Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 31

 

гр. Пловдив, 09 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на шести януари, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №2215 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Вет- Партнерс” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, представлявано от адвокат Х.Р.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №161400545 от 17.04.2014г., издаден от С.И.Ш.- възложил ревизията, и Т.И.К.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №635 от 30.06.2014г. на изпълняващия длъжността (и.д.) директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е начислен допълнително данък по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 36 192,30 лв.; не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 23 610,66 лв. и са начислени законни лихви в общ размер от 20 483,08 лв.

Претендира се обявяване нищожността на акта, алтернативно се поддържа искане за отмяната му изцяло поради незаконосъобразност, както и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт В.Х.-Л.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в процеса, не се представлява и не изразява становище по жалбата.  

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

Ревизионното производство е повторно. С Решение №995 от 20.09.2013г. (листи 1193-1202) на директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП е отменен частично РА с №161303130 от 03.07.2013г. (листи 1203-1252), издаден от Л.Б.Е.- инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, и преписката е върната за извършване на нова ревизия по прилагането на ЗДДС за периодите месец 12.2009г. и месец 12.2011г.

Според РА с №161303130 от 03.07.2013г., издателят му Л.Б.Е. е оправомощена за целта със Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К1202598_1 от 22.10.2012г. Предмет на ревизията, приключила с издаването на РА с №161303130 от 03.07.2013г. са задължения по ЗДДС за периодите 01.12.2009г. – 31.05.2010г. и 01.09.2011г. – 31.01.2012г. Ревизията, приключила с издаването на РА с №161303130 от 03.07.2013г., е възложена със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1202598 от 11.05.2012г., спряна е със Заповед №1200452 от 31.10.2012г. и е възобновена със Заповед №1303130-В от 28.06.2013г.

Началото на настоящето ревизионно производство е поставено със ЗВР с №1304740 от 30.09.2013г. (лист 402) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, като е възложена ревизия на дружеството жалбоподател относно задължения по ЗДДС за периодите 01.12.2009г. – 31.12.2009г. и 01.12.2011г. – 31.12.2011г. За ревизиращи органи са определени Л.Б.Е. и Г.Т.Н.- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на 08.10.2013г. на Т.Г.Х.- упълномощено от дружеството жалбоподател лице, според приетото по делото копие на нотариално заверено пълномощно от 26.03.2007г. (лист 401, 1178). Със ЗВР с №1306293 от 19.12.2013г. (лист 400) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 08.01.2014г., като ревизираните периоди и задължения не са променени; а в екипа от ревизори като ръководител на ревизията е включена и Т.И.К.- инспектор по приходите. Заповедта е връчена на Т.Х. на 05.02.2014г. Със ЗВР с №1400066 от 07.01.2014г. (лист 398) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 08.02.2014г., ревизираните периоди и задължения не са променени, а от екипа ревизори е изключена Л.Б.Е.. Заповедта е връчена на Т.Х. на 06.02.2014г. Със ЗВР с №1400545 от 07.02.2014г. (лист 396) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 08.03.2014г., като ревизираните периоди и задължения, както и ревизионният екип не са променени. Заповедта е връчена на Т.Х. на 26.03.2014г.

Ревизионният доклад (РД) с №1400545 (листи 61-92) е изготвен на 24.03.2014г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, като по делото не са ангажирани доказателства за датата на връчването му на жалбоподателя. Против РД е подадено възражение с Вх.№70-00-4908 от 08.04.2014г. (листи 51-58). Ревизионният акт (листи 40-45), предмет на настоящето производство, е издаден на 17.04.2014г. и връчен на Т.Х. на 22.04.2014г.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Според посочената като основание за издаване на процесния РА разпоредба на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. Изменението в нормата на чл.119, ал.2 от ДОПК е направено със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителни процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр.82 от 26.10.2012г., в сила от 01.01.2013г. Според разпоредбата на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

Посочи се, че задълженията по ЗДДС за периодите месец 12.2009г. и месец 12.2011г. са предмет на ревизията, възложена със ЗВР с №1202598 от 11.05.2012г., поради което към 01.01.2013г. е налице висящо ревизионно производство, което следва да бъде довършено по досегашния ред. След отмяната, макар и частична, на първоначално издадения ревизионен акт (РА с №161303130 от 03.07.2013г.) не започва нова ревизия, а се възстановява висящността на производството по издаване на ревизионен акт, започнало с първоначално издадената ЗВР с №1205598 от 11.05.2012г., съобразно дадените указания от решаващия орган в Решение №995 от 20.09.2013г.

Предвид посочената разпоредба на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, повторното ревизионно производство трябва да бъде довършено по стария ред. Съответно, издател на ревизионния акт следва да е орган по приходите, определен чрез нарочна заповед за определяне на компетентен орган, издадена от органа, възложил ревизията.

В случая обаче, процесният РА е издаден от възложителя на ревизията (С.И.Ш.) и ръководителя на ревизията (Т.И.К.), съобразно правилото на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., като липсва заповед за определяне на компетентен орган. Освен това, липсва и законово правомощие органът, възложил ревизията, да издава ревизионен акт.

При така установената фактическа обстановка и поради изложените съображения, съдът намира оспорения акт за издаден от органи по приходите, които не притежават необходимата за целта компетентност. От своя страна, липсата на компетентност обуславя нищожността на оспорения РА, която следва да бъде обявена.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя е основателно и такива следва да му бъдат присъдени до размера, в който са доказано направени и съобразно приетия по делото списък на разноските (лист 1289). Направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника е неоснователно, поради което не следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт с №161400545 от 17.04.2014г., издаден от С.И.Ш.- възложил ревизията, и Т.И.К.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №635 от 30.06.2014г. на и.д. директор на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на Вет- Партнерс” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, е начислен допълнително данък по ЗДДС в общ размер от 36 192,30 лв.; не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 23 610,66 лв. и са начислени законни лихви в общ размер от 20 483,08 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “Вет- Партнерс” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *******, сумата от 7 250,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./п/........................

/Н.Бекиров/

 

 

Вярно с оригинала,

Секретар: