РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, 15.01.2015 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  петнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   М.Н.  и  прокурор Дилян Пинчев като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  2192  по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба от "ДАИКС" ЕООД  - Пловдив, чрез процесуален представител адв.Й., срещу Решение № 1542/19.06.2014г. на Районен съд - Пловдив по АНД № 2243/2014 г. В СЗ процесуален представител поддържа жалбата и моли съда да отмени първоинстанционното решение, вместо което постанови друго, с което да отмени НП.  Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Касаторът е бил санкциониран за нарушение на чл.142, ал.4 от КТ, изразяващо се в това, че като работодател е допуснал посоченото в АУАН и в НП лице да работи повече от 12 часа. Без значение е твърдяното в първата инстанция, че лицето било работило по-малко от разрешените в чл.142, ал.4 от КТ 56 часа работна седмица – нормата въвежда две самостоятелни ограничения, като неспазването на което и да е от тях води до съставомерност на деянието. Без значение е и изпълнението на дадените отделно на касатора задължителни предписания, тъй като същото няма отношение към  административнонаказателната отговорност. Противно на изложените твърдения   нарушението е ясно, точно и конкретно описано в АУАН и в НП. Цитираните указания на МТСП също нямат отношение към административнонаказателната отговорност, съответно към съставомерността на деянието. Неописването на други лица, за които било установено превишение на положения труд над допустимия, не представлява  нарушение в производството по установяване на нарушението и налагане на наказанието, не представлява съществено такова и непосочването на местоработата на свидетеля по акта. Що се отнася до оплакването за маловажност на случая, чл.415в от КТ изисква нарушението да е отстранено веднага след извършването му, а конкретното нарушение е такова, че нормата практически е неприложима.     При извършената служебна проверка на решението  съдът не констатира пороци, които да доведат до касирането му, поради което следва да бъде постановено решение, с което атакуваното решение да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, Административен съд – Пловдив, ХХ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 1542/19.06.2014г. на Районен съд - Пловдив по АНД № 2243/2014 г.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

       

 

                                              

                                                                                                2.