Р Е Ш Е Н И Е

 

№………..

 

гр. Пловдив, 26 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и втори януари, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №2121 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

“Росита Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от адвокати Н. М. и Р.Р.- пълномощници, обжалва Ревизионен акт (РА) с №241305517 от 24.04.2014г., издаден от В.П.А.- възложила ревизията, и М.Г.Г.- ръководител на ревизията, и двете инспектори по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №640 от 30.06.2014г. на изпълняващия длъжността (и.д) директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е отказано право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 478 560,41 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в общ размер от 314 114,77 лв.

Претендира се отмяна на акта изцяло поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт М. С.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Борис Мендев, изразява становище за неоснователност на жалбата.  

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна, макар и по съображения, различни от изложените.

Ревизионното производство е повторно. С Решение №778 от 02.08.2013г. (листи 1736-1741) на директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП е отменен частично РА с №241206055 от 10.05.2013г. (листи 1749-1756), издаден от А.М.К.- инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, и преписката е върната за извършване на нова ревизия по прилагането на ЗДДС за данъчните периоди- м.08, м.09, м.10, м.11, и м.12/2007г., м.03, м.04, м.05, м.06, м.07, м.08 и м.09/2008г.

От своя страна, началото на ревизионното производство, приключило с издаването на РА с №24120655 от 10.05.2013г., е поставено със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1204366 от 11.09.2012г. (лист 1804) на В.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП. С посочената заповед е възложена ревизия на дружеството жалбоподател относно задължения за корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за периода 01.01.2007г. – 31.12.2011г.; задължения за данък по чл.чл.194, 195 и 204 от ЗКПО за периода 01.01.2007г. – 31.12.2011г.; задължения за данък по ЗДДС за периодите 01.08.2007г. – 31.12.2007г., 01.01.2008г. – 30.09.2008г. и 01.04.2009г. – 31.05.2009г. За ревизиращи органи са определени А.М.К. и Т.С.М.- инспектори по приходите. Със ЗВР с №1206055 от 15.12.2012г. (лист 1803) на В.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 15.02.2013г., като ревизорите, ревизираните задължения и ревизираните периоди не са променени.

Изготвен е Ревизионен доклад (РД) с №1206055 от 01.03.2013г. (листи 1758-1802). Със Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К1206055 от 05.03.2013г. (лист 1805) на В.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, с която А.М.К. е определена за компетентен орган, който да издаде ревизионен акт. Издаден е РА с №241206055 от 10.05.2013г. от А.М.К., на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК, съгласно ЗОКО №К12-6055 от 05.03.2013г.

Началото на настоящето ревизионно производство е поставено със ЗВР с №1303769 от 08.08.2013г. (лист 1682, 1683) на С.П.П.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, в качеството и на заместник на В.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, съгласно Заповед №РД-09-1301 от 01.11.2012г. (листи 5-6) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, като е възложена ревизия на дружеството жалбоподател относно задължения по ЗДДС за периодите 01.08.2007г. - 31.12.2007г. и 01.03.2008г. – 30.09.2008г. За ревизиращи органи са определени М.Г.Г. и А.М.К.- инспектори по приходите. Заповедта е изпратена по електронна поща на ревизираното лице на 13.08.2013г., според нарочна разпечатка (лист 1684), като по делото липсват доказателства за датата на нейното получаване. Със ЗВР с №1305517 от 12.11.2013г. (лист 1686, 1687) на В.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 14.01.2014г., като ревизорите, ревизираните периоди и задължения не са променени. Заповедта е получена по електронната поща на 13.11.2013г., според нарочна разпечатка (лист 1689). Ревизионният доклад (РД) с №11305517 (листи 51-115) е изготвен на 28.01.2014г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и връчен на 27.02.2014г. на Р.Б.- управител на “Росита Ойл” ЕООД. Против РД е подадено възражение с Вх.№К7-49 от 11.04.2014г. (листи 46-47). Ревизионният акт (листи 34-38), предмет на настоящето производство, е издаден на 24.04.2014г. и връчен по електронната поща на 09.05.2014г., според нарочна разпечатка (лист 39).

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Според посочената като основание за издаване на процесния РА разпоредба на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. Изменението в нормата на чл.119, ал.2 от ДОПК е направено със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителни процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр.82 от 26.10.2012г., в сила от 01.01.2013г. Според разпоредбата на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

Посочи се, че задълженията по ЗДДС за периодите 01.08.2007г. - 31.12.2007г. и 01.03.2008г. – 30.09.2008г. са предмет на ревизията, възложена със ЗВР с №1204366 от 11.09.2012г., поради което към 01.01.2013г. е налице висящо ревизионно производство, което следва да бъде довършено по досегашния ред. След отмяната, макар и частична, на първоначално издадения ревизионен акт, какъвто в случая се явява РА с №241206055 от 10.05.2013г., не започва нова ревизия, а се възстановява висящността на производството по издаване на ревизионен акт, започнало с първоначално издадената ЗВР с №1204366 от 11.09.2012г., съобразно дадените указания от решаващия орган в Решение №778 от 02.08.2013г. на ответника.

С оглед посочената разпоредба на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, повторното ревизионно производство трябва да бъде довършено по стария ред. Съответно, издател на ревизионния акт следва да е орган по приходите, определен чрез нарочна заповед за определяне на компетентен орган, издадена от органа, възложил ревизията.

В случая обаче, процесният РА е издаден от възложителя на ревизията (В.П.А.) и ръководителя на ревизията (М.Г.Г.), съобразно правилото на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., като липсва заповед за определяне на компетентен орган. Освен това, липсва и законово правомощие органът, възложил ревизията, да издава ревизионен акт.

При така установената фактическа обстановка и поради изложените съображения, съдът намира оспорения акт за издаден от органи по приходите, които не притежават необходимата за целта компетентност. От своя страна, липсата на компетентност обуславя нищожността на оспорения РА, която следва да бъде обявена.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя е основателно и такива следва да му бъдат присъдени до размера, в който са доказано направени. Направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника е неоснователно, поради което не следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт с №241305517 от 24.04.2014г., издаден от В.П.А.- възложила ревизията, и М.Г.Г.- ръководител на ревизията, и двете инспектори по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №640 от 30.06.2014г. на и.д. директор на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Росита Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 478 560,41 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в общ размер от 314 114,77 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “Росита Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:.........................

/Н.Бекиров/