РЕШЕНИЕ № 26

гр. Пловдив, 08.01.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІІ-ри състав, в открито заседание на  трети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа докладваното адм. дело № 2440  по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на З.К.Б. *** против Решение № РД-233 от 01.08.2014 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № МП – 47136/ 09.07.2014 г. срещу разпореждане № **********/ 13.03.2014 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив. В СЗ жалбодателят не се представлява, в писмени бележки се поддържа жалбата.

         Ответникът чрез процесуален представител и в писмени бележки оспорва жалбата и претендира юрисконсултско възнаграждение.  

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Спорът между страните е относно началния момент, от който следва да бъде отпусната добавката за чужда помощ – датата на подаване на заявление до ТЕЛК за преосвидетелстване или датата на преосвидетелстване с ЕР на ТЕЛК.  Жалбодателката неправилно смята, че добавката за чужда помощ следва да се третира като отпускане на нова пенсия и следва да намерят приложение чл.94, ал.3 от КСО и чл.22 от НПОС. Конкретният случай попада изцяло в хипотезата на чл.30, ал.6 от НПОС. Жалбодателката е лице, на което пенсията е отпусната пожизнено, като в същото време през 2009 г. е подадена молба за преосвидетелстване. В случая е без правно значение, че за пръв път едва с ЕР на ТЕЛК от 2014 г. е определена и нуждата от чужда помощ. Добавката за чужда помощ не представлява “нова пенсия”, а има акцесорен характер, поради което няма как да има различен режим от правото на пенсия. Поради това и след като чл.30, ал.6 от НПОС предвижда, че в случаи като конкретния пенсията се изменя от датата на освидетелстването, то от същата дата следва да бъде отпусната и добавката за чужда помощ, както правилно са процедирали и пенсионните органи.

          Поради изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде отхвърлена жалбата на З.К.Б. *** против Решение № РД-233 от 01.08.2014 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № МП – 47136/ 09.07.2014 г. срещу разпореждане № **********/ 13.03.2014 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив.    При този изход на делото и съобразно своевременно направеното искане следва да бъде осъден жалбодателят да заплати на ТП на НОИ – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв.

         Мотивиран от изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.К.Б. *** против Решение № РД-233 от 01.08.2014 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № МП – 47136/ 09.07.2014 г. срещу разпореждане № **********/ 13.03.2014 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив.

ОСЪЖДА З.К.Б. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: