразяващ се в това административният акт и неговото изпълнение да не засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава, настоящият съдебен състав намира, че оспореното решение засяга права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за тази цел и може да причини вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. Ето защо следва да се приеме, че оспореното решение е издадено в нарушение на чл.6 АПК, намиращ пряко приложение, в резултат на нарушаването на който е налице материална незаконосъобразност на решението.

Що се касае до другото основание, послужило на началника на Митница Пловдив да обоснове отказа си, от събраните в производството по издаване на оспореното решение писмени доказателства по категоричен начин се установява погасяването на задълженията по акцизни декларации № BG003000/01-00170 от 10.01.2014 г., № BG003000/01-00522 от 12.02.2014 г. и № BG003000/01-00524 от 12.02.2014 г. Документите, установяващи извършеното прихващане от публичния изпълнител и от плащането на част от акциза по банков път от самото дружество, са били налични при административния орган, но същите не са преценени правилно при издаване на оспореното решение, което го прави необосновано и следователно незаконосъобразно. Доколкото в акта си началникът на Митница Пловдив се е обосновал само и единствено с наличието на тези публични задължения за акциз, безспорното установяване на тяхното погасяване прави неговият извод за липса на законовата предпоставка на чл.24а, ал3, т.4 ЗАДС пълно необоснован и недоказан. Както вече се каза по-горе, задължение на административния орган е да установи по безспорен и категоричен начин съществуването на фактическите и правните основания за издаване на акта – предмет на съдебното производство, което в настоящия случай не беше сторено.

В настоящия случай безспорно се установява, че изискванията на чл.24а, ал.3, т.4 и 5 ЗАДС са били налице за „Брикел” ЕАД към датата на издаване на оспореното решение 14.05.2014 г. или към датата на приключване на устните състезания по настоящото дело. Дружеството няма публични задължения, събирани от митническите органи, не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС, поради което отказът на началникът на Митница Пловдив да издаде на „Брикел“ ЕАД удостоверение за освободен от акциз краен потребител се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Затова и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово, област Стара Загора, ул.“Извън града“, ПК 6280, представлявано от изпълнителния директор П.И.П., решение № 633 от 14.05.2014 г. на началника на Митница Пловдив, потвърдено с решение № 287 от 24.06.2014 г. на директора на Агенция „Митници“, с което е отказано издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово, област Стара Загора, ул.“Извън града“, ПК 6280, представлявано от изпълнителния директор П.И.П., поради неизпълнение на изискванията на чл.24а, ал.3, т.4 и 5 ЗАДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия:  /П/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

АХ