РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

42

 

гр. Пловдив,   12 януари 2015год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХХV състав в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. ЗЛАТАНОВА

                                                                                                  

при секретаря Д.Т., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 2229 по описа за 2014год. , за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с чл. 54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на Р.Г.П., ЕГН ********** срещу Заповед № 18-2444 от 11.03.2014г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се в нанасянето на нови обекти в КК и КР, както следва: поземлен имот с идентификатор 00702.24.1246, с площ 1109 кв. м., начин на трайно ползване: Овощна градина, собственост на Г. С. Ш., поземлен имот с идентификатор 00702.24.1247, с площ 521 кв. м.,начин на трайно ползване : друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на наследници на М.С.Ш. и поземлен имот с идентификатор 00702.24.1248, с площ 14 897 кв. м., начин на трайно ползване: овощна градина, собственост на Й.А.П. и Г.Б.П.; заличаване на обекти от КК и КР: поземлен имот с идентификатор 00702.24.69, с площ 15 010 кв.м.,начин на трайно ползване: овощна градина, собственост на Й.А.П. и Г.Б.П., поземлен имот с идентификатор 00702.24.71, с площ 517кв.м., начин на трайно ползване: овощна градина,собственост на Община Асеновград и поземлен имот с идентификатор 00702.24.91,площ 1000кв.м., начин на трайно ползване:друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на наследници на  М.С.Ш..

Жалбоподателката възразява срещу оспорената заповед частично, като твърди неправилно да е нанасянето на имот с идентификатор 00702.24.1247 и записването му като собственост на наследници на М.С.Ш.. Твърди собственици на имота да са наследниците на Б.А.П.,неин баща. Излага доводи за това,че целият имот на нейния наследодател е с площ от 15 500кв.м.,но вместо с такава площ, същият неправилно е нанесен с площ от 14 879кв.м.,записан с идентификатор 00702.24.1248. Изрично заявява, че не обжалва заповедта в частта, в която се нанася нов обект- ПИ-00702.24.1246.

Ответникът, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Пловдив, редовно призован не се явява,не изпраща представител и не дава становище по жалбата.

Заинтересованите страни Община Асеновград, В.Г.К., Х.В.К., Х.В.Т., С.Г.Ш. и М.Х.К., редовно призовани не се явяват,не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

Заинтересованата страна А.С.Ш., чрез процесуалния си представител К.Г.Б.,нейна дъщеря, счита жалбата за основателна и моли да се отмени заповедта в обжалваната част.

Съдът, като разгледа събраните по делото доказателства, становищата и възраженията на страните, намери за установено следното:

За допустимостта:

Жалбата, по повод на които е образувано настоящото производство, е подадена в рамките на предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

По същество:

Производството по издаване на оспорваната заповед е започнало по заявление вх.№ 94-2045/22.01.2014г.  на К.Г.Б.,с което е поискано изменение на КК за ПИ 00702.24.69, 24.71 и 24.91.

Началото на производството е сложено след приключването с влязло в сила съдебно решение на спор за материално право по иск с правно основание чл.53,ал.2 от ЗКИР, при който,със сила на пресъдено нещо е признато за установено,че Г. С. Ш.,към момента на одобряване на действащата КК и КР на гр.Асеновград през 2004г., е бил собственик на имот с площ от 1109 кв.м. в местността „Св.Атанас“,в землището на гр.Асеновград, който имот е бил заснет преди допуснатото изменение като част от заличените с оспорената заповед ПИ 24.71 с площ от 517кв.м., ПИ 24.91 с площ от 471кв.м. и ПИ 24.69 с площ от 113кв.м.

Видно от представения заверен препис от съдебното решение,постановено по гр.д.№  139/2011г. на Асеновградски районен съд е, че крайният резултат след последователното обжалване на съдебния акт е именно цялостното уважаване на предявения иск по описания начин така, че имотът заключен между букви АБВГДЕЖЗИА по скицата на вещото лице Кумчева, представляваща неразделна част от съдебното решение,  е следвало да се заснеме като самостоятелна кадастрална единица на името на Г. С. Ш.. Именно това е и сторено в спорното административно производство, видно от експертното заключение на вещото лице инж.К. по допуснатата СТЕ, както и от приложените в административната преписка Акт за непълноти и грешки и протокол за трасиране, означаване и координиране на предложение за изменение на КК. Площта, призната за собственост на Г. С. Ш. е нанесена като нов обект на КК с идентификатор 24.1246, който обект включва в себе си три части по одобрената КК през 2004г. – целият ПИ 24.71- общински, който е заличен и отписан от актовите книги на община Асеновград/ Заповед № А-2504/21.11.2013г./, част от ПИ 24.91- 471кв.м. и част от ПИ 24.69-113кв.м. В резултат на това и ПИ 24.69, след изменението заснет като ПИ 24.1248, става с площ 14 897кв.м., вместо с предишната си площ от 15 010кв.м. Но за това жалбоподателката спор не повдига,а изрично заявява,че за новозаснетия имот ПИ 24.1246 не оспорва процесната заповед. Но производството по изменение на КК и КР е имало за предмет именно това и нищо друго.

В жалбата си Р.Г.П. всъщност спори относно заснемането на другата част от заличения ПИ 24.91, която не е била предмет на спорното исково производство,заключена между ПИ 24.90 и новозаснетия ПИ 24.1246, и твърди същата да е била собственост  на баща й Г.Б.П.. От тук и претенцията й имот ПИ 24.1248 да е с площ не 14 897кв.м.,а с площ 15 500кв.м. Но този имот не е бил заснет с такава площ и към момента на одобряване на КК и КР преди спорното изменение, нито е бил записван на името на наследодателя й. Бил е записан на името на С.Ш..

Тоест, с направените възражения, жалбоподателката въвежда нов спор за материално право, който не е разрешен с влязлото в сила съдено решение и, който не би могъл да се разреши в рамките на производството по изменение на КК и КР.Така, въведените възражения не могат да обосноват незаконосъобразност на контролирания административен акт. Последният, видно от събраните по делото доказателства, е издаден в съответствие със съдебното решение, представляващо основание за одобреното изменение на КК и КР.

Действително,в обжалваната заповед не е посочено точно основанието,на което се издава. Посочено е обаче заявлението,ведно с приложените към него доказателства като фактически основания, ведно с документацията по чл.58 ал.3 и ал.5 и чл.59,ал.1 от Наредба № 3/2005г. Административният орган е обосновал правно заповедта с разпоредбата на чл.54,ал.1 от ЗКИР и заповедта за делегиране на правомощия № РД-13-252/30.09.2013г. Разпоредбата на чл. 54, ал.1 от ЗКИР се отнася до компетентността на административния орган да издава актове от категорията на процесния такъв. Нормите на чл. 58, ал.3 и ал.5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., сочат документите които следва да се представят към заявлението за изменение на кадастралната карта. Разпоредбата на  чл. 59, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., указва процедурата по която се извършва изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.

Видно е, че правното основание на чл.53,ал.1,т.1 от ЗКИР е пропуснато, а посочването и установяването на конкретния факт или факти, предвидени в някоя от хипотезите на чл. 53, ал.1 от ЗКИР е безусловно необходимо за да се провери и установи законосъобразността или незаконосъобразността на изменението на кадастралната основа. Налице е пропуск в контролирания административен акт, който обаче, с оглед на ясно отразената фактическа обстановка и пълното съответствие между одобреното изменение и съдебното решение,задължаващо администрацията да стори това, както и с оглед на съдържанието на АНГ и на приложените  към заявлението документи, се явява формален пропуск и не е достатъчно основание да се приеме,че е налице незаконосъобразност,която да води до такова опорочаване на административния акт, даващо основание за неговата отмяна.

По отношение на материалната, функционалната и местна компетентност на административния орган, издал оспорения акт, спор няма.

Заповедта е издадена и в съответствие с целта на закона, тъй като ЗКИР предвижда, че одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, свързани със спор за материално право, след разрешаването му по съдебен ред.

Каза се, възраженията на жалбоподателката излизат някак извън предмета на контролирания административен акт, защото искането,с което е бил сезиран административният орган е за одобряване на изменение в КККР след разрешаването на конкретен спор за материално право и в рамките на то спор. Никой не е поставил въпрос пред администрацията за начина на заснемане и за записването на ПИ 24.91, нов 24.1247 по отношение на тази част от него,за която жалбоподателката възразява.

С оглед на всичко гореизложено съдът намира,че обжалваният административен акт е правилен. Не се констатираха наведени в жалбата възражения за незаконосъобразност. Поради това жалбата следва да се остави без уважение.

За разноските:

Тъй като разноски не се претендират от страните,съдът не присъжда такива.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Р.Г.П., ЕГН ********** срещу Заповед № 18-2444 от 11.03.2014г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се в нанасянето на нови обекти в КК и КР, както следва: поземлен имот с идентификатор 00702.24.1246, с площ 1109 кв. м., начин на трайно ползване: Овощна градина, собственост на Г. С. Ш., поземлен имот с идентификатор 00702.24.1247, с площ 521 кв. м.,начин на трайно ползване : друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на наследници на М.С.Ш. и поземлен имот с идентификатор 00702.24.1248, с площ 14 897 кв. м., начин на трайно ползване: овощна градина, собственост на Й.А.П. и Г.Б.П.; заличаване на обекти от КК и КР: поземлен имот с идентификатор 00702.24.69, с площ 15 010 кв.м.,начин на трайно ползване: овощна градина, собственост на Й.А.П. и Г.Б.П., поземлен имот с идентификатор 00702.24.71, с площ 517кв.м., начин на трайно ползване: овощна градина,собственост на Община Асеновград и поземлен имот с идентификатор 00702.24.91,площ 1000кв.м., начин на трайно ползване:друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на наследници на  М.С.Ш..

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :   /П/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ

Top of Form