Р Е Ш Е Н И Е

 

 134

 

Гр. Пловдив , 22.01.2015 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив,  IХ състав, в публично съдебно заседание на трети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                     Председател: Велизар Русинов

 

при секретаря П.Ц., като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 2223 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 215 от ЗУТ във вр. с чл. 145 и сл. АПК.

 

Образувано е по повод жалба предявена от П.Т.Т., ЕГН **********, чрез адвокат Д. П. АК – Пловдив, със съдебен адрес гр.П., ул.*** против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Пловдив за извършване на административна услуга – издаване на скица виза по реда на чл.140, ал.3 от ЗУТ.

    В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на оспорения мълчалив отказ, като се поддържа, че същият е постановен в противоречие с материалноправните разпоредби на закона. Иска се отмяна на твърдяния мълчалив отказ на Главния архитект на Община Пловдив и връщане на преписката с указания за задължаване на Главния архитект да издаде исканата виза за проектиране по реда на чл.140, ал.2 и 3 от ЗУТ.  

  Ответникът оспорва жалбата с твърдение, че не бил налице мълчалив отказ.Претендира разноски.Претендира прекомерност на възнаграждението на процесуалния представител на оспорващия.

 Административен съд – гр.Пловдив, в настоящия състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата и събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност намира, че същата, съгласно Определение № 6562 от  15.05.2014 по  адм. дело № 5183/2014г. по описа на  Върховен административен съд на Република България е  приел, че след като компетентния административен орган – главният архитект на община Пловдив, не се е произнесъл в установения 14-дневен срок по подаденото от П.Т. заявление, нито пък е предприел някакви действия, свързани с извършването на административната услуга, то е налице мълчалив отказ за извършването на последната, който подлежи на оспорване по съдебен ред то жалбата е процесуално допустима , а  по същество основателна.                            Съдът след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесуалните отношения, приема за установено от фактическа и правна следното:От доказателствата, приобщени към приложената по делото административна преписка се установява, че П.Т.Т. ***, Район „Централен“ заявление с вх.№ 94012-8525/28.01.2014г. на Община – Пловдив, Район “Централен“ за издаване на виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 и 3 от ЗУТ на УПИ IV – 24, 25, кв.32 – нов, 113 - стар по плана на Централна градска част – гр.Пловдив.  С подаването на въпросното заявление от П.Т.Т. за Главния архитект е възникнало задължение за издаване на заявителя на виза за проектиране по смисъла на чл.140, ал.2 и 3 от ЗУТ на УПИ IV – 24, 25, кв.32 – нов, 113 - стар по плана на Централна градска част – гр.Пловдив. Процедурата по издаването на същата е регламентирана в Закона за устройство на територията - визата за проектиране се издава от Главния архитект на Общината в срок от 14 дни от постъпване на заявлението, като съгласно ал.3 за  строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, както и за обекти - недвижими културни ценности, издаването на виза е задължително. Въз основа на подаденото заявление за издаване на виза за проектиране Главният архитект на Общината е длъжен да извърши изискуемата проверка, и в случай, че са налице основанията за това, да издаде виза за проектиране. В процесния случай, от данните по делото е установено, че оспорващият П.Т. е подал заявление с вх. № 94012-8525/28 януари 2014 година за издаване на виза за проучване и проектиране в УПИ VІ-24,25 в кв. 32-нов, 113-стар по плана на Централна градска част – гр. Пловдив. В законоустановения 14-дневен срок за произнасяне главният архитект с писмо изх. № 94012-8525/04 февруари 2014 година е уведомил заявителя и оспорващ в настоящото производство Т., че има непогасени задължения в размер на 2988,89 лева, като му е определил 30-дневен срок за доброволно погасяване на задълженията. С писмото заявилетя е уведомен, че при непредставяне на документи за погасяване на задълженията в петдневен срок от изтичане на срока за доброволно погасяване ще бъде изготвен мотивиран отказ за извършване на услугата. Това писмо съобразно мотивите на ВАС в посоченото по-горе  определение е прието че не представлява предприемане на действия от страна на административния орган-главен архитект, свързани с исканата административна услуга, които действия не прекъсват срока за извършване на исканат услуга. Такова действие цитираното писмо би могло да има само в случай, че с него се изисква представянето на документи, свързани с издаването на виза за проектиране. В случая това не е така, тъй като с писмото се задължава заявителя-оспорващ в настоящото производство да заплати непогасени негови задължения, произтичащи от неизплатен данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Тези задължения обаче не са свързани с искането за издаването на скица.  С оглед горното следва да се приеме, че след като компетентния административен орган – главният архитект на община Пловдив, не се е произнесъл в установения 14-дневен срок по подаденото от П.Т. заявление, нито пък е предприел някакви действия, свързани с извършването на административната услуга, то е налице мълчалив отказ за извършването на последната, който подлежи на оспорване по съдебен ред. Съгласно разпоредбата на чл. 146 от АПК, съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът.Визата за проектиране определя параметрите на допустимото застрояване в конкретен поземлен имот, предпоставка е за издаване на инвестиционни проекти и разрешение за строеж. В случаите по  чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, когато издаването на виза за проектиране е задължително, с нея се допуска строителство, различно или непредвидено в плана за застрояване, без да се изменя самия план.Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗУТ визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ ПУП с обхват поземлен имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36. Следователно, визата за проектиране определя параметрите на допустимото застрояване в конкретен поземлен имот, предпоставка е за издаване на инвестиционни проекти и разрешение за строеж - чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. В случаите по  чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, когато издаването на виза за проектиране е задължително, с нея се допуска строителство, различно или непредвидено в плана за застрояване, без да се изменя самия план.Искането за издаване скица /виза/ за проектиране, с правно основание чл. 140, ал.  ЗУТ, представлява искане за извършване на административна услуга по см. на чл. 3, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 11 от ЗАОФЮЛ. Срокът за произнасяне по чл. 140, ал. 1 ЗУТ е 14 дневен, след изтичане на който е налице мълчалив отказ по см. на чл. 20, ал. 1 ЗАОФЮЛ. Последният предвижда процедура и срок за задължително обжалване по административен ред, който срок в хипотезата на мълчалив отказ е визиран в чл. 26, ал. 1 ЗАОФЮЛ и е 14-дневен след изтичане на срока за произнасяне, който в случая, на основание специалната разпоредба на ЗУТ е също 14-дневен. След изтичане срока за административно обжалване, започва да тече 14-дневен срок за обжалване по съдебен ред по ЗУТ /също 14-дневен/.По искането на жалбоподателя от 28.01.20014 г. за издаването на виза главният архитект е следвало да се произнесе в 14-дневен срок - чл. 140, ал. 1 ЗУТ, т. е. до 11.02.2014 г. На тази дата е постановен мълчалив отказ. Последният  е бил обжалван  в срок  от оспорващи по посочения по-горе ред и не е влязъл в сила. В производството по - чл. 140, ал. 3 ЗУТ гл. архитект е длъжен  да укаже на заявителя срок, в който последния да представи документи по, като за тяхното издаване закона предвижда отделен ред. Издаването на виза по реда на  чл. 140, ал. 3 във вр. с ал. 1 ЗУТ се инициира от възложителят или упълномощено от него лице и задължение на тези лица е да упражняват предоставените им от закона процесуални права в защита на интересите си,което е сторено от оспорващия,видно от заявление с описание на приложените по него доказателства.Наличието на оспорване на мълчаливия отказ за издаване на виза за проектиране, каквото искане е било направено от оспорващия със заявлението, сочи на нтерес от приключване на това производство с позитивен за заявителя акт.Съгласно легалната дефиниция на пар. 1, т.2 б."а" от ДР на Закона за администрацията административна услуга е издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение. Административноправната теория приравнява мълчаливия отказ като правни последици към изричния / ТР 016/31.03.1975 г. на ОСГК на ВС/. Отказът на административния орган да удостовери претендираните в настоящия казус правнорелевантни факти т.е. да издаде скица по подаденото заявление на оспорващата страна представлява индивидуален адм. акт по чл. 21, ал.3 от АПК и като такъв подлежи на съдебно оспорване по аргумент на пар.8 от ПЗР на цитирания кодекс.. В тази връзка по конкретния казус е налице мълчалив отказ на ответника, чиято законосъобразност съдът следва да проконтролира.Жалбата, инициирала настоящото административно производство, е подадена от страна с надлежна активна процесуалноправна легитимация и в законоустановения срок по чл. 149, ал.2 от АПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения: Скицата представлява извадка от действащия план с данни за площ, граници, местоположение, ЕКАТТЕ, както и данни за собствеността според регистъра. Тази услуга се изразява в предоставянето на информация, която е публична, а съгласно чл. 12 от АПК административните органи са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. По искането за издаване на скица ответникът действа при условията на обвързана администрация . Административният орган е длъжен да отбележи всички данни и относими факти и обстоятелства върху документа, но не може да откаже издаването. Съществуването на кадастралния план на града предполага възможност за изпълнение на поисканата адм. услуга от ответника . Правомощията и компетенциите на административния орган, се изчерпват единствено с издаването на скица. С поисканата административна услуга не се доказва право на собственост, не се разрешава спор за материално право . Допълнително изискване към оспорващия  за извършване на поисканата административна услуга по издаване на скица едва след заплащане задължения за данъци и такси към общината няма законова обосновка. С мълчаливия отказ на ответника се препятства правото на оспорващия да използва тази правна възможност на закона.                                                                                                     Предвид горните констатации съдът преценява обжалваният мълчалив отказ за извършване на исканата адм. услуга като незаконосъобразен административен акт, поради което същия следва да се отмени . С оглед естеството на поисканата адм. услуга делото следва да се върне като преписка на адм. орган за издаването на скица с определяне на срок по чл. 174 от АПК.При този изход на делото искането на осопрващия за  за присъждане на съдебно-деловодни разноски  по списък с разноски по чл.80 ГПК представен и приет по делото , изразяващи се в платена държавна такса от 10 лв., договорено и заплатено адв. възнаграждение от 500 лв.  и  адв. възнаграждение от 100 лв. за процесуално представителство пред ВАС  е основателно . Ответната страна прави възражение за прекомерност на това възнаграждение, което предполага съобразяване с разпоредбата на чл. 78, ал.5 от ГПК, субсидиарно приложима на основание чл. 144 от АПК, която гласи, че при подобно възражение, съдът може да намали възнаграждението минималния определен размер в чл. 36 от Закона за адвокатурата . Тази правна норма, препраща към Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения . В параграф 2 от допълнителните разпоредби на същата е разписано правилото, че присъденото възнаграждение не може да бъде по-малка от трикратния размер на възнагражденията, предвидени в наредбата. Това налага извода, че при минимален размер от 300 лв., определен в този подзаконов нормативен акт, трикратният такъв по пар.2 от наредбата е 900 лв., като възнаграждение  за което са се договорили оспорващия  и неговия процесуален представител е в общ размер на 600лв. . В тази връзка съдът не следва да го намалява и трябва да осъди ответника да заплати направените разноски от оспорващия в общ размер от 610 лв.                                           Мотивиран  от изложените съображения и на основание чл. 172 във вр.с чл. 173 от АПК Съдът,

Р Е Ш И:

 

Отменя мълчаливия отказ на  Главния архитект на Община Пловдив за извършване на административна услуга – издаване на скица по заявление № 94012-8525/28.01.2014 г. на П.Т.Т., ЕГН **********, чрез адвокат Д. П. АК – Пловдив, със съдебен адрес гр.П., ул.***.                                                                          

Връща делото като преписка на административния орган за извършване на поисканата административна услуга като определя 30-дневен срок за изпълнение, считано от датата на получаването на преписката.                                    

Осъжда Община Пловдив да заплати на П.Т.Т., ЕГН **********сумата от 610/ шестотин и десет/ лв., представляваща направени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните в едно с препис от съдебното решение.

                                                                                                                                

                                                                                              Съдия: