РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

153

 

Град Пловдив, 27 януари 2015 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ,  І отд., ХІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря А. ХРИСТЕВА, като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2025 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалбата на З.Б.М., ЕГН **********,***, против заповед № 441 от 19.06.2014 г. на Кмета на Община Брезово, с която е наредено на жалбоподателя да преустанови извеждането на животните в общински път по осови точки № 124, 130, 131, 132, който път преминава покрай имотите на жалбоподателката и да предприеме необходимите действия по осигуряване прокара на животните през собствените му имоти с № ХХ-192, ХІХ-191 по плана на с. Чехларе.

Ответникът – Кмет на Община Брезово не изразява становище по жалбата.

            Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

В заповедта не е посочен ред за обжалването й, нито срок за това.

На следващо място, правният интерес на жалбоподателя се обуславя от обстоятелството, че с процесната заповед се създават определени задължения за лицето, т.е. същата отговаря на условията на чл.21 от АПК, поради което подлежи на обжалване.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

Административното производство е започнало по повод постъпили жалби, въз основа на заповед № 410/ 04.06.2014 г. на Кмета на Община Брезово, като назначената комисия с констативен протокол от 04.06.2014г. извършила оглед на място и констатирала, че в имота на З.Б.М., собственик на УПИ I-193, кв.34 по плана на с.Чехларе има изградена стопанска постройка и навес, в които той отглежда едър рогат добитък – 39 броя.констатирано е, че животните са повече от допустимите, съгласно Наредба на Общински съвет Брезово. В деня на проверката комисията не е била допусната до стопанската постройка, за да се прецени доколко помещението отговаря на Наредба № 44/ 2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти. Констатирано е при справка в ОС“Земеделие“ – офис Брезово, че жалбоподателят е пререгистриран като земеделски производител за стопанската 2013/2014 г. Посочено е още, че съгласно чл.8, т.1 от Наредбата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Брезово, приета с решение № 123, взето с протокол № 11/ 04.11.2014 г. на Общински съвет Брезово, в сила от 2005 г., в селския район се разрешава отглеждане на 4 броя крави и приплодите им до 6 месеца, телета за угояване 3 броя.

Констатирано е, че животните на жалбоподателя М. се извеждат на паша по черен път, който минавал покрай имота на жалбоподателката К.П., като комисията установила наличие на голямо количество торова маса по самия път, но на отделни участъци, следствие валежите, била в смес със семна маса. По данни на жалбоподателя М., оборската тор се депонира в съседни на него имоти, собственост на майка му – В.М..  Посочено е, че ПИ № XVI-188, кв.34 също е собственост на майка му. Прези имотите е прокопан открит канал, по който се оттича течната торова фракция от животните, но няма изградена септична яма, нито торище, където М. да депонира торовата маса от животните.

Въз основа на приетото и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с изготвения протокол, от страна на кмета на Община Брезово относно броя на отглеждане на голям брой животни, е издадена процесната заповед. В заповедта е указано още в едномесечен срок от датата на получаване на заповедта, лицето да почисти прилежащата от уличното платно площ пред помещението, където се извеждат животните.

В настоящото ппроизводство бе разпитан като свидетел М.М. – участвал при извършване на проверката на място и съставянето на констативния протокол, както и представени от жалбоподателя доказателства.

Предвид посоченото от фактическа страна и събраните по делото доказателства, съдът намира издадения акт дза неправилен и низаконосъобразен, предвид следното.

Съгласно нормата на чл.26 от Наредбата за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово, приета с решение № 123 , п-л № 11/ 2004 г. /изм. и доп. с р-е № 482/07.12.2006 г./ на Общински съвет Брезово „Кметовете и кметските наместници със свои заповеди определят местата за събиране на сборните стада и маршрутите за придвижването им през населените места до съответните пасища.“

В случая от страна на администрацията не са представени документи, а и няма писмени данни да съществуват такива, за това по какъв начин е уреден и как е определен маршрутът за придвижването на домашни животни през населените места, както и местата за събирането им на стада на територията на Община Брезово и в частност на с. Чехларе, който маршрут да е нарушило лицето, за да му се издаде заповед със соченото съдържание.

Следва да се посочи на следващо място, доколкото изобщо са налице мотиви като основание за издаване на процесната заповед – относно отглеждането на голям брой животни, същата не кореспондира с волеизявлението на административния акт, целящо преустановяване извеждането на животните от определено място и задължението да се прокарват същите през имотите на жалбоподателя.

Съдът констатира още, че в приложения протокол от проверката на място са изложени мотиви, които обаче не са от компетентността на местните органи на власт.

На следвящо място съдът констатира, че в случая очевидно е налице разминаване на съставения в деня на проверката протокол, в който се казва, че комисията установила в деня на проверката „..наличие на голямо количество торова маса по самия път, но на отделни участъци вследствие на валежите беше в смес със земна маса“, със събраните по делото доказателства. Така от разпитания по делото свидетел М. се установи, че преди проверката е валял дъжд в продължение на 24 часа, който бил измил и изчистил всичко от предишния ден. При това положение не може да се приеме за достоверен изводът на провеяващите, че по пътя са се намирали значителни количества торова маса.

Отново във връзка с конкретните задължения по издадения административен акт следва да се посочи, че с констативния протокол не се установява нарушение на обстоятелството животните да се отклонили от пътя, определен за преминаването им до пасищата. Самият свидетел, кметски наместник на селото, в с.з. посочи, че това е пътят, подходът към пасището и всеки ден животните минават по него. Последното означава всеки въпрос, всяко оплакване на живущите в съответното населено място да се преценява на парче, а не според приетите за всички правила.

Ето защо съдът намира издадената заповед за незаконосъобразна, при липсата на данни относно конкретното неспазване на определените в съответните нормативни и поднормативни актове правила, което налага нейната отмяна.

Поради изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ заповед № 441 от 19.06.2014 г. на Кмета на Община Брезово, с която е наредено на жалбоподателя З.Б.М., ЕГН **********,***, да преустанови извеждането на животните в общински път по осови точки № 124, 130, 131, 132, който път преминава покрай имотите на жалбоподателката и да предприеме необходимите действия по осигуряване прокара на животните през собствените му имоти с № ХХ-192, ХІХ-191 по плана на с. Чехларе.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/