Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 19 януари 2015 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в открито заседание на шестнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                  Административен съдия: Анелия Харитева

при секретар С.Д., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2409 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Професионална гимназия по селско стопанство“ град Куклен против заповед № 617 от 30.07.2014 г. на зам.-кмета на община Куклен, с която е одобрено изменение на кадастралния план на град Куклен, състоящо се в нанасяне на нов имот пл.№ 1965, с площ 144 кв.м, собственост на Община Куклен, предназначен за съоръжение на електропровод; нанасяне на нов имот пл.№ 1966, с площ 1374 кв.м, собственост на наследници на Б.Т.Б.; нанасяне на нов имот пл.№ 1967, с площ 423 кв.м, собственост на наследници на Б.Т.Б.; коригиране на границите на имот пл.№ 135, държавна собственост, стопанисван и управляван от СПТУ по селско стопанство град Куклен, като се изменя площта му на 29 379 кв.м.

Според жалбоподателя заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена от некомпетентен орган, а самото производство е инициирано от лице, което не може да противопостави правата си на правата на държавата, чрез нейното издаване се заобикаля целта на закона. Иска се отмяна на оспорената заповед и присъждане на направените разноски.

Административният орган чрез процесуалния си представител твърди, че жалбата е процесуално недопустима, а при условие на евентуалност, че тя е неоснователна, поради което моли да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованите страни Л.А.К., Е.А.З. и М.Б.Ш. чрез процесуалния си представител също считат жалбата за недопустима, а алтернативно за неоснователна и молят да бъде отхвърлена. Претендират разноски.

Заинтересованата страна министърът на регионалното развитие чрез процесуалния си представител счита, че жалбата е допустима и основателна. Съгласно чл.5, ал.2 ЗДС и § 4 от ПЗР на ППЗДС актовете за държавна собственост запазват правната си сила.

Заинтересованата страна Община Куклен чрез кмета също счита жалбата за недопустима, а алтернативно за неоснователна. Допълнителни съображения по същество са изложени в писмената защита, депозирана на 29.12.2014 г.

Съдът намира, че жалбата е подадена от лице с правен интерес, противно на заетото от административния орган и от заинтересованите страни становище за недопустимост на жалбата. Въпреки че по това възражение съдът се е произнесъл с протоколно определение в съдебното заседание на 14.10.2014 г., следва отново да бъде повторено, че „Професионална гимназия по селско стопанство“ град Куклен е процесуален субституент на държавата и притежава право на жалба с оглед предоставените й права да стопанисва и управлява държавния имот, предмет на оспорената заповед, което изрично е записано в акта за публична държавна собственост № 425 от 09.10.1997 г. Налице е т.нар. извънредна процесуална легитимация, при която правото на иск принадлежи по изключение на лице, което не е носител нито на спорното право, нито на право, засегнато от спорното. Процесуалната субституция е налице, когато ролята на главна страна в исковия процес заема наред или вместо лицето, което е носител на спорното право, друго лице, което разполага с право на иск в изрично предвидените от закона случаи, един от които е именно въз основа на правото да упражнява от свое име правото на държавна собственост върху засегнатия от оспорената заповед поземлен имот, предоставен й за управление. Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването, извършено с препоръчано писмо на 04.08.2014 г. Жалбата е срещу заповед, която съгласно чл.54, ал.6 ЗКИР подлежи на обжалване по реда на АПК. Всичко изложено налага извод, че жалбата е допустима, а разгледана по същество тя е основателна поради следните съображения:

Производството по издаване на оспорената заповед е започнало въз основа на заявление с вх.№ 3064 от 02.07.2014 г. на Марийка Б.Ш. (л.34 от делото), с което е поискано да се попълни действащия кадастрален план на град Куклен с наследствените и възстановени поземлени имоти № 66 и 67, въз основа на решение № Р0041 от 12.08.2013 г. на ОСЗ Пловдив. Към заявлението са приложени геодезическо заснемане, скица-проект за изменение, документи, удостоверяващи правото на собственост на молителката върху имотите (удостоверение за наследниците на Беко Ташев Бечев, съдебно решение № 321 от 27.12.1995 г. по гр.д. № 9805/1993 г. по описа на Пловдивския районен съд и решение № Р0041 от 12.08.2013 г. на ОСЗ Пловдив, удостоверения с изх.№№ СА-2594 и СА-2595 от 30.07.2013 г. на Община Куклен), протокол за трасиране от 28.03.2014 г.

Искането е разгледано от ЕСУТ при Община Куклен и с решение, взето по протокол № 8 от 10.07.2014 г., е приел изготвения проект за изменението на кадастралния план на град Куклен за имот 135 и е предложил да се издаде заповед по § 4, ал.1, т.2 ЗКИР. Въз основа на решението на ЕСУТ и на приложените към заявлението документи зам.-кметът на Община Куклен е издал оспорената заповед – предмет на настоящото съдебно производство.

В хода на съдебното производство повторно е представена административната преписка, а представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени документи (л.94-97 от делото), представляващи част от преписката по издаване на акта за държавна собственост, въз основа на който му е предоставеното правото на стопанисване и управление, според настоящия съдебен състав нямат отношение към настоящия спор. Оспорването на правото на собственост е исково производство, което се разглежда пред районния съд по местонахождението на имота и по реда на ГПК. За нуждите на настоящото производство е достатъчен фактът, че е налице редовно издаден акт за публична държавна собственост, който легитимира учебното заведение като ползвател на държавния имот. Съгласно акт за държавна собственост № 425 от 09.10.1997 г. на СПТУ по селско стопанство с. Куклен (сега „Професионална гимназия по селско стопанство” град Куклен) е предоставен за стопанисване и управление имот публична държавна собственост, представляващ дворно място с площ от 36 500 кв.м в регулация и 27 750 кв.м извън регулация, съставляващ имот с пл.№ 17 за стопански двор на СПТУ по селско стопанство, кв.5а, 6, 7 и 22. С оглед на тези факти, както вече се каза по-горе, неоснователно и неподкрепено от доказателствата по делото е твърдението на административния орган и на заинтересованите страни – физически лица и Община Куклен, че гимназията няма правен интерес и право на жалба.

При тези доказателства съдът намира, че оспорената заповед е незаконосъобразна. Тя е издадена на основание § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР във връзка с § 5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Нормата на § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР предвижда, че до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, и по реда на § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с наредбата по чл.31; измененията се одобряват със заповед на кмета на общината. Нормата на § 5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. разписва подробно правомощията на общинската администрация, както и процедурата по поддържането в актуално състояние на кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, което се извършва по реда на чл.58-62 включително. От своя страна, нормата на чл.62, ал.2-4 от наредбата предвижда, че непълнотите и грешките се установяват на място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, въз основа на скицата проект и други официални документи и доказателства, представени от заявителя; скицата проект е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки; актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, а при неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя; този ред се прилага и при нанасяне в кадастралната карта на имоти, чието право на собственост е възстановено по реда на чл.10, ал.7 ЗСПЗЗ или на други реституционни закони.

Изхождайки от тази правна уредба на начина, по който в настоящия случай следва да бъде извършено изменението на действащия кадастралния план на град Куклен, доколкото се касае за имоти, чието право на собственост е възстановено по реда на ЗСПЗЗ, съдът намира, че в настоящия случай е налице съществено нарушение на процедурата по издаване на оспорената заповед, защото не е съставен акт за непълноти и грешки с участието на съставителя, заявителя и на пряко заинтересованите собственици. В случая е извършено трасиране на възстановените имоти, за което са съставени съответните протоколи, представена е скица проект, но тя не представлява неразделна част от акт за установяване на непълноти и грешки, какъвто акт изобщо не е представен и не е съставян в настоящото производство.

 Нарушаването на процедурата по чл.62 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е достатъчно основание да се приеме, че процесната заповед е незаконосъобразна, доколкото самата процедура е гаранция както за участието на всички пряко заинтересовани собственици, така и за защита на техните вещни права. Наличието на подписи върху акта за непълноти или грешки на всички участници в производството означава наличие на съгласие за извършване на исканото изменение на кадастралния план и е индиция за липса на спор за материални права. Само в този случай административният орган може да пристъпи към издаване на заповед за изменение на кадастрален план. При липса на съгласие законът изисква спорът за материално право да бъде разрешен по общия исков ред, съдебното решение по който ще послужи като основание за издаване на заповед за отстраняване на непълнотата или грешката в кадастралния план. Чл.62, ал.3 изрично предвижда, че при неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър, а в случая кметът на общината, издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя. След като при липса на подпис на която и да е от заинтересованите страни законодателят е разпоредил да се издава отказ, още повече това се отнася за случаите, в които по вина на административния орган се е стигнало до нарушаване на императивните изисквания на закона. Административният орган не е разполагал с правна възможност да издаде оспорената заповед, тъй като е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, гарантиращо защитата на субективните права на собственост на всички заинтересовани собственици. В случая нарушаването на процедурата е довело до засяга на правата на държавата, чиито представители не са били уведомени и не са участвали в производството по издаване на оспорената заповед.

Единственото изключение от правилото за съставяне на акт за непълноти и грешки е предвидено в чл.62, ал.5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, който разпорежда, че акт не се съставя и подписва от засегнатия собственик само при изпълнение на влязло в сила съдебно решение. Тази хипотеза обаче касае единствено съдебно решение, което има сила на присъдено нещо по отношение на собствениците на всички засегнати имоти, каквото решение в случая липсва. Представеното по делото решение № 321 от 27.12.1995 г. по гр.д. № 9805/1993 г. по описа на Пловдивския районен съд е за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи по реда на чл.14 ЗСПЗЗ и не е задължително за неучаствалите в това производство страни, каквато е държавата. Следователно задължително и необходимо условие в настоящата процедура е било да се състави акт за непълноти и грешки и той да се подпише от всички заинтересовани лица. Като не е извършил това, административният орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което не може да бъде санирано и отстранено в рамките на настоящото съдебно производство. Кадастрален план може да бъде променян само по съгласие на страните. При липса на такова съгласие не е в правомощията на кмета на общината въз основа на наличните доказателства да определя границите на вещните права и да нанася нови поземлени имоти.

Съдът намира, че съдържащите в административната преписка протоколи за трасиране, означаване и координиране на поземлен имот № 66 (л.43) и на поземлен имот № 67 (л.39) от 28.03.2014 г. не могат да заместят актът за непълноти или грешки. Те са част от процедурата по отстраняване на непълноти и грешки – чл.60, ал.3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, но не могат да заместят актът, който се съставя именно с цел да удостовери съгласието на всички засегнати собственици.

Съдът не споделя възражението на жалбоподателя за липса на компетентност на органа, издал оспорената заповед. В административната преписка се съдържа заповед № 613 от 25.07.2014 г. на и.д. кмет на Община Куклен, с която той е оправомощил зам.-кметът да изпълнява правомощията му за времето от 28.07.2014 г. до 01.08.2014 г. Процесната заповед е издадена на 30.07.2014 г., т.е., в периода на заместването. . Следователно, определеният от и.д. кмет заместник е имал правомощие да изпълнява в пълен обем функциите на кмет и е подписал заповедта при условията на заместване, т.е., оспорената заповед е валиден административен акт, издаден от компетентен орган, в кръга на делегираните правомощия на замествания орган.

Предвид всичко изложено съдът намира, че оспорената заповед като незаконосъобразна поради съществено нарушение на административно-производствените правила следва да бъде отменена. С оглед изхода на делото направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за присъждане на разноски е основателно, но недоказано по размер, поради което следва да бъде отхвърлено. Затова и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на „Професионална гимназия по селско стопанство“ град Куклен, с ЕИК ****, представлявана от директора Х.Н.З., заповед № 617 от 30.07.2014 г. на зам.-кмета на община Куклен, с която е одобрено изменение на кадастралния план на град Куклен, състоящо се в нанасяне на нов имот пл.№ 1965, с площ 144 кв.м, собственост на Община Куклен, предназначен за съоръжение на електропровод; нанасяне на нов имот пл.№ 1966, с площ 1374 кв.м, собственост на наследници на Б.Т.Б.; нанасяне на нов имот пл.№ 1967, с площ 423 кв.м, собственост на наследници на Б.Т.Б.; коригиране на границите на имот пл.№ 135, държавна собственост, стопанисван и управляван от СПТУ по селско стопанство град Куклен, като се изменя площта му на 29 379 кв.м.

ОТХВЪРЛЯ искането на „Професионална гимназия по селско стопанство“ град Куклен, с ЕИК ****, представлявана от директора Х.Н.З., за присъждане на разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Административен съдия: