РЕШЕНИЕ № 97

гр. Пловдив, 19 януари 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                            

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, IІ състав, в открито заседание на  седемнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИЧО ДИЧЕВ     

                                                      

при секретар П.С. като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2092 по описа за 2014 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по жалба на „АНГО-89” ЕООД – ***, против Заповед № 219/ 03.07.2014 г. на Директор ТП “ДГС – Първомай”, с която “СВЕТА ГОРА” ЕООД е определен за спечелил търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1420 на територията на ТП “ДГС – Първомай”. В жалбата се твърди, че жалбодателят неправилно бил отстранен от участие в търга, както и че представители на две от дружествата излезнали извън мястото на провеждане на търга и явно се уговорили за офертата, след което единият от тях заявил, че се отказва от участи, с което била опорочена процедурата. Моли се съда да отмени заповедта.  В СЗ процесуален представител поддържа жалбата.  

          Ответникът по жалбата чрез процесуален представител оспорва жалбата.

          Заинтересованата страна оспорва жалбата.

          Жалбата е подадена в срок  и от лице с право на жалба -участник в търга, който е бил отстранен от участие. Разгледана по същество е  неоснователна.

         Видно от неоспорения протокол за провеждане на търга /л.16-17/ жалбодателят е бил отстранен поради това, че  в приложения документ за внесена  гаранция за участие в процедурата е посочено име на физическо лице, а не името на кандидата „АНГО-89” ЕООД.  В същия протокол е отразено, че преди отваряне на офертите представител на друг участник напуснал административната сграда, въпреки че бил информиран, че ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. Макар и в протокола това да не е изрично отразено, следва да се приеме, че този участник е бил отстранен на самостоятелно основание, което обаче по никакъв начин не влияе на законосъобразността на процедурата, а твърденията на жалбодателя за “уговаряне на офертата” не са подкрепени с доказателства, като в СЗ процесуалният представител изрично е заявил, че няма доказателствени искания. Що се отнася до основанието за отстраняване на самия жалбодател – необорени са констатациите на комисията, направени в неоспорения протокол, че в графа “наредител” в документа за внесена  гаранция за участие в процедурата, е посочено име на физическо лице, а не името на кандидата „АНГО-89” ЕООД.  В случая става въпрос за различни правни субекти, поради което е правилно становището на комисията, че не може да се приеме, че  е налице документ за внесена гаранция от името на юридическото лице, и поради което правилно същото е било отстранено от участие в търга.

         При това положение жалбата е неоснователна, а атакуваната заповед е издадена при спазване изискванията на чл.146 от АПК, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена.   Липсва искане за присъждане на разноски, поради което съдът не следва да се произнася по този въпрос.

          Мотивиран от изложеното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

           ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АНГО-89” ЕООД – ***, против Заповед № 219/ 03.07.2014 г. на Директор ТП “ДГС – Първомай”, с която “СВЕТА ГОРА” ЕООД е определен за спечелил търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1420 на територията на ТП “ДГС – Първомай”.

            Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: